روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

تاثيرات اموزش هاي قبل از ازدواج بر كاهش طلاق در استان بوشهر
واحد تحليل:استان بوشهر
واحد مشاهده:كلان چون در سطح شهر بررسي ميشود
سطح تحليل:ميانه
روش تحقيق:كمي پيمايشي.در ارتباط با نيازهاي جامعه ميباشد و به اين دليل كه تا حدودي قابل تعميم پذيري ميباشد
چرايي:به جهت كاربردي بودن اين موضوع و به كمك افرادي كه در سطح جامعه در اين مورد تحقيق نموده اند براي برقراري زندگي امن و سالم براي ديگر افراد جامعه
نمونه گيري:روش مورد استفاده خوشه اي ميباشد.از اين نمونه گيري استفاده ميكنيم چون پژوهش مورد نظر از دسته هاي جداگانه تشكيل شده است.و اينكه ميخواهيم از چارچوبي استفاده كنيم كه همه ي عناصر موضوع را در بر داشته باشد ميخواهيم با محدود كردن موضوع به نتيجه اي قابل اتكا برسيم
خوشه بندي:
قسمت بندي هاي  زيادي مي توان انجام داد.
قسمت بندي مورد نظر راجع به تحصيلات افراد است كه تاثيرات ان بر كاهش طلاق بررسي شود.
مردم اهالي استان بوشهر
١-افراد با سواد درگير با اين موضوع
١الف زنان--زنان ليسانسه،زنان ليسانس به بالا
١ب مردان--مردان ليسانسه،مردان ليسانس به بالا
٢-افراد بي سواد درگير با اين موضوع
 
٢الف زنان--زنان ليسانسه،زنان ليسانس به بالا
٢ب مردان--مردان ليسانسه،مردان ليسانس به بالا
٣-افراد ساكن مناطق شهري
٣الف زنان--زنان ليسانسه،زنان ليسانس به بالا
٣ب مردان--مردان ليسانسه،مردان ليسانس به بالا
٤-افراد ساكن مناطق حومه ي شهري
٤الف زنان--زنان ليسانسه،زنان ليسانس به بالا
٤ب مردان--مردان ليسانسه،مردان ليسانس به بالا
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393ساعت 0:9  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

نقد و بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر شکل گیری قصه خرید برندهای لوکس پوشاک در ایران

در ابتدای پایان نامه چکیده ای از موضوع اصلی تحقیق نوشته شده است.

فصل اول به کلیات اختصاص داده شده که شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه :

در مقدمه محقق به بیان واضح مسئله و هدف مطالعه خود و دلایل اهمیت موضوع و مختصری از اجرا پایان نامه خود پرداخته است .در قسمت بعدی بیان مسئله نموده است.

بیان مسئله :

در این قسمت دلایل انتخاب موضوع و فواید کاربرد آن را توضیح داده .در واقع خصوصیات منافع و مشکلات موضوع مورد تحقیق را به صورت جزئی تر بیان کرده و بعد تز آن اهمیت و ضرورت تحقیق را بیان کرده .

اهمیت و ضرورت تحقیق :

در این قسمت نیز محقق در چند سطر اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق خود را عنوان نموده و در قسمت بعدی اهداف تحقیق را بیان کرده است.

اهداف تحقیق :

 محقق در این قسمت اهداف را به دو دسته ی اهداف اصلی و فرعی تقسیم کرده و در اهداف فرعی سعی کرده بدون ابهام و واضح اهدافش را یادآوری کند . در واقع به دنبال بررسی راهها و روشهای سریعتر و قابل اندازه گیری برای رسیدن به هدف اصلی است . در قسمت بعد سوالات تحقیق را قرار داده.

سوالات تحقیق :

در این قسمت نیز سوالات را به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم تا با پاسخ آنها به هدف مورد نظر نزدیکتر شود.

نقد : (مححق انگیزه خود را از انتخاب موضوع بطور جداگانه بیان نکرده و به بیان مسئله و ضرورت کفایت کرده در حالیکه لازم بود در چند سطر انگیزه را مطرح میکرد. در قسمت دوم محقق میبایست ابتدا  پیشینه ی نظری و تجربی را لحاظ می کرد، اما اول فرضیه ها را و بعد از آن تعاریف عملیاتی متغییرها و پیشینه ها را آورده است.)

در قسمت بعدی فرضیه های خود را در فضایی که منجربه رد یا تایید آن شود بیان نموده و در ادامه متغییرهای مستقل و وابسته و مداخله گر و تعدیل کننده را مشخص کرده و سپس به تعریف متغییرهای فرضیه پرداخته است.

نقد : ( در بیان فرضیه ها متغییر کنترل کننده را تعیین نکرده و قبل از بیان مسئله مدل مفهومی ندارد. )

نقد : (در قسمت بعدی محقق نیز تعریف عملیاتی واژه ها و متغییرها را آورده اما در تعریف متغییرها و اصطلاحات  تعریف اسمی هستند و هیچ تعریف عملیاتی و بعد یا مولفه برای متغییرها در نظر ندارد. )

فصل دوم را به مبانی نظری و پیشینه های تحقیق اختصاص داده :

در این قسمت محقق موضوع تحقیق خود را طی یکسری تعاریف و دسته بندی ها به بررسی و چالش کشانده ودر این میان پیشینه ی نظری را از یافته ها و تحقیقات علمی دانشمندان و محققان دیگر عنوان نموده و به بحث پیرامون نظرات پرداخته و پیشینه ی تجربی را از نتیجه تحقیقات انجام گرفته مشابه در 2 پایان نامه دیگر بیان نموده است.

فصل سوم  به روش اجرایی تحقیق اختصاص داده :

در ابتدا روش تحقیق مورد نظر را از منظر گردآوری داده ها بیان نموده که روش توصیفی از منظر متدولوژی کاربرد داده ها ، پیمایشی ( زمینه ای ) میباشد. که جامعه آماری پژوهشگر تمام خریداران  پوشاک از نوع پوشاک با برند لوکس در شهر تهران است. که روش نمونه گیری محقق طبقه بندی است که بر حسب موقعیت 5 محدوده بطور تصادفی انتخاب کرده و بعد از آن حجم نمونه را در سطح مناطق و فروشگاههایی که در سطح واحدهای منفرد عموما" پوشاک با برند لوکس به فروش می رسد، به شکلی که پراکندگی نمونه در محدوده مورد نظر رعایت شود ، تعیین میشود که 300 نفر هستند.

واحد تحلیل : خریداران پوشاک با برند لوکس

واحد مشاهده : مشتریان فروشگاههای پوشاک با برند لوکس

سطح تحلیل : در سطح خرد است، زیرا واحدهای منفرد و فروشگاهها را بررسی گذاشته است.

ودر قسمت بعد به اعتبار روایی و پایایی ( ابزار سنجش ) که در اعتبار روایی به بعد و محتوا وسازه تاکید کرده و بطور کامل در چند سطر توضیح داده است. و سپس ابزار اندازه گیری خود را که پرسشنامه است و از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شده را ذکر کرده است.

نقد : ( محقق بدون رعایت ترتیب قرارگرفتن موارد مذکور روش نمونه برداری خود را قبل از تعیین حجم نمونه و مشخص کردن واحد تحلیل ، سطح تحلیل و واحد مشاهده آورده است و در حالیکه میبایست قبل از ابزار گردآوری بیاید و ابزار گرد آوری خود را بعد از اعتبار روایی و پایایی آورده که دوباره ترتیب را رعایت نکرده است و نام مقیاس مورد استفاده شده در این پایان نامه را قید نکرده است. )

در پایان این سنجش محقق چگونگی اجرای تحقیق را به صورت مرحله ای و مشخص بیان کرده است.

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق :

یک تعریف مفهومی از اطلاعات و داده کرده است.

روش تجزیه و تحلیل داده های  تحقیق از نوع توصیفی و استنباطی است که در محاسبه شاخصها از جداول توزیع فراوانیو شاخص مرکزی استفاده و برای مقیاس عملکرد گروه ها از تجزیه و تحلیل استنباطی برای برآورد و آزمون فرضیه استفاده کرده استکه برای تجزیه تحلیلهای اشاره شده از نرم افزار SPSS و LISREL استفاده کرده است که روشهای تجزیه و تحلیل های استفاده شده : تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی ( برای سنجش روایی سازه مقیاس نگرش و قصه خرید و رگرسیون ساده خطی و رگرسیون چندگانه (بررسی ارزش فرهنگی) و آزمون میانگین دو جامعه و ضریب همبستگی میباشند پس از اجرای تحقیق محقق تحقیق را بر اساس اهداف تحقیق و فرضیه های آزمون شده تحلیل و مبادرت به تایید را رد فرضیه های تحقیق کرده است.

نقد : ( در این پایان نامه محقق به جدول خوانی جداول مذکور نپرداخته وبه سوالات پژوهش خود پاسخ نداده است. )

فصل پنجم: خلاصه ، نتیجه گیری ، تفسیر و ارائه پیشنهاد :

در بخش پایانی محقق ضمن ارائه خلاصه ای از تحقیق نتایج حاصله را در ارتباط با موضوع و هدف های تحقیق مورد بررسی قرار داده ودر چند پاراگراف نتیجه گیری کرده که با انجام این تحقیق مشکلات ملموسی برداشته می شود و تفسیر میکند که با منطق اساسی همگامی دارد.

7 پیشنهاد در ارتباط با محققان و مدیران داده است که 4 پیشنهاد مربوط به مدیران (جهت بررسی ورصد نمودن آداب و سنن در قومیتها و ارزش های فرهنگی رایج) و 3پیشنهاد به محققین آتی ( جهت استفاده از سایر مدل های فرهنگی مثل هافستد) می باشد سپس راجع به محدودیت ها سخن به میان آورده که 2 محدودیت اصل شامل ( تعداد زیاد پاسخگو و در صورت عدم استفاده پژوهشی ار اعتبار بالایی برخوردار نیست) و ( سازوکار طاقت فرسا بررسی پروپرال می باشد) بعد از محدودیت ها به منابع اشاره کرده و درنهایت در ضمائم پرسشنامه خود را گنجانده است.

نقد : ( منابع فارسی پایان نامه از تنظیم الفبایی برخوردار نیست)

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم خرداد 1393ساعت 21:49  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع : تاثیر ایجاد امنیت بر رفتار زنان دانشجو در منطقه 15 شهر تهران در سال 92

واحد تحلیل: زنان دانشجو منطقه 15شهر تهران - زیرا کار تحلیل قرار است روی این افراد انجام شود.

واحد مشاهده: زنان دانشجو . زیرا برای پر کردن پرسشنامه و آزمون فرضیه از این افراد کمک می گیریم .

سطح تحلیل: فرد . واحد تحلیل زنان دانشجو است .

روش تحقیق : پیمایشی . زیرا با نیاز جامعه انسانی در ارتباط است و با استفاده از شمارش کامل و نمونه گیری  انجام میشود . کمی است و دارای سوال و متغییر و فرضیه و روابط علمی دارد .

ابزار مورد استفاده : پرسشنامه - مصاحبه . زیرا دارای سوال و متغییر و فرضیه می باشد.

روش نمونه گیری خوشه ای .

 

روش نمونه گیری خوشه ای .

 

چون واریانس جامعه مورد مطالعه من زیاد است مجبور به این نوع نمونه گیری شدم یه طوری که از منطقه 15 تهران که دارای چندین ناحیه می باشد 3 ناحیه را به طور تصادفی انتخاب (7و1و2) و ئر هر ناحیه به دلیل وجود محله های گوناگون ناچار به انتخاب 2 محله (7 :قیامدشت و خاورشهر 1:آهنگ و محلاتی 2:افسریه ومسعودیه)شدم و در هر محله با وسعت در تعداد خیابان و از طرفی وجود محدودی دانشگاه در محله ها مجبور به انتخاب یک خیابان از هر محله (باهنر آزادی –زمزم شاهد –قائم رحیمی )شدم.از میان 6خیابان انتخابی 3 خیابان که در آن دانشگاه وجود داشت برچیدم(باهنر – زمزم_قائم)به طور که هر خیابان مربوط به یک ناحیه انتخابی بود و3 دتنشگاه (آزاد شرق –آزاد جنوب –پیام نور)انتخاب در هر دانشگاه 3 رشته را مورد بررسی دادم (حسابداری-مدیریت-اقتصاد) و از میان رشته ها یکی از دانشجویان سال 1و2و3و4 را انتخاب و برای بررسی و تحلیل جامعه مورد نظر در هر دانشگاه از میان 3دانشجوی انتخابی یکی را مورد بررسی قرار می دهم که مربوط به سال 1-2-4 است.

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم خرداد 1393ساعت 13:55  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع : تاثیر ایجاد امنیت بر رفتار زنان دانشجو منطقه 15 شهر تهران در سال 92

از آنجا که وقتی زنان وارد محیط اجتماع می شوند امنیت در نظرشان در اولویت است ، زیرا با امنیت است که می توان کار روزانه را بر نحوه صحیح و رضایت بخش به پایان رساند و باعث نوعی رضایتمندی از خود می شود . ایجاد امنیت باعث کاهش تنش های اخلاقی بین زنان با خانواده و افراد جامعه میشود  در صورتی که اگر امنیت نباشد هرج و مرج بیداد می کند و به صورتی که در ایران هم مانند روسیه فعلی باید در کمپ های محله مخفی شوند و این کار نه تنها برخود بلکه بر کودکانشان هم تاثیر منفی می گذارد ، لذا اینجانب مریم محرابی دانشجوی ترم 4  رشته حسابداری مقطع کارشناسی دانشگاه ارشاد دماوند خواستار بررسی و تحقیق تاثیر ایجاد امنیت بر رفتار زنان دانشجو منطقه 15 هستم و از شما تقاضا دارم که مرا در تکمیل پرسشنامه مربوطه یاری فرمایید.

نام و نام خانوادگی :                                 سن:                       جنسیت:       

وضعیت تحصیلی:                          رشته تحصیلی :                             نوع دانشگاه:

وضعیت اشتغال:                            محیط اشتغال:                    تلفن یا پست الکترونیکی:

لطفا برای پاسخ به سوالات از گزینه های(خیلی موافقم .موافقم .–نظری ندارم–مخالفم .خیلی مخالفم) استفاده نمایید.

1-   آیا هنگام حضور در جامعه احساس آرامش می کنید؟

2-   آیا تمایل به فعالیت اجتماعی دارید؟

3-   آیا فرد منزوی و گوشه گیر هستید؟

4-   علاقه دارید در کارهایتان با دیگران مشورت کنید؟

5-   با ایجاد تنش اخلاقی قادر بر حفظ آرامش خود هستید؟

6-    آیا در مسئولیت های جمعی حضوری فعال دارید؟

7-   آیا هنگام حضور در اجتماع از اعتماد به نفس بالایی برخوردار هستید؟

8-   آیا از تنهایی واهمه دارید؟

9-   احساس می کنید وظایفی که بر عهده دارید خارج از توان شماست؟

10-      از اینکه کار طبق خواسته خودتان ایاجد نشود ناراحت می شوید؟

11-      احساس می کنید از خانواده طرد شده اید؟

12-      در مواقعی که توانایی انجام کاری را ندارید باز هم قبول به انجام آن هستید؟

13-      آیا حضور در جامعه بر روحیات شما تاثیر دارد؟

14-      آیا جایگاهی در جهت ارزش گذاری و احترام بر زنان در جامعه وجود دارد؟

15-      هنگام مشورت در خانواده به نظر شما احترام قائل نمی شوند؟

16-      خانواده به اینکه چه ساعتی از شب به خانه برمی گردید توجه دارند؟

17-      از نحوه برخورد افراد خانواده با خودتان ناراشی هستید؟

18-      والدین بین نظر شما ودیگر افراد خانواده تبعیض قائل می شوند؟

19-      شغلی در خور روحیات خودتان داید؟

20-      آیا هنگام حضور در منزل به محیط کار و بودن کنار افراد جامعه فکر می کنید؟

21-      آیا نقشی مهم در کارهای اجتماعی دارید؟

22-      با اتمام ساعت اداری بدون توجه به تمام شدن کارتان به سرعت به خانه می آیید؟

23-      آیا کارهای دوستانتان در خور خانواده هایشان است؟

24-      در میان  نزدیگان شما فردی با سطح فرهنگ پایین سراغ دارید؟

25-      در میان نزدیکان شما شخصی وجود دارد که از خانواده خود طرد شده باشد؟

26-      آیا کسی را می شناسید که بر اثر نداشتن شغل از سمت خانواده اش سرکوب شود؟

سوالات تشریحی

اگر این سوالات نمی توانید در محدوده گزینه های مشخص شده پاسخ دهید لطفاً توضیح دهید.

1-   چه رابطه ای بین ایجاد امنیت و رفتار زنان وجود دارد؟

2-   آیا روش هایی برای پیشگیری از ایجاد تنش های اخلاقی وجود دارد؟

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم خرداد 1393ساعت 13:52  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

با عرض سلام

معصومه جعفریان هستم دانشجوی حسابداری دانشگاه ارشاد دماوند به اطلاع میرسانم پرسشنامه ی ذیل به منظور استفاده از نظرات شما پیرامون بررسی تاثیرات سیستمهای اطلاعات حسابداری بر روی تصمیمات مدیران تهیه و تنظیم شده است لذا خواهشمندم با دقت گزینه ها را انتخاب کرده.

جنس:                       تحصیلات:                        شغل:

۱.هرچه کیفیت اطلاعات حسابداری بالاتر برود سرعت تصمیم گیری مدیران بیشتر می شود

۱.خیلی موافقم     ۲.موافقم     ۳.خیلی مخالفم    ۴.مخالفم     ۵.نظری ندارم

۲.هرچه نوع اطلاعات حسابداری به روز تر باشد کیفیت تصمیمگیری مدیران بالا می رود

۱.خیلی موافقم     ۲.موافقم     ۳.خیلی مخالفم    ۴.مخالفم     ۵.نظری ندارم

۳.هرچه حجم اطلاعات حسابداری بیشتر باشد سرعت تصمیمگیری مدیران پایین می اید

۱.خیلی موافقم     ۲.موافقم     ۳.خیلی مخالفم    ۴.مخالفم     ۵.نظری ندارم

۴.هرچه نوع اطلاعات به روز تر باشد سرعت تصمیمگیری مدی بالا میرود

۱.خیلی موافقم     ۲.موافقم     ۳.خیلی مخالفم    ۴.مخالفم     ۵.نظری ندارم

۵.هرچه حجم اطلاعات حسابداری زیادتر باشد کیفیت تصمیمگیری بالاتر میرود

۱.خیلی موافقم     ۲.موافقم     ۳.خیلی مخالفم    ۴.مخالفم     ۵.نظری ندارم

سوالات:

۱.ایا این اطلاعات حسابداری کارایی برای مدیران دارد؟

۲.ایا زیادی اطلاعات مانع استفاده ی مدیران از ان میشود؟

۳.ایا سطح دانش حسابدار در کیفیت اطلاعات تاثیری دارد؟

۴.اطلاعات چه تاثیری روی تصمیمات میگذارد؟

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم خرداد 1393ساعت 11:37  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع:بررسی رابطه بین طرحواره جنسیتی و سازگاری اجتماعی نوجوانان شهر (جویم)استان فارس

استاد راهنما:دکتر علی مالک پور

استاد مشاور:دکتر حسن هاشم داران

نویسنده.................

هدف وضرورت:

هدف اين پژوهش، شناسايي وجود رابطه بين طرحواره جنسيتي و سازگاري اجتماعي نوجوانان و شناسايي تفاوت بين نوجوانان دختر و پسر سازگار و ناسازگار از نظر طرحواره جنسيتي است. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه دانش آموزان دختر و پسر دوره دبيرستان (دخترانه و پسرانه) پايه هاي (اول - دوم و سوم) شهرستان جويم كه در سال تحصيلي 86-85 مشغول به تحصيل بودند و بين سنين 18-16 سال قرار داشتند و جمعاً670 نفر بودند كه از بين اين تعداد 105 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گرديد. روش نمونه گيري از نوع «طبقه بندي تصادفي» است. روش تحقيق توصيفي و از نوع پس رويدادي است. براي نتيجه گيري و شناخت روابط بين متغيرهاي مورد مطالعه علاوه بر شاخصهاي توصيفي؛ از آزمون‌هاي تحليل واريانس دو طرفه ، آزمون t ، آزمون تعقيبي شفه ،آزمون تعقيبي توكي و روش آماري خي دو استفاده گرديد. نتايج پژوهش بيانگر وجود رابطه بين طرحواره هاي جنسيتي و سازگاري اجتماعي نوجوانان است.

بیان مساله:

سازگاری به طور کلی یعنی رابطه­ای که هر شخص نسبت به وضع موجود یا محیط خود برقرار می­سازد، طبق تحقیقات برخی از پژوهشگران، سازگاری اجتماعی با عوامل مختلفی مثل هوش، جنسیت، موقعیت اجتماعی خانواده، قومیت و ... ارتباط دارد. در مورد معنی زن یا مرد بودن در فرهنگ، کلیشه­های پیچیده و باثباتی وجود داشته است و حتی کودکان بسیار کوچک، درباره کلیشه­های جنسیتی آگاهی زیادی دارند، ولی در دانش مربوط به جنسیت نیز تفاوت­های رشد بسیاری وجود دارد (گولومبورک1 و دیگران، 1378). بر اساس نظریه طرح واره جنسیتی، فرهنگ در رشد و تحول جنسیت و آماده کردن مرجع برای تشکیل طرحواره­های جنسیتی نقش دارد. کودکان نه تنها مستعد هستند تا به آسانی اطلاعات را درباره جنسیت،رمزگردانی و سازمان­دهی کنند، بلکه آن­ها در محیطی اجتماعی عمل می­کنند که مردانگی و زنانگی را تعریف کرده است. با رشد و تحول کودکان، آن­ها طرح واره­هایی به دست می­آورند که شناخت آن­ها را درباره جنسیت جهت می­دهد. این طرحواره­ها بر پردازش اطلاعات و حل مسأله در حافظه و نیز تنظیم رفتار تأثیر می­گذارد. طرح واره­ها در تشکیل خودپنداری در بزرگسالی نقش دارد و راهنما و چارچوبی برای مفاهیم مردانگی و زنانگی فردی است (عباداتی، 1385). یکی از پیش فرض­های اولیه نظریه­های طرحواره جنسیتی آن است که دانش جنسیتی چندبعدی است. ابعاد مشخص یا عناصر دانش مربوط به جنسیت، دربرگیرنده رفتار، نقش­ها، مشاغل و صفات است.طرحواره­های جنسیتی بر رفتارهای انطباقی و مهارت­های اجتماعی تاثير مي گذارد.از این رو با توجه به اهمیت این مسأله و تأثیری که این طرحواره­ها بر سازگاری اجتماعی نوجوان می­تواند داشته باشد، این سؤالات مطرح می­شود:

آیا بین طرحواره جنسیتی و سازگاری اجتماعی نوجوان رابطه­ای وجود دارد؟

آیا بين سازگاري اجتماعي دختران و پسران در نقشهاي جنسيتي مختلف رابطه وجود دارد ؟

 

فرضيات تحقيق

فرضيه 1: بين طرحواره هاي جنسي و سازگاري اجتماعي نوجوانان رابطه وجود دارد.

فرضيه 2: بين سازگاريهاي اجتماعي دختران و پسران در نقشهاي جنسيتي مختلف رابطه وجوددارد

فرضيه 3:  بين نقشهاي جنسيتي و جنس رابطه وجود دارد.

فرضيه 4: بين ميزان سازگاري اجتماعي  در بين دختران و پسران تفاوت وجود دارد.

فرضيه 5: بين سازگاري اجتماعي  با نقش هاي جنسيتي در دختران رابطه وجود دارد.

فرضيه 6: بين سازگاري اجتماعي  با نقش هاي جنسيتي در پسران رابطه وجود دارد.

فرضيه 7: بين ميزان سازگاري اجتماعي  و خرده مقياس هاي آن در بين پسران و دختران تفاوت وجود دارد

 روش تحقیق

طرح مورد استفاده توصیفی و از نوع پس رویدادی می­باشد.

جامعه آماری حجم نمونه روش نمونه گیری

جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره دبیرستان  ( دخترانه و پسرانه) پایه‌های (اول دوم و سوم) شهر جویم می باشد که در سال تحصیلی 86-85 مشغول به تحصیل و جمعاً شامل  670 نفر بودند و همگي بین سنین 18-16سال قرار داشتند . از کل جامعه آماری 420 نفر دختر و 250 نفر پسر بودند که از میان دختران که در سه دبیرستان مشغول به تحصيل بودند به نسبت 64 نفر به عنوان نمونه آماری و از میان پسران که در دو دبیرستان به تحصيل اشتغال داشتند نيز به نسبت 41 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که بر این اساس، تعداد حجم نمونه 105 نفر بدست آمد. روش نمونه گیری در این پژوهش «روش نمونه گیری از نوع طبقه بندی تصادفی» است که از بین 5 دبیرستان دخترانه و پسرانه سه دبیرستان دخترانه و دو دبیرستان پسرانه به طور تصادفی مشخص شد. سپس کلاس‌ها نیز به صورت تصادفی انتخاب گردید و انتخاب دانش آموزان به صورت تصادفی سیستماتیک صورت گرفت.

iمتغیرهای پژوهش

متغیر مستقل: در این پژوهش متغیر مستقل ، طرحواره‌های جنسیتی (زنانگی، مردانگی، دو جنسیتی، نامتمایز) است.

متغیر وابسته: در این پژوهش متغیر وابسته ، سازگاری اجتماعی (قالب اجتماعی، مهارتهای اجتماعی، علایق اجتماعی، روابط خانوادگی، روابط مدرسه ای و روابط اجتماعی) است.

 ابزار پژوهش

ابزارهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته­اند عبارتند از:

1- فهرست نقش جنسیتی بم (BSRI)

2- تست شخصیتی کالیفرنیا (CPT)

 

 نقاط ضعف و قوت: 

کلمه بررسی نباید باشد .

پرانتز نباید باشد.

 عنوان پژوهش با روش تحقیق و آزمون آماری هم خوانی ندارد .

از عنوان پژوهش چنین بر می آید که روش تحقیق از نوع همبستگی باشد و از آزمون ضریب همبستگی استفاده شود ، اما در فصل سوم که انواع روش تحقیق را بیان کرده است ،‌ روش تحقیق از نوع پس رویدادی ( علی مقایسه ای ) است ، که من فکر می کنم که این روش درست با شد ولی با توجه به عنوان روش در پی سنجش همبستگی می باشدو آزمون آماری نیز با توجه به روش تحقیق که پس رویدادی است ، نیز مطرح شده است ،چون که طرحواره های جنسیتی از قبل در نوجوانان شکل گرفته است و هم چنین سازگاری از قبل وجود دارد و در دو گروه سازگار و ناسازگار تحقیق می گردد، پس از نوع پس رویدادی ( علی مقایسه ای ) می باشد . اما با عنوان پژوهش همخوانی ندارد.

  چکیده:

در چکیده یک پایان نامه یا مقاله بایست موضوع تحقیق ٬نحوه کار٬و نتایج حاصله را به صورت بسیار خلاصه و در چند سطر بیان نمود.چکیده باید به گونه ای باشد که با مروری در آن ٬تصویری کلی از تحقیق انجام شده در ذهن خواننده ایجاد شود.کلی گویی ٬مقدمه چینی و مبهم گویی جایی در چکیده ندارد و باید به اصطلاح یک راست رفت سر اصل مطلب. تقریباً به تمام موارد پرداخته شده است، اما در نهایت که نتیجه گیری را در آخر چکیده آورده است ،‌ آینده نگری ، تعمیم و پیشنهاد را که همه فقط باید در حد یک الی دو سطر باشد ندارد، فقط نتیجه فرضیه را مطرح کرده است .

  طرح مسئله

در این بخش محقق بایست مسئله و دغدغه خود را بیان کند.اما پیش از آن ابتدا باید "مسئله بودن" موضوع را اثبات نماید٬اینکه آیا واقعا مسئله ای وجود دارد که محقق در جهت کشف٬فهم یا تشریح آن قدم بر می دارد. بیان مسأله حدوداً 15 سطر است که به خوبی مسأله پژوهش را تجزیه و تحلیل نکرده است ، آنچنان به مشکل و مسأله نپرداخته است و به تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است که با مسأله پژوهش در تضاد هستند یا موافق هستند ، پرداخته  نشده است و دو استناد بیشتر در متن ندارد .

 ضرورت و اهمیت موضوع

آنچه که در این بخش نگاشته شده است جدای از مطرح کردن نقش  فرهنگ جامعه در آموزش نفشهای اجتماعی چیز دیکری نیامد ه است  و اهمیت این پژوهش را در تعاملات چندگانه بین سه متغیر جنس ،طرحواره جنسیتی و سازگاری اجتماعی ذکر کرده ،اما در همین ح گفته است نه چیز بیشتر . خیلی کوتاه است ( 8 سطر ) که ضرورت این تحقیق را به خوبی انتقال نداده است و اصلاً هیچ منبعی در آن ذکر نشده است . در حقیقت در این بخش با ارائه محورها، زمینه را برای بیان «اهداف تحقیق» آماده نمی کند.

اهداف تحقيق

اهداف تحقيق نيست.در اينجا محقق تنها بايست اهداف خود از انجام تحقيق را برشمرد. هدفهای پژوهش به دو دسته تقسیم شده است ،اهداف نظری  و کاربردی که این تقسیم بندی ضرورتی ندارد . هدفهای نظری دقیقاً منطبق بر عنوان پژوهش است که باز با روش تحقیق مغایرت دارد، هدف شناسی وجود رابطه بین دو متغیر است نه تعیین رابطه علت و معلولی . در اين بخش نيز به روال بخش هاي گذشته، اهداف کاربردی  خیلی کلی آورده شده است

فصل دوم

گزارش تحقیق در فصل دوم که ادبیات نظری را می گوید 23 صفحه راجع به طرح واره جنسیتی و جنسیت نوشته شده است . در صورتی که سازگاری هم جزو متغیر اصلی پژوهش است و باید بیشتر راجع به آن بحث شود  که 9 صفحه مطلب استناد شده است . اما تقدم علت و معلول را رعایت کرده است ، یعنی اول طرح واره جنسیتی و جنسیت و بعد راجع به سازگاری آورده است . تقریباً هر پارگرافی استناد دارد و این خوب است . اسامی خارجی در پاورقی لاتین آن آمده است خوب است . ترکیب نتایج بدست آمده از مطالعه منابع وجود ندارد . البته در قسمت چارچوب نظری که در ادامه فصل دوم آمده است ، یک تلفیقی انجام داده است ، به این صورت که از بین نظریات مختلف دو نظریه ای که به عنوان چارچوب این پژوهش هستند را آورده (طرحواره جنسیتی و یادگیری اجتماعی ) اما این تلفیق را به خوبی انجام نداده است .

 

- در فصل دوم مقدمه وجود ندارد .

- پیشینه تحقیق را دسته بندی نکرده است . در قسمت پیشینه فقط به گفتن نتیجه اکتفا کرده است. روش جمع آوری ، ابزار اندازه گیری  را توضیح نداده است .

- برخی از تحقیقات بیان شده در قسمت پیشینه فقط یک متغیر تحقیق را در ارتباط با یک متغیر دیگر که در ارتباط با پژوهش نیست بررسی کرده است .

- پیشینه ها به صورت منظم تدوین و نگارش نشده اند .

- تعداد پیشینه های ایرانی کم است ، با توجه به تجربه ای که در این زمینه دارم تحقیقات بیشتری در این حوزه انجام گرفته است .

فصل سوم

جامعه آماری را خوب توضیح داده است .

ابزار اندازه گیری را به خوبی و مفصل توضیح داده است .

 فصل چهارم

- به جای فرضیه بالای  یکی از جدول سوال پژوهشی را آورده است .

- فرض آماری را در فصل چهارم بیان نکرده است .

- در فصل چهارم فرضیات بازهم اشتباه نوشته شده است که با آزمون آماری مربوط فرق می کند .

فصل پنجم

باز هم فرضیات اشتباه نوشته شده است .

محدودیت های پژوهش را که مطرح کرده است ، در واقع محدودیت نیست . خطاهایی است که نتایج پژوهش را مشتبه می کند .

-  تفاوت و ضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی را که باید کنترل کند به عنوان یک متغیر ،که در نتیجه پژوهش خطا وارد نشود ،به عنوان محدودیت آورده است .

- عدم حضور محقق در مدارس پسرانه که این محدودیت نیست باز می تواند در تصمیم دانش آموزان برای پاسخگویی اثر گذار باشد   و در نهایت در نتیجه پژوهش خطا وارد کند.

- و این که تعدادی از پرسشنامه ها پر نشده است ، باید علت این مساله گفته شود و این که چند پرسش نامه برگشت خورده است ، خیلی مهم است  که در این مورد توضیح نداه است .

- نگارش سوالات پرسشنامه سازگاری اشکال دارد .

- پرسشنامه ها هر دو خیلی طولانی هستند و حتماً‌باید محقق در عین اجرای پرسشنامه حضور داشته باشد چون برخی مفاهیم به نظر من برای نوجوانان قابل فهم نیست .

 بحث و نتيجه گيري

در ارتباط با سازگاري اجتماعي و نقشهاي جنسيتي ، نتايج نشان داد كه اثر اصلي طرحواره هاي جنسيتي بر سازگاري اجتماعي معني دار مي‌باشد.

براي آزمودن فرضيه دوم  از آزمون تحليل واريانس دو طرفه استفاده شد و ميانگين سازگاري اجتماعي دو جنس دختر و پسر در نقش هاي جنسيتي مورد مقايسه قرار گرفت، نتيجه آزمون نشان می دهد که بين سازگاري اجتماعي دختران و پسران در نقش هاي جنسيتي مختلف رابطه وجود دارد

جهت بررسي فرضیه سوم ، از آزمون مجذور كاي (خي دو) استفاده گرديد و نتايج نشان داد، بين نقشهاي جنسيتي و جنس رابطه وجود دارد.

براي آزمودن فرضيه چهارم از آزمون t گروههاي مستقل استفاده شد و نتايج نشان داد كه ميزان سازگاري در گروه پسران از گروه دختران بالاتر است و بين دو گروه تفاوت معناداري مشاهده مي‌شود.

براي آزمودن فرضيه پنجم از آزمون خي دو استفاده شد و نتايج بدست آمده نشان داد بين ميزان سازگاري در دختران داراي نقش جنسيتي زنانه،‌ متمايز و دو جنسيتي تفاوت وجود دارد

براي آزمودن فرضيه ششم از آزمون خي دو استفاده شد و تعداد پسران سازگار و ناسازگار در نقش هاي جنسيتي مختلف مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج آزمون بدست آمده نشان داد، بين تعداد افراد سازگار و ناسازگار در نقشهاي جنسيتي در پسران تفاوت معنادار مشاهده نشد.

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم خرداد 1393ساعت 23:36  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع : بررسی عوامل ومنابع تنش زای شغلی در بین مربیان ورزشی استان آذربایجان شرقی

 نام محقق : اکبر علیزاده

این تحقیق در143 صفحه و در 5 فصل با ضمیمه جداول ، نمودارها و پرسشنامه تهیه شده است.

نظر نگارنده اين گزارش: در خصوص فصل: کلیات تحقیق؛

 یک این تحقیق در آغاز به مقدمه و بیان مسئله و سوالهای اصلی تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق و هدفهاو در ادامه به مدل و فرضیه ها پرداخته است و در ادامه متغیرها را تعریف عملیاتی نموده و روش تحقیق را بر اساس توصیفی –تحلیلی که به صورت میدانی بوده  با توجه به جامعه آماری و حجم نمونه موردقبول 107 نفر) معرفی ونمونه گیری به صورت تصادفی  شرح داده است، همچنین در محدودیت تحقیق  با توجه به حجم گسترده تعداد مربیان ورزشی در استان در انتخاب ازمودنی ها محدود  به مربیان فعال از نظر هیات های مربوط و دارای درجات رسمی مربیگری از فدراسیون مربوط بوده است كه محقق توانسته به موضوع محتوايي پژوهش به خوبي واقف شده و به روشني به ضرورتها و اهداف پيش رو آگاهي داشته است.

در خصوص فصل دوم: ادبیات تحقیق؛

در این قسمت محقق موضوع تحقیق خود را طی یکسری تعاریف و دسته بندی ها به بررسی و چالش کشانده و در این میان پیشینه نظری را از یافته ها و تحقیقات و دیدگاههای علمی دانشمندان و محققان دیگر عنوان  نموده وبه بحث پیرامون نظرات پرداخته و پیشینه تجربی را نیز از نتیجه تحقیقات انجام گرفته مشابه در 4 پایان نامه دیگر بیان نموده است.

در فصل سوم: روش اجرای تحقیق؛

محقق از لحاظ روش در دسته تحقیقات توصيفي- تحلیلی  قرار داده است،که به شکل میدانی انجام گرفته  اجراي تحقيق توصيفي مي­تواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري­دادن به فرآيند تصميم­گيري باشد، در حالیکه تحقیق مورد نظر پژوهشی کاربردی محسوب می­شودکه شاید زمینه ساز دستیابی به کارایی بیشتر سازمان گردد.  در این پروژه ،از115 پرسشنامه توزیع شده به115نفر مربی از سوی هیات ها 110پرسشنامه تکمیل و تحویل گرفته شده واز بین 3پرسش نامه به دلیل ناقص بودن کنار گذاشته شده و107پرسشنامه بررسی شده است و ابزاری که در این مورد استفاده شده است شامل 3دسته پرسش نامه است که به صورت باز انجام شده و در هر پرسشنامه 30سوال مطرح شده محقق بیان کرده است که تعداد نمونه آماری در حدود 107نفر انتخاب شده که با توجه به حجم زیاد مربیانی  که واجد شرایط بوده اند ودر شهرستان های استان پراکنده بودن نمونه گیری به صورت خوشه ای انتخاب شده  پرسشنامه به تعداد نفرات بین آنها تقسیم شد. روایی : با توجه به این که موضوع برای مربیان ارزش ویژه داشته و به عبارتی به خوبی به مربیان  توجه شده در حد بالایی است در این پژوهش در بخش آمار توصیفی از روش های تعیین میانگین انحراف استاندارد و درصد فراوانی و ترسیم جداول استفاده شده و در بخش امار استنباطی از ازمون فریدمن ازمون همبستگی پیرسون و تی تست گروهای مستقل و رگرسیون خطی بهره گرفته است.

در فصل چهارم : تجزیه تحلیل اطلاعات؛

محقق به توصیف ویژگی های ازمودنی با استفاده از امار توصیفی پرداخته و سپس یافته های حاصل را از ابزار جمع اوری اطلاعات با استفاده از امار استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است .

منابع اطلاعات را مشخص کرده اما اطلاعات را طبقه بندی نکرده است

درفصل پنجم : تجزیه تحلیل اطلاعات؛

در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات منابع مورد استفاده نتیجه گیری کلی : با توجه به بررسی های به عمل آمده در آزمون فرضیه ها در این تحقیق مشخص شده است که در مجموع محقق این پایان نامه 20منبع داخلي و41منبع خارجي استفاده نموده، همچنين از 5 مقاله داخلي و 59 مقاله خارجي براي رسيدن به هدف تحقيق استقاده كرده و تعداد 2 پايان نامه كمك گرفته است.

ابتدا نتیجه گیری را عنوان کرده سپس پیشنهادات را در دو بند بیان نموده.

پس از آن محدودیت ها را در قالب محدودیت تحقیق و محدودیت محقق عنوان کرده .

در پایان هم منابع و مآخذ را بیان نموده است

 و یکی از دلایلی که من این پایان نامه را نقد کردم این بود که در بیشتر استانهای کشور به خصوص شهر آذربایبجان  بیشتر مربیان ورزشی دچار تنش شغلی هستند و از توانایی انها به صورت کامل استفاده نمیشود و باید مسعولین به این امر توجه کنند و از توانایی همه افراد در جهت بهبود کشور استفاده کنند.

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم خرداد 1393ساعت 21:6  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع :تاثیرتغییرات نرخ ارز برتوریسم کشور

واحدتحلیل:استان های سراسر کشور/چون تمامی مناطق ایران جاذبه های تفریحی/گردشگری/هنری وفرهنگی زیادی دارد

واحد مشاهده: آژانس های هواپیمایی استان های توریستی/زیرا گردشگران داخلی وخارجی هردو از هواپیما استفاده میکنند

سطح تحلیل:کلان(آژانس های هواپیمایی)/چون میخواهیم مسافران هوایی را تحت پرسش قرار دهیم

روش تحقیق:کمی/پیمایشی/چون روشی درارتباط بانیازهای جامعه ی انسانی است وتوجه به نکات عمیق با معنی وعوامل مهم دارد/همچنین بابا استفاده از شمارش کامل ونمونه گیری افراد انتخاب میشوند/پهنانگر است پس قابلیت تعمیم وجود دارد

چرایی پیمایش:چون واحد تحلیلمان استان های سراسر کشور است

نمونه گیری:لیست کامل/خوشه ای/دراین روش تلاش میکنیم به چهارچوب نمونه گیری محدودتری برسیم

ابزار مورد استفاده:پرسش نامه/بسته است/وفرد گزینه مورد نظر را انتخاب میکند

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم خرداد 1393ساعت 20:13  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

بسمه تعالی

با عرض سلام

به اطلاع ميرساند پرسشنامه ي ذیل به منظور استفاده از نظرات شما پیرامون بررسی تاثير تغییرات نرخ ارز برصنعت گردشگری ايران تهیه و تنظیم شده است.لذا خواهشمندم با دقت گزینه ها را پر کرده و به همه ی سوالات پاسخ دهید.  لطفا از بین گزینه های زیر فقط یک گزینه را علامت بزنید.

                                                                                                              باتشکر/صدیقه کریمی

جنس ..........  تحصيلات ...................   شاغل در .......................

 1)   بنظر شما چقدر تغییرات نرخ ارز در صنعت گردشگری  ایران تاثیر گذار است ؟

خیلی زیاد ¨             زیاد¨        به طورمتوسط ¨            خیلی کم ¨               کم ¨

2)   تغییرات نرخ ارز چه قدر برنوع هواپیماهای انتخابی مسافران تاثیر گذار است؟

خیلی زیاد ¨             زیاد¨        به طورمتوسط ¨            خیلی کم ¨               کم ¨

3)   نيروي انساني متخصص تا چه اندازه مي تواند در عملكرد صحيح تغییرات نرخ ارز نقش داشته باشد؟

خیلی زیاد ¨             زیاد¨        به طورمتوسط ¨            خیلی کم ¨               کم ¨

4)  ارزان ترشدن قیمت بلیط های هواپیمایی برای گردشگران بين‌المللي تا چه اندازه به رونق اين صنعت کمک مي کند؟

خیلی زیاد ¨             زیاد¨        به طورمتوسط ¨            خیلی کم ¨               کم ¨

5)   مساعد بودن وضعیت سیاسی مطابق با ويژگيهاي منطقه اي چقدر مي تواند در ارزان ترشدن قیمت بلیط های هواپیمایی موثر واقع شود؟

خیلی زیاد ¨             زیاد¨        به طورمتوسط ¨            خیلی کم ¨               کم ¨

6)  تبلیغات منفی کشورهای غربی درباره وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران به چه میزان در جذب توريست تاثيرگذار بوده است؟

خیلی زیاد ¨             زیاد¨        به طورمتوسط ¨            خیلی کم ¨               کم ¨

7)   با افزایش کارایی سرویس دهی در طول سفر برای مسافران تا چه حد مي توان در افزايش درآمد ارزی موفق بود؟

خیلی زیاد ¨             زیاد¨        به طورمتوسط ¨            خیلی کم ¨               کم ¨

8)  تغییرات نرخ ارز  به چه میزان  می تواند در گسترش تولید و درآمد و ایجاد اشتغال نقش مهم داشته باشد؟

خیلی زیاد ¨             زیاد¨        به طورمتوسط ¨            خیلی کم ¨               کم ¨

9)   تنها ، داشتن امكانات و جاذبه‌هاي گردشگري چقدر مي تواند اين صنعت را گسترش دهد؟

خیلی زیاد ¨             زیاد¨        به طورمتوسط ¨            خیلی کم ¨               کم ¨

10)تغییرات نرخ ارز در ایران به چه اندازه تبیین کنندة میزان جذب گردشگر فرهنگی به کشور است؟

خیلی زیاد ¨             زیاد¨        به طورمتوسط ¨            خیلی کم ¨               کم ¨

11)مسئولین  در زمينه ایجاد امکانات رفاهی  تاچه میزان ضعیف عمل  کرده اند ؟

خیلی زیاد ¨             زیاد¨        به طورمتوسط ¨            خیلی کم ¨               کم ¨

12) افزایش  تغییرات نرخ ارز  تا چه اندازه مي تواند توريستها را متقاعد به سفر به ايران کند؟

خیلی زیاد ¨             زیاد¨        به طورمتوسط ¨            خیلی کم ¨               کم ¨

13) حفظ و ارتقای محیط زیست و جاذبه‌های طبیعی کشور چقدر مي تواند به جذب گردشگر کمک کند؟

خیلی زیاد ¨             زیاد¨        به طورمتوسط ¨            خیلی کم ¨               کم ¨

14 )تا چه اندازه موافق هستيد که گسترش بازار صنایع دستی ایران در کشورهاي ديگر خود نوعي تبليغ براي جذب گردشگران مي باشد؟

خیلی زیاد ¨             زیاد¨        به طورمتوسط ¨            خیلی کم ¨               کم ¨

15) کاهش تغییرات نرخ ارز  تا چه اندازه مي تواند به رونق سرمايه گذاري خارجي در ايران منجر مي شود؟

خیلی زیاد ¨             زیاد¨        به طورمتوسط ¨            خیلی کم ¨               کم ¨

 

۲ سوال مصاحبه

۱-به نظر شما مردم ما تاچه میزان میتوانند بر صنعت گردشگری کشورمان تاثیرگذارباشند؟

۲-اگر روزی به خارج ازکشورسفر کنید جاهای دیدنی کشورمان را به افراد بیگانه توصیه میکنید؟

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم خرداد 1393ساعت 20:8  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع:تاثیرات سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر روی تصمیمگیری مدیران سطح شهر تهران

روش تحقیق:کمی پیمایشی

۱.سطح تحلیل:مدیران شهر تهران

۲.واحد تحلیل:خرد

۳.ابزار:پرسشنامه-مشاهده

۴.نمونه گیری:خوشه ای:به دلیل اینکه سطح تحلیل ما بزرگ است و ما می خواهیم به چهار چوب نمونه گیری محدودتری برسیم از این روش استفاده میکنیم و در ابتدا مدیران تهران را به قسمتهای شرقی غربی جنوبی مرکزی شمالی تقسیم میکنیم در مرحله ی بعدهر قسمت را به مناطق مختلف تقسیم میکنیم و بعد به شرکتهای مختلف مناطق ۲۰گانه تقسیم میکنیم تا چهارچوب قابل دسترسی داشته باشیم.

واحد مشاهده:مدیران و افراد است

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم خرداد 1393ساعت 17:10  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

با عرض سلام..به من نمره پایان نامه 10 داده بودین,مطالبی که اضافه کردم زیر جدول است و کامنت پایان نامه برای من نگذاشته بودین,به همین دلیل اون چیزایی که در کلاس گفته بودین رعایت کردم و پایین جدول است.

 

موضوع پایان نامه :بررسی ویژگی های شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی(7-12)ساله شهرستان شاهین شهر در سال تحصیلی 90_91

 

 

 

شماره فصل عنوان شرح   عنوان 
کلیات پژوهش چکیده به طور خلاصه در باره حجم نمونه و جامعه آماری و روش نمونه گیری و   توضیح مختصر درباره نتیجه حاصل از تجزیه وتحلیل اطلاعات پرداخته است.ولی از نوع   روش چیزی نگفته است.
کلید واژه کلید واژه را مشخص نکرده است.
مقدمه یکی از   مهمترین مسائل ومشکلات جوامع بشري درعصرحاضر و مشکلاتی که گریبان اکثر مردم   راگرفته همان مشکلات فتاري - روانی است که به صورت نابهنجاري بروز می کند.   وهمچنین در مقابل پیداکردن راههاي توسط روانشناسان و روانکاوان به منظور مقابله   با ناهنجاري ومشکلات از اهمیت زیادي برخوردار است.خانواده یک نظام اجتماعی است   که اختلال در هر یک از اجزاء و اعضا آن کل نظام را مختل می کند ، و این نظام   مختل شده به نوبه خود اختلالات مربوط به اعضاء راتشدید ومشکلات جدیدي را ایجاد   می نماید .
بیان مساله اگر درخانواده یک کودك معلول ، سایر کودکان را از هوش طبیعی   برخوردار باشند بی شک مسائل و مشکلاتی راایجاد می کند. واکنش هاي پدر و مادر   نسبت به کودك عقب مانده ذهنی یکسان نیست و اغلب بستگی به میزان عقب ماندگی هوش   کودك، موقعیت هاي اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی خانواده ، خصوصیات شخصیتی والدین   ،ماهیت و کیفیت راهنمایی پزشک و روانپزشک و سایر عوامل دارد.
ضرورت اهمیت تحقیق اهمیت این تحقیق به نوبه خود می تواند مسئولان و دست اندرکاران امر   درمان نظیر درمانگران ، مشاوران و ... را بر آن دارد که براي سلامتی روانی تعادل   روانی خانواده کودك معلول عقب مانده ذهنی چاره جویی کنند.
اهداف   تحقیق هدف اصلی   شناخت ویژگی هاي شخصیتی والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر است.                 4 هدف فرعی که یکی از آن ها   تعیین میزان شکایات جسمانی در مادران و پدران دانش آموزان عقب مانده ذهنی است.
فرضیه های تحقیق فرضیه اصلی :بین میزان واکنش هاي روانی مادران و پدران دانش آموزان   عقب مانده ذهنی آموزش پذیر تفاوت معنا داري وجود دارد.                                     10فرضیه   فرعی که یکی از آن ها بین میزان شکایات جسمانی در مادران و پدران دانش آموزان   عقب مانده ذهنی آموزش پذیر تفاوت معنادار وجود دارد.  
تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق شخصیت ,,واکنش های روانی,افسردگی ,خصومت, افکارپارانوئید ,ترس مرضی   ,روان پریشی
فصل 2 ادبیات تحقیق  
فصل 3  روش شناسی      روش تحقیق طرح کلی پژوهش حاضر تحقیق توصیفی از نوع علمی – مقایسه اي است که   با روابط بین متیغرها ، آزمون فرضیه ها،پروراندن مفاهیم و قوانین کلی سروکار   دارد.تحقیق توصیفی شامل وقایعی است که از قبل اتفاق افتاده اند که ممکن است به   وضعیت حال ارتباط داده شوند.
شیوه پژوهش این پژوهش توسط نمونه گیري وارائه پرسشنامه هایی به آزمونی ها پس   از آن مقایسه نتایج صورت گرفته است
جامعه آماری  کلیه والدین دانش آموزان   عقب مانده ذهنی آموزش پذیر شهرستان شاهین شهر مشغول به تحصیل در آموزشگاه های   استثنایی مقطع ابتدایی
روش نمونه گیری و حجم نمونه 30نفر از والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش  پذیر در سطح شهرستان شاهین شهر 3 مدرسه و روش   نمونه گیری روش تصادفی ساده است  
ابزار پژوهش پرسشنامه ویژگی شخصیت Scl90-R
روایی و اعتبار پایایی   پژوهش                                                        سنجش پایانی ابعاد 9 گانه این آزمون از دو روش محاسبه پایانی به روش   آزمون مجدد صورت گرفته است.             روایی پژوهش                                                      ( دراگوتیس، ریکزوراك 1976 ) این آزمون را به همراه بر روي 119 آزمودنی   MMPI  داوطلب اجرا نمودند.                             
روش تجزیه و تحلیل داده ها دراین پژوهش به منظور تنظیم و طبقه بندي وتجزیه و تحلیل داده هاي   بدست آمده از ر وش هاي آماري توصیفی فراوانی ؛ درصد ، میانگین، و انحراف معیار و   ...) و آمار استنباطی استفاده شده است.از آمار توصیفی جهت تهیه وتنظیم جداول   فراوانی و ترسیم نمودار استفاده گردیده است .     از آمار استنباطی براي استنباط نتایج حاصل از نمونه جهت تعمیم به جامع استفاده   می گردد.در این پژوهش از آزمونtمستقل جهت مشخص نمودن تفاوت بین میانگین هاي دو   نمونه استفاده گردید.
فصل 4    تجزیه و   تحلیل داده ها
فصل 5 بحث و نتیجه گیری میانگین نمره   علائم روانی والدین نشان داد که از سلامت روانی برخوردارند.بررسی و مقایسه  علائم روانی پدران ومادران نشان داد که علائم   روانی در مادران به طور معنادار بیشتر از پدران می باشد.

و.

در ابتدا محقق به تشکر و قدردانی از اساتید پرداخته است.بعد از آن به چکیده پژوهش پرداخته است.اما در پایان چکیده کلید واژه ها ا مشخص نکرده است.سپس فهرست مطالب و فهرست جداول و نمودارها را مشخص کرده است.

فصل اول (کلیات تحقیق):

در این فصل به بیان  مقدمه ,بیان مساله, ضرورت و اهمیت تحقیق, اهداف تحقیق پرداخته است.ولی سوالات تحقیق مشخص نشده است.در ادامه  فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق را مشخص کرده است.بعد از آن به تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها پرداخته است.محقق در این قسمت فقط به تعریف عملیاتی یکی از متغیرها پرداخته است که از ایرادات این قسمت است.

فصل دوم (ادبیات تحقیق):

در این قسمت مولفهای شخصیت را مشخص کرده است و در مورد هرکدام توضیحی داده است.البته باید این کارها در قسمت تعاریف عملیاتی انجام می شد.محقق در توضیح مولفه ها به نظریه ها از جمله نظریه فروید,نظریه برون, نظریه اسکلیگ و... اشاره کرده است.مشکل در این است که کمتر به نظریه ها پرداخته و بیشتر توضیح و تعریف مولفه هارا مشخص کرده است و رعایت اصول را در ادبیات تحقیق نکرده است. در قسمت پیشینه تجربی به مطالعه پژوهش های انجام شده در داخل کشور وخارج پرداخته است.

فصل سوم (روش تحقیق):

طرح کلی پژوهش توصیفی از نوع علی_مقایسه ای است. جامعه آماری کلیه والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر شهرستان شاهین شهر سال تحصیلی 90-91 و نمونه منتخب 30 نفر از از والدین دانش آموزان جامعه آماری فوق در سطح شهرستان شاهین شهر 3 مدرسه که از هرمدرسه والدین 10نفر از دانش آموزان به طور تصادفی ساده انتخاب شدند.

از پرسشنامه ویژگی شخصیت scl90-r (حاوی 90 سوال)برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است و در مورد ساختار پرسشنامه ,مدت زمان وفرم گزینه ها توضیحاتی ارائه داده است.

سنجش پایایی ابعاد 9 گانه این آزمون از دو روش محاسبه پایانی به روش آزمون مجدد صورت گرفته است . ثبات آزمون از طریق پایایی تست مجدد صورت گرفته است.

در ادامه روش ارائه و نمره گذاری پرسشنامه آورده شده است.

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها):

دراین پژوهش به منظور تنظیم و طبقه بندي وتجزیه و تحلیل داده هاي بدست آمده از روش هاي آماري توصیفی (فراوانی ؛ درصد ، میانگین، و انحراف معیار و ...) و آمار استنباطی استفاده شده است. از آمار توصیفی جهت تهیه وتنظیم جداول فراوانی و ترسیم نمودار استفاده گردیده است . از آمار استنباطی براي استنباط نتایج حاصل از نمونه جهت تعمیم به جامع استفاده می گردد. در این پژوهش از آزمون tمستقل جهت مشخص نمودن تفاوت بین میانگین های دونمونه استفاده شده است.

فصل پنجم(بحث ونتیجه گیری):

در این فصل توضیحی درباره نتایج آزمون فرضیه ها داده شد .3 فرضیه از فرضیات پذیرفته نشد.در ادامه پیشنهادات و محدودیت های پژوهش از جمله محدویت زمانی و....مشخص شد.فهرست منابع (منابع داخلی و خارجی )به تفکیک از هم آورده شد و در پیوست سوالات پرسشنامه گنجانده شده بود. 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم خرداد 1393ساعت 21:8  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

بررسی پایان نامه

موضوع:تحلیل محتوایی لید های سایت اینترنتی بی بی سی فارسی به لحاظ ارزشها و عناصر خبری

فصل اول:کلیات تحقیق

فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق

فصل سوم:روش تحقیق و ابزار های تحقیق

فصل چهارم:یافته های پزوهش

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

نقد پایان نامه:جهت نقد پایان نامه به بررسی موضوع,تعریف,شاخص ها و مولفه های متغیرهای پایان نامه می پردازیم.

بیان مسئله

بیان مسئله به خوبی به تشریح مسئله و شناسایی جنبه های مجهول و مبهم ان پرداخته است.جمله کلیدی در همان اغاز پاراگراف اورده شده است. بیان مسئله به خوبی مخاطب را به موضوع اشنا کرده است . در واقع بیان مسئله به سازماندهی ذهنی و درک بهتر مخاطب از موضوع کمک کرده است. در اخر از مطالبی که بیان کرده نتیجه گیری کرده است.

اهمیت و ضرورت

میزان و نوع استفاده سایت بی بی سی فارسی از موضوعات خبری.

میزان و نوع استفاده سایت بی بی سی فارسی از ارزشهای خبری.

میزان و نوع استفاده سایت بی بی سی فارسی از عناصر خبری.

سوالات تحقیق

1)سایت خبری بی بی سی به چه موضوعاتی می پردازد؟

2)نقاط قوت و ضعف ان کدامند؟

متغیرهای تحقیق

تعریف خبر,ارزشهای خبری,عناصر خبری,سبک ها و وسایل خبری که بیش از نیمی از حجم کار را میگیرد.

روش تحقیق

وی از روش نمونه گیری تصادفی استفاده نموده است .روش کار وی ابتدا دستو العمل کد گذاری برای متغیرها یا مقولات را به کار می بندد کد این کار با استفاده از تحقیقات قبلی صورت میگیرد.انگاه نمونه مشخص میگردد و واحدهای سنجش کد گذاری میشوند.و اکنون زمان وارد کردن کدا در اس بی اس و تحیل داده ها است.این نوع تحقیق از نوع توصیفی است که به جمع اوری اطلاعات پرداخته است و از نظر هدف جزئ تحقیقات کاربردی می باشد واز نوع  همبستگی است.که با استفاده از روش تحقیق میدانی به جمع اوری اطلاعات پرداخته میشود.

جامعه اماری

کلیه مطالب سایت بی بی سی فارسی در طول یک هفته اماری که از اول مارس تا نیمه های اوریل از هر هفته یک روز در نظر گرفته شده است.

سوالات تحقیق

1)این سایت بیشتر در چه موضوعاتی تیتر دارد و چه جهت گیری ای نسبت به موضوعات مختلف دارد؟

2)رویکرد به لحاظ ارزشها و عناصر خبری؟

3)نقاط قوت و ضعف؟

نتیجه گیری

وی در می یابد که سایت بی بی سی بیشتر به مسائل سیاسی در ایران می پردازد و در ارزشهای خبری متفاوت نیز اخبار سیاسی در صدر است .وی بیان میدارد که با توجه به اینکه تیتر نوعی یورش سیاسی به ذهن خواننده است چرا این همه تیتر سیاسی باید زده شود و تیترهای در زمینه های دیگر چرا کم است.و وی همانجا مطلبی از دو اندیشمند ارتباطات میاورد که بتواند رشته تحقیق خود را سامانی ببخشد .وی میگوید چهر عامل در گزینش خبر از سوی دروازهبانان شمال غربی دنیا در مورد اخبار جهان سوم طبق بررسی یوهان گالتونگ و مری روگ وجود دارد که از این قرارند:

1-ارجاع یا تمثیل به ملل برگزیده

2-ارجاع به اشخاص برگزیده

3-شخصیت سازی

4-منفی گرایی

پیشنهادات

وی در قسمت پیشنهادات در خواست می کند که این سایت را فیلتر نکنیم و برای مقابله این خود ماییم که باید تنوع کارمان را بالا  ببریم.

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم خرداد 1393ساعت 11:13  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

موضوع : تاثیر ویژگی علمی خانواده بر وضعیت تحصیلی فرزندان در میان دانش آموزان شهر تهران.

 

واحد تحلیل : دانش آموزان شهر تهران

 

واحد مشاهده : خانوارها ، شهروندان.

 

سطح تحلیل : خرد(چون در سطح افراد است).

 

 چرایی:چون واحد تحلیلمان (دانش آموزان شهر تهران)است.

 

روش تحقیق: کمی- پیمایشی و درارتباط با نیازهای جامعه ی انسانی است.

 

ابزار مورد استفاده:پرسشنامه ـ مشاهده.

 

نمونه گیری:روش نمونه گیری خوشه ای.موقعی از این نوع نمونه گیری استفاده میشود که جامعه مورد پژوهش از دسته های جداگانه ای تشکیل شده و عناصر آن جامعه در این دسته ها توزیع شده باشد.اما مهم ترین دلیل استفاده از نمونه گیری خوشه ای آن است اگر تهیه چارچوبی که نام همه عناصر جامعه را در برداشته باشد یا اگر هزینه به دست آوردن این چارچوب سنگین و زیاد باشد از این روش استفاده میکنیم.در این روش تلاش ما بر این است که به چارچوب نمونه گیری محدودتری که قابل دسترسی است برسیم.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم خرداد 1393ساعت 3:1  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

 

نقد پایان نامه

این پایان نامه با عنوان  بررسي رابطه رفتار شهروندي سازمانيبا وفاداري مشتريان در شعب بانك‌ ملت است که دارای 206 صفحه و مشتمل بر پنج فصل است. که هر فصل شامل مطالب زیر است:

فصل اول : کلیات تحقیق (عنوان تحقیق ، بیان مساله و اهمیت تحقیق ).

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق.

فصل سوم :روش تحقیق و ابزارهای تحقیق.

فصل چهارم : یافته های پژوهش.

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.

 

نقد پایان نامه :

 جهت نقد پایان نامه به بررسی موضوع ، تعاریف ،شاخص ها و مولفه های متغیرهای پایان نامه می پردازیم.

بیان مسئله:

در این بخش بیان می شود که در تمامی سازمان های توليدي وخدماتي، مخصوصا بانکها مهم‌ترين عامل جهت حفظ و بقاي سازمان مشتريان مي‌باشند. اگر سازمان با جلب رضايت مشتريان به ايجاد وفاداري در آن‌ها موفق شود مي‌تواند زمينه رشد و بقاي طولاني مدت خود را مهيا کند.تحقيق حاضر به‌دنبال آن است كه رابطه رفتار شهروندي سازماني با وفاداري مشتريان را در بانك ملت مورد سنجش قرار دهد.

 

سؤالهاي پژوهش :

سؤالهاي اين پژوهش كه فرضيه هاي پژوهش نيز برمبناي آن قرار دارد، به شرح زير است:

1.بررسي كند آيا بين رفتار شهروندي سازماني با وفاداري مشتري رابطه وجود دارد؟

2. در صورت وجود رابطه، جهت و شدت رابطه به كدام سمت است؟

 

هدف تحقيق

هدف اصلي اين پژوهش بررسي و توصيف رفتار شهروندي سازماني و تحليل رابطه آن با وفاداري مشتريان در بانك ملت است.

 

انواع متغير‌ها

متغير پيش‌بين: در اين تحقيق رفتار شهروندي سازماني به‌عنوان متغير پيش‌بين در نظر گرفته مي‌شود.

متغير ملاك يا هدف: در اين تحقيق وفاداري مشتريان به‌عنوان متغير ملاك در نظر گرفته مي‌شود.

ادبیات پژوهش:

در این تحقیق  به پژوهشهای گذشته  در مورد رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری مشتریان در داخل و خارج كشور اشاره شده است.

وبیان می دارد که این پژوهش ها با دیدی کلی نگر این دو موضوع را به طور مجزا و بدون ارتباط با یکدیگر  تحلیل کرده اند. در نتیجه کافی نبوده و ضرورت انجام این تحقیق بیشتر اشکار می شود.

 

مدل مفهومی تحقیق:

متغیر پيش‌بين

 

رفتار شهروندي سازماني

1- نوع دوستي

2- وجدان

3- ادب و ملاحظه

4- رادمردي و گذشت

5- فضيلت مدني

 

 

متغیر ملاك

 

وفاداري مشتري

1- نيات رفتاري

2- تبليغات شفاهي

3- حساسيت به بهاي خدمات

 

 

فرضيه پژوهش:

بين رفتار شهروندي سازماني و وفاداري مشتريان در شعب بانك‌ ملت رابطه وجود دارد.

فرضیه صفر:بين رفتار شهروندي سازماني و وفاداري مشتريان در شعب بانك‌ ملت رابطه وجود ندارد.

 

قلمرو زماني تحقيق: اين تحقيق در شش ماهه اول سال 1391 آغاز و در شش ماهه دوم سال 1391 اجرا و خاتمه يافته است.

قلمرو موضوعي تحقيق: با توجه به موضوع تحقيق، در بحث رفتار شهروندي سازماني از پنج رفتار شهروندي سازماني كاركنان شامل: نوع دوستي، وجدان، ادب و ملاحظه، رادمردي و گذشت و فضيلت مدني استفاده شده است.

 

 

روش تحقيق:

تحقيق حاضر توصيفي از نوع همبستگي مي‌باشد و از نظر هدف جزء تحقيقات كاربردي است كه با استفاده از روش تحقيقات ميداني به جمع‌آوري داده‌ها پرداخته مي‌شود.

 

جامعه آماري، حجم نمونه:

جامعه آماري در اين تحقيق بانک ملت مي‌باشد. از ميان كليه شعب بانك ملت با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي ساده و استفاده از فرمول كوكران تعداد 15 شعبه به عنوان جامعه هدف و 262 نفر به‌عنوان حجم نمونه كاركنان و تعداد 384 نفر به‌عنوان حجم نمونه مشتريان انتخاب شدند.

 

ابزار جمع‌آوري داده‌ها:

ابزار گردآوري داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه است، که 40 سوال در ان وجود دارد. دو پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني و وفاداري مشتريان توسط زيتامل و همكارانش(1996) طراحي شده و مورد استفاده قرار گرفته است. جهت تجزيه‌و‌تحليل آماري داده‌‌‌هاي موجود از نر افزار(SPSS)استفاده شده است. با استفاده از جدول‌‌‌هاي فراواني و نمودار‌‌هاي ستوني، توصيفي وضعيت شاخص‌‌‌هاي دموگرافيك و فرضيات تحقيق ارائه گرديده است. جهت بررسي فرضيه‌‌‌هاي تحقيق از آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن همراه با نمودار پراكنش استفاده شده است. براي پيشگويي سطح عددي متغير از آزمون رگرسيون چند متغيره به روش گام به گام(STEPWESE)استفاده شده است.

 

روايي و پايايي ابزار سنجش

روايي ابزار سنجش

ميزان روايي پرسشنامه 898/0از 1 است.

يعني سوالات طرح شده در پرسشنامه همان چيزي را اندازه‌گيري مي‌كند كه قرار است اندازه‌گيري شود.

 

پايايي ابزار سنجش

براي محاسبه اعتبار پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است. ضريب پايايي براي پرسشنامه برابر با 918/0 است.

منظور از ثبات و پايايي اين است كه نتايج حاصل از كاربرد آن آزمون در ارزشيابي با تحقيق يكنواخت باشد.

 

بررسی فرضیه تحقیق:

بر اساس نتايج حاصل از آزمون همبستگي، ضريب همبستگي پيرسون برابر 623/0 و ضريب همبستگي اسپيرمن برابر 435/0 است که نشان دهنده اين است بين رفتار شهروندي سازماني و وفاداري مشتريان رابطه معني‌داري وجود داردو ان رابطه مستقيماست يعني با افزايش رفتار شهروندي سازماني ميزان وفاداري مشتريان نيز افزايش پيدا مي‌کند.

 

تفسیر و تحلیل:

در اخر به تفسیر یافته ها و تاثیرات به کار گیری این یافته هااشاره شده و پیشنهاداتی برای مدیریت بانکها بیان داشته است.

- تعيين و تبيين مأموريت سازمان در راستاي منافع وخواسته‌هاي مشتري

-گزينش کارکنان مناسب

- آموزش و بازآموزي کارکنان

- خلاقيت براي حرکت به فراسوي انتظارات مشتري

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم خرداد 1393ساعت 2:51  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

سلام من مونا خبازهاي تاجر دانشجوي رشته ي حسابداري دانشگاه ارشاد هستم .در مورد تاثيرات اموزش هاي قبل از ازدواج در كاهش طلاق تحقيق ميكنم.ممنون ميشم كه در رسيدن به  هدفم با پاسخ دادن به اين سوالات كمكم كنيد.
 
سن     محل تولد/زندگي     ميزان تحصيلات     جنسيت
 
١-تفاوت هايي در نظرات شما وخانواده تان نسبت به الگوي همسر ايده ال وجود دارد.
الف)خيلي موافقم  ب)موافقم  پ)نظري ندارم   ت)مخالفم  ث)خيلي مخالفم
 
٢-خصوصيات فردي مانند چاقي لاغري زيبايي جذابيت صورت و كلام و تناسب اندام قد و وزن و تيپ داشتن براي شما مهم هستند.
الف)خيلي موافقم  ب)موافقم  پ)نظري ندارم   ت)مخالفم  ث)خيلي مخالفم
 
٣- اغاز بلوغ جنسي براي شما به عنوان يك واقعه ي خوشايند بوده است؟
الف)خيلي موافقم  ب)موافقم  پ)نظري ندارم   ت)مخالفم  ث)خيلي مخالفم
 
٤-ازدواج در سن بالا را امري خوشايند ميدانيد؟
الف)خيلي موافقم  ب)موافقم  پ)نظري ندارم   ت)مخالفم  ث)خيلي مخالفم
 
٥-هنگام ازدواج فكر كردن به اينكه شايد اولويت هايتان با همسر اينده تان تفارت داشته باشد امري ضروري است.
الف)خيلي موافقم  ب)موافقم  پ)نظري ندارم   ت)مخالفم  ث)خيلي مخالفم
 
٦-به طور كلي در مورد جايگاه مسائل جنسي در زندگي زناشويي نظري ندارم.
الف)خيلي موافقم  ب)موافقم  پ)نظري ندارم   ت)مخالفم  ث)خيلي مخالفم
 
٧-چگونه برخورد كردن با استرس هاي مهم زندگي را نميدانم
 
٨الف)خيلي موافقم  ب)موافقم  پ)نظري ندارم   ت)مخالفم  ث)خيلي مخالفم
٩-در برابر نظرهايي كه مطابق ميلم نيستند جبهه گيري ميكنم
الف)خيلي موافقم  ب)موافقم  پ)نظري ندارم   ت)مخالفم  ث)خيلي مخالفم
 
١٠-مايليد ٢يا ٣سال بعد از ازدواج فرزنددار شويد؟
الف)خيلي موافقم  ب)موافقم  پ)نظري ندارم   ت)مخالفم  ث)خيلي مخالفم
 
١١-بهتر است بين ٣-٦ سال سن دختر خانم ها از اقايان كمتر باشد
الف)خيلي موافقم  ب)موافقم  پ)نظري ندارم   ت)مخالفم  ث)خيلي مخالفم
 
 
١٢-همان موقع كه چيزي در حال وقوع است نظر خود را اعلام ميكنم
الف)خيلي موافقم  ب)موافقم  پ)نظري ندارم   ت)مخالفم  ث)خيلي مخالفم
 
١٣-اكثر زوج ها متوجه نيستند كه كلاس هاي اموزشي پيش از ازدواج ميتوانند تا حد زيادي از احتمال طلاق بكاهند
الف)خيلي موافقم  ب)موافقم  پ)نظري ندارم   ت)مخالفم  ث)خيلي مخالفم
 
١٤-هر كاري كه از دستم برايد انجام ميدهم تا بتوانم روياهايم را درباره ي يك ازدواج موفق به حقيقت مبدل كنم
الف)خيلي موافقم  ب)موافقم  پ)نظري ندارم   ت)مخالفم  ث)خيلي مخالفم
 
١٥-به نظر ذكر نكات منفي يكديگر در حضور جمع  امري طبيعي است
الف)خيلي موافقم  ب)موافقم  پ)نظري ندارم   ت)مخالفم  ث)خيلي مخالفم
 
١٦-در مواجه با سختيها يا وقايع غير منتظره دستپاچه ميشوم و قدرت تصميم گيري ندارم.
الف)خيلي موافقم  ب)موافقم  پ)نظري ندارم   ت)مخالفم  ث)خيلي مخالفم
 
١٧-از تعريف و تمجيد كردن درباره ي ديگران لذت ميبرم
الف)خيلي موافقم  ب)موافقم  پ)نظري ندارم   ت)مخالفم  ث)خيلي مخالفم
 
١٨-تفاوت سني زوجين باعث بالا رفتن ميزان توقعات شود
 
 
الف)خيلي موافقم  ب)موافقم  پ)نظري ندارم   ت)مخالفم  ث)خيلي مخالفم
 
 
سؤالات تشريحي
١-چه چيز هايي در زندگي براي شما تهديد به شمار ميرود؟
٢-اگر به خواستگاري رفته يا خواستگار داشته ايد دليل رد انها چه بوده است؟
٣-ارزو داريد كه چه چيزي در زندگي شما اتفاق نيفتد؟
٤-علاقه مندي هاي خاص شما چيستند؟
٥-سابقه ي سلامت و بيماري شما از گذشته تا به حال چگونه بوده است
 
از صبر و شكيبايي شما سپاسگذارم
 
 
 

 

+ نوشته شده در  شنبه دهم خرداد 1393ساعت 23:53  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع:تاثیرات بانکداری الکترونیک بر مدیریت زمان در افراد ساکن منطقه12 تهران                                      واحد تحلیل:ساکن در منطقه12 تهران زیرا تحلیل قرار است در انجا صورت گیرد
واحد مشاهده :استفاده کنندگان ازین سیستم که در منطقه12ساکن اند زیرا برای ازمون فرضیه بسراغ انها خواهیم رفت
سطح تحلیل:خرد میباشد زیرا تاثیر این سیستم بر افراد و خانواده ها مدنظر میباشد
روش تحقیق مدنظر کمی بیمایشی است
ابزار مورد استفاده یرسشنامه ومصاحبه میباشد
از نمونه گیری خوشه ای استفاده میکنیم زیرا واریانس داخل طبقات زیاد ولی واریانس بین طبقات کم میباشد بدین صورت:منطقه12دارای 6ناحیه میباشد ازبین این 6ناحیه نواحی مدنظر را انتخاب کرده وسیس محله های مورد نظر را انتخاب نموده وسراغ ساکنان در خیابان های مدنظر میرویم .تا به نمونه گیری محدودتر و قابل دسترسی تری برسیم .  
 

+ نوشته شده در  شنبه دهم خرداد 1393ساعت 19:59  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع = رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران ادارات مالیاتی

نام محقق= محمد سعید احمدی

قلمرو زمانی و مکانی تحقیق = آبان 1390 استان کردستان .

فصل اول =

در قسمت اول و دوم خلاصه ی پایان نامه راجع به موضوع اصلی تحقیق صحبتی نشده است

فرضیات به درستی مورد برسی قرار گرفته است.

در مقدمه اشاره ی روشنی راجع به  رابطه ی سرمایه اجتماعی و اثر بخشی ان بر نحوه ی کار مدیران اجرایی نشده است .

بیان مسئله و سوال های اصلی تحقیق اهمیت تحقیق را به روشنی بیان می کند  که این مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق را نشان می دهد .

فصل دوم =

جامع و شامل است و راجع به متغیر های گوناگون نام برده شده به صورت کامل توضیح داده شده است ( چارچوب نظری ) .

از منابع داخلی و خارجی در رابطه با سرمایه و نحوه ی کارکرد مدیران نام برده شده است .

فصل سوم  =

روش تحقیق توصیفی – پیمایشی می باشد . از دلایل انتخاب سخنی گفته نشده است اما در ارتباط با نیاز های جامعه برای بهبود وضعیت فعلی به خوبی انتخاب شده است .

ابزار اصلی تحقیق پرسش نامه مدل بسته است که از 35  سوال با نمونه ی اماری 40 نفره می باشد که چگونگی انتخاب نمونه به طور کامل توضیح داده شده است .

از نرم افزار spss   استفاده شده است .

چگونگی تعمیم پذیری نتایج ( الفای  کرونباخ )در جدول 3-3 طراحی شده است .

از چگونگی قابل تعمیم پذیر بودن نتایج حاصل از نمونه به جامعه در قسمت تجزیه و تحلیل توضیحات کامل  است .

فصل چهارم و پنجم =

محدودیت های تحقیق به روشنی بیان شده است .

تمامی فرضیات موجود پذیرفته شده است و یافته های این تحقیق با اهداف بیان شده در فصل اول مطابقت دارد .

در پایان  از منابع نام برده شده که شامل 15 منبع خارجی و 7 منبع داخلی بوده است و تمام اطلاعات کتاب شناختی اورده شده است اما در بخش هایی که از نقل قول  استفاده شده است  از علامت "      " استفاده نشده است .

+ نوشته شده در  شنبه دهم خرداد 1393ساعت 13:56  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع:اثر پیشبینی سود هر سهم توسط مدیران بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تهیه کنندگان:غلامرضاسلیمانی و ماندانا طاهری

در ابتدا چکیده ای از هدف پروهش ارائه داده است سپس وارگان کلیدی را نام برده و موضوع خود را به چهار طبقه تقسیم کرده و عنوان انها را نوشته

سپس مقدمه ای در رابطه با موضوع خود اراده داده است و اهمیت بررسی موضوع خود را در دو بند اراده کرده

 سپس شرح و بیان مسئله و ضرورت و اهداف تحقیق  پرداخته است.در بیان مسئله به طور دقیق و کامل در باره ی مسئله توضیح داده شده و موضوع را در دو زمان گذشته و اینده شرح داده است .

در ادامه به تفضیل در رابطه با چارچوب های نظری پرداخته و دو نظریه را بیان کرده با روش ها و مدل های ریاضی مربوط انها را شرح داد ه است و پس از ان تحقیقات تجربی را در سال های مختلف و همچنین از محقان مختلف چه داخل کشور و چه خارج از کشور بیان کرده است 

سپس در فصل بعدی در رابطه با روش تحقیق و جامعه اماری توضیح داده است.روش تحقیق در این موضوع از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل رگرسیونی است که در ان به بررسی رابطه بین متغیر مستقل و وابسته پرداخته شده است و در این تحقیق به منطور تدوین مبانی و مفاهیم نظری از روش کتابخانه ای و ارشیو استفاده شده و در ادامه سوالی مطرح کرده و دو فرضیه برای انها نوشته .جامعه آماري، تمام شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1384 تا1388بوده است.کل نمونه مورد بررسی در این پژوهشمشتمل بر 90 شرکت میباشد. دادههاي اطلاعاتی مورد نیاز از نرم افزار اطلاعات مالی شرکتهاي

پذیرفته شده در بورس (سامانه معاملاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران) و نرم افزار رهآورد و تدبیراستخراج شده استو براي محاسبه متغیرها و پردازشآنها نرم افزارSPSSاستفاده شده است.

در فصل بعدی پیرامون مدل اماری و متغیر ها صحبت شده.در مدل اماری سه ازمون رگرسین انجام داده و سه مدل رگرسیونی نوشته و همچنین فرضیات اماری را مثل اچ صفر و متغیر کنترلی بررسی کرده.و در قسمتی مجزا متغیر های وابسته و کنترلی را شرح داده.

سپس در فصل بعدی نتایج تحقیق را ارائه داده.در بخشی به عنوان اماره توصیفی جدولی که در ان هر یک از متغیر ها و درصد میانگین میانه انحراف معیار چارک اول و چهارم وجود دارد و هرکدام را توضیح داده.در بخشی دیگر همبستگی متغیر ها را ارائه داده و در جدولی به عنوان همبستگی دو متغیر شرح داده .برای سه معادله ای که نوشته بود نتایج رگرسین انها را ارائه داده سپس جدولی به عنوان ضرایب مدل رگرسیون ارائه داده 

و در فصل اخر نیز به تفضیل نتیجه گیری خود را نوشته و در نهایت منابع و ماخذ را اورده.

+ نوشته شده در  جمعه نهم خرداد 1393ساعت 23:13  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع:تاثیر تبلیغات در شبکه های اجتماعی بر روی میزان فروش کارخانه پوشاک زیروتن متغیر1:کیفیت تبلیغات تعریف اسمی:کیفیت امری است ذهنی و به رضایت مشتری از عامل مورد نظر بر میگردد کیفیت در امر تبلیغات به معنای دارا بودن ملاکهای مورد نظر از دید مشتری میباشد (بعد: جذابیت مولفه:تبلیغات جذاب از جمله تبلیغات موثر و ماندگار در ذهن مشتری می باشد) (بعد:قابل درک بودن مولفه:درک بالای مشتری از تبلیغات اثر مستقیم بر میزان فروش دارد) متغیر2:سایتهای مورد استفاده تعریف اسمی:سایتها انواع مختلفی دارند از جمله مرور گرها سایتهای تففننی و سرگرمی شبکه های اجتماعی و ... (بعد:مرورگرها مولفه:عموما در مرورگرها همچون گوگل و یاهو جستجو انجام میگردد و تبلیغات کمتر به چشم میخورد) (بعد:سرگرمی مولفه:در سایتهای سرگرمی و تفننی تبلیغات خود گشودنی وجود دارد) (بعد:شبکه های اجتماعی مولفه:در این شبکه ها معمولا گروهای عظیمی از افراد حضور دارند وبهتریم مکان برای معرفی محصولات است) متغییر3:میزان رجوع به سایت تعریف اسمی:در اینجا منظورمان از میزان رجوع به سایتها اولا در دسترس بودن سایتها وتمایل افراد به انتخابی سایت و شبکه اجتماعی خاص است (بعد:دسترسی به اینترنت مولفه:در صورت عدم دسترسی به اینترنت و شبکه های اجتماعی امکان برخورد با تبلیغات وجود ندارد البته امروزه دسترسی به اینترنت در سطح بالایی وجود دارد) (بعد:تمایل به مراجعه به سایت مولفه:در صورت عدم تمایل و غلاقه به یک سایت یا شبکه اجتماعی حتی مواجه شدن با تبلیغات نیز اثر گذار نمی باشد تمایلات افراد نقش به سزایی دارد) متغیر4:بازه سنی مراجعه کنندگان تعریف اسمی:مرجعه کنندگان به سایتها با توجه سن خود به مطالبی خاص توجه میکنند (بعد:بین 20تا40سال مولفه:این گروه سنی بیشترین گروه کاربران شبکه های اجتماعی را شامل میشوند وبرای منظور خاص ما جز والدین و خریداران محصول به شمار می ایند) (بعد:بین40تا60سال مولفه:معمولا این افراد بنا به منظوری خاص به شبکه های اجتماعی رجوع میکنند) متغیر5:نوع تبلیغات رقبا تعریف اسمی:نوع تبلیغات و یا روشهای مورد استفاده رقیبانمان برای پیشی گرفتن از ما (بعد:ابتدایی مولفه:ساده و ابتدایی بودن تبلیغات رقبا راه را برای پیشرفت ما باز میگذارد) (بعد:تخصصی مولفه:تبلیغات تخصصی مثل تبلیغات در مجله های تخصصی شرکت در نمایشگاهها و ... از جمله عوامل شناخته شدن رقبا ودر دست گرفتن سهم بالای بازار است.)
+ نوشته شده در  جمعه نهم خرداد 1393ساعت 15:2  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع: تاثیر برنامه های کودک بر ادبیات گفتاری کودکان زیر  4 سال

پیشینه تجربی :یکی از خصیصه های کودکان در سنین زبان آموزی – یعنی قبل 4 -3 سالگی -  این است که آنها در ابتدا ذخیره واژگان خود را کامل کرده و سپس لب به سخن می گشایند. همان طور که اشاره شد در کودکان امروز این واژگان بیشتر توسط رسانه و به ویژه تلویزیون ساخته و یا تکمیل می­ شود. گاها مشاهده شده است که کودکان ادبیاتی را به کار می برند که باعث تعجب والدین و اطرافیان می­ شود و آنها متعجب که کودکی که تا دیروز سخن نمی گفته، چگونه از چنین واژگانی که عموما در ادبیات خانوادگی آنها وجود نداشته، استفاده کرده­ است. این مسئله که کودک دارای ذخیره واژگان بی شماری باشد امری مطلوب است و باعث غنی شدن ادبیات تکلمی وی می­ گردد، ولی به دلیل اینکه کودک بدون حساب و کتاب به یادگیری این واژگان پرداخته و معنی آنها را به درستی درک نکرده است، باعث می شود که در گفتار هم از -لحاظ زبانی و هم اجتماعی- دچار مشکل شود. 

  آسیب مرتبط با تلویزیون این است که متاسفانه در برنامه­ های کودک دقت چندانی به روی ادبیات به کارفته توسط مجریان و عروسک­ ها نمی­ شود. معمولا مجریان و مخصوصا عروسک­ ها برای جذابیت برنامه واژگان را اشتباه تلفظ می کنند یا ادبیاتی صحیحی را به کار نمی برند. البته باید متذکر شد که مجریان بزرگسال معمولا سعی می کنند که این اشتباهات را جبران و تلفظ صحیح را عنوان کنند، ولی به دلیل اینکه تلفظ اشتباه آن برای کودک زیباتر و جذاب­ تر است، در ذهن کودک باقی می ماند  ولی این جذابیت ممکن است برای بیننده آسیب­ زا باشد. به این دلیل که اشتباه تلفظ کردن حروف برای خردسالانی که همین مشکل را دارند، به امر عادی تلقی می شود و وی سعی نمی کند که آنرا تصحیح کند. 

 

 

-به نظر من کودکان متوجه اشتباه بودن این ادبیات و الفاظ نمی­ شود و فکر میکنند که این شیوه سخن گفتن صحیح است،کودکان بدون اینکه معنی آن را بدانند از این عبارات استفاده میکنند و متاسفانه ادبیات اشتباه را یاد می­ گیرند. گاهی اوقات دیده ایم که خانواده ها ازا این موضوع دلخور هستند و سعی می کنند که آن جملات را از ذهن کودک حذف کنند که گاه موفق و در بعضی مواقع هم ناموفق هستند. با توجه به تاثیرپذیری کودک از شخصیت­ های محبوب تلویزیونی، این رفتارهای آنان امری قابل­ توجه و درعین حال آسیب­ زا است. زیرا این رفتار تدریجا به امری عادی در مکالمات روزمره کودکان تبدیل شده و منجر به انحطاط رفتاری کودک می­ گردد.با استفاده از این تحقیق باید راهی اندیشید وبرنامه سازان برنامه های کودک باید در کار خود اصلاحاتی داشته باشند و این موضوع را نیز مد نظر بگیرند و خانواده ها نیز کنترل کافی روی این قضیه داشته باشند.

 

پیشینه نظری: 

 

الف: نظريه شناخت گرايي

  پياژه، روانشناس بزرگ سوئيسي، به اصل شناخت دريادگير ي كودك توجه داشت. از این رو به پديده زبان آموزي علاقه مند نبود. او زبان را به عنوان منبعي براي داده هاي لازم جهت بررسي چگونگي رشد شناخت درنظر مي گرفت. به نظر او زبان آموزي يك پديده ثانويه است كه دردرون شناخت طبيعي كودك از محيط خود شكل مي گيرد. از این رو پياژه زبان آموزي را وابسته به شناخت مي دانست. و  زبان را به عنوان مجرايي براي ايجاد ارتباط ميان كودك و محيط اجتماعي او در نظر گرفته بود. پياژه معتقد بودكه ذهن كودك براي كسب شناخت، از جهان اطراف همواره فعال است واز این لحاظ ، اطلاعاتي از راه زبان توسط افراد محيط به او  مي رسد؛ به گسترش شناخت او چندان كمك نمي كند. او رشد زبان كودك را ناشي از رشد شناختي واجتماعي او مي دانست. با این حال ، پياژه این فرض را كه تنها رشد شناختي براي رشد زبان آموزي كافي باشد انكار مي كند. به عقيده او ميزان مناسبي از رشد شناختي براي رشد زباني لازم است، با این حال تنها رشد شناختي را براي زبان آموزي كافي ندانسته ، بلكه برخي فرآيندهاي ديگر را نيز ضروري مي داند.( مشكوه الديني ، 1376، ص274). 

 

 

مهمترين نظريه هاي يادگيري مبتني بر شناخت گرايي عبارتند از: نظريه يادگيري گشتالت - گرايان ، نظريه معنا دار ديويد آزوبل، نظريه پردازش اطلاعات، نظريه شناختي پياژه ونظريه شناختي برونر.

 

 

ب: نظريه شرطي شدگي رفتار زباني: 

 

 

اسكينر، روان شناس آمريكايي، به اصل شرطي شدگي درباره زبان آموزي كودك اعتقاد داشت.  وي اعتقاد داشت كه برپايه رفتار گرايي همه جنبه هاي زبان ورفتار انسان را مي توان توضيح داد. او يادگيري انسان را امري اكتسابي مي داند . به اعتقاد اسكينر ذهن انسان شبيه لوح سفيد يا صفحه خالي است ووقتي زبان دراين صفحه خالي وارد مي شود، يادگيري تحقق  مي يابد. براساس این ديدگاه ذهن انسان فقط محركات زباني بيروني را پذيرفته وهنگام يادگيري زبان مشاهده منظم رويداد هاي جهان خارج كودك را وارد به توليد زبان مي كند. به عقيده اسكينر انسان از راه آزمايش وخطا به يادگيري زبان مي پردازد. وي كه آزمايشهاي زيادي در خصوص يادگيري حيواناتي مثل موش و كبوتر انجام داده است این نوع يادگيري را شرطي شدن عامل ناميده وآنرا ‹‹ترتيب از راه پاسخ هاي ارادي ›› مي داند. در نظريه اسكينرتنها شرط لازم براي فهم چگونگي يادگيري زبان این است كه بتوانيم متغيرهاي حاكم وعوامل بيروني را مشخص كنيم.

 

 

درواقع نظريه يادگيري اسكينر مي كوشد  يادگيري زبان را با استفاده از يك مدل محرك - پاسخ، تبيين كند. به تعبيراسكينر اگر رفتار زباني معيني بطور مكرر يك نتيجه مثبت داشته باشد به تقويت مثبت واگر نتيجه منفي داشته باشد به تقويت منفي منجر مي شود. درحقيقت تقويت مثبت براثر پاداش رفتار زباني فرد وتقويت منفي براثر تنبيه رفتار زباني فرد شكل مي گيرد. از سوي ديگر، از ديدگاه رفتار گرايان، كودك دريادگيري زبان تا حد زيادي از عامل تقليد كمك مي گيرد. بسامد استفاده، كاربرد واژه ها وساخت هاي زبان نيز درياد گيري از راه تقليد مؤثر است. اگر كودكي درحال يادگيري زبان، پس از كاربرد يك عنصر يا قاعده زباني احساس كند ارتباط مؤثر زباني برقرار 

شده است فكر مي كند رفتار زباني او مورد تأييد قرارگرفته است. این احساس مثبت باعث تقويت آن رفتار و در نتيجه يادگيري آن عنصر مي شود.

  به عقيده اسكينر، بر پايه فرآيند شرطي شدگي، کودک رفتار مؤثر زباني كه در نتيجه انگيزه ها و پاسخهاي ناشي از محيط از جمله پدر و مادر و ديگر افراد محيط برايش پيش مي آيد، فرا  مي گيرد. به این معني كه بر اثر تقويت و شرطي شدگي رفتار زباني از راه پاداش هاي مطلوبي كه از محيط خود دريافت مي نمايد، سرانجام عادت هاي زباني ويژه مربوط به محيط خود را كسب مي كند. بنابراين، به عقيده اسكينر براي توضيح فرآيند زبان آموزي لازم نيست هيچگونه ويژگي ذاتي ذهن خاص و پيچيده اي براي كودك فرض شود، بلكه براي توضيح آنها كافي است كه روابط منظم موجود ميان رويدادهاي جهان بيرون و گفته هاي كودك كه به طور مثبت تقويت مي شود نشان داده شود كه به این ترتيب در دوره زماني مناسب تكرار و استوار مي گردد. (مشكوه الديني،1376، ص276).

 

  در فرضيه اسكينر نارسايي هايي را در فرآيند شرطي شدگي زباني در زبان آموزي كودك  مي توان ملاحظه نمود.

 

 

1-تقليد: با وجود اينكه تقليد در امريادگيري زبان وجود دارد، ولي مي توان به نمونه هاي فراواني اشاره كرد كه نشان دهنده عملكرد ذهني انسان هستند. مهمترين این شواهد از انحراف هاي زباني نظامند حاصل مي شوند. يكي از این انحرافات تعميم افراطي است كه كودك طي برخي قواعد، ساخت هاي مختلف را بر ساخت هاي ديگر تعميم مي دهد. مانند صورت هاي ‹‹سوزيدم›› و ‹‹كاريدم››.  بنابراين اگر يادگيري صرفاً از راه تقليد صورت مي گرفت، نبايد صورتهاي يادشده كه توسط بزرگسالان هيچگاه به كار نمي روند، توليد شود. بنابراين بايد به ‹‹قاعده سازي دروني›› معتقد باشيم تا بتوانيم تعميم هاي افراطي را به درستي توجيه نماييم .      اگر بسامد عناصر زباني در يادگيري تأثير زيادي داشته باشد نبايد واژه هاي پر بسامد كه طبيعتاً بيشتر شنيده مي شوند دچار تعمیم افراطي شوند. در مقابل، عناصر زباني وجود دارند كه از طرف بزرگسالان به طور فراوان استفاده شده و پر بسامد هستند ولي كودكان در جريان يادگيري زبان سالها طول مي كشد تا آنها را يادبگيرند و استفاده نمايند. (زندي، 1381، ص66)

 3- تأييد: رفتارگرايان تأیید والدين و يا اطرافيان را در يادگيري زبان به عنوان مهم ترين نوع تقويت مطرح مي كنند. از نظر آنان تأييد يك رفتار زباني، به قابل قبول بودن آن از لحاظ دستوري وابسته است، اما تحقيقات نشان مي دهد كه تأييد يا عدم تأیید اطرافيان با صحت دستوري جملات ارتباط اندكي دارد.

 4 - نظريه اسكينر فقط در آزمايشگاه قابل كاربرد است. تقسيم كار به تعدادي مراحل تدريجي و دادن پاداش پس از به انجام رسيدن هر مرحله، ممكن است در آزمايشگاه میسر و قابل هدايت باشد.

 

-با توجه به این پیشینه و نظریه های شناخت گرایی وشرطی شدن رفتار زبانی، کودکان از همان سنین کم به یاد گیری و جمع آوری اطلاعات خصوصا تکمیل لغات می پردازند پس توجه این امر یک امر اساسی و ضروری است وبا توجه به این که امروزه کودکان وقت زیادی را صرف تماشای تلویزیون میکنند باید به این قضیه توجه کرد و ساخت برنامه های کودک باید مورد توجه برنامه سازان قرار بگیرد و برنامه ریزی شود و همچنین خانواده ها باید کنترل کافی روی کودکانشان و تربیتشان داشته باشند چون کودکان تاثیر پذیری زیادی از آنچه میبینند و با آن روبرو هستند دارند.

 

 

اصلاح فرضیه سازی:فقط 2 فرضیه آخر تعدیل کننده 

نداشت.

 

موضوع : تاثیر برنامه های کودک بر ادبیات گفتاری کودکان زیر4 سال در شهر تهران

 

1.هر چه ادبیات به کار رفته توسط مجریان صحیح تر باشد ادبیات گفتاری کودکان بهتر میشود.

 

متغیر  مستقل: ادبیات مجریان-وابسته:ادبیات گفتاری کودکان-مداخله گر:آموزش-تعدیل کننده: میزان تماشای تلویزیون

 

2 .تلفظ درست لغات توسط عروسک های تلویزیونی به نحوه ی ادای کلمات در کودک کمک میکند.

 متغیر مستقل:تلفظ لغات-وابسته:نحوه ادای کلمات-مداخله گر : زمینه ذهنی-تعدیل کننده:سن

3.هر چه میزان شناخت برنامه سازان از نیاز کودکان بیشتر باشد بر کیفیت یادگیری آنها می افزاید.

 

 

متغیر مستقل:برنامه سازان-وابسته:یادگیری کودکان- مداخله گر: کیفیت برنامه ها-تعدیل کننده:تربیت خانواده

4.هر چه برنامه های تلویزیون باسن کودکان ارتباط داشته باشد بر آموزش کودکان تاثیر مطلوب تری دارد.

مستقل:سن-وابسته : آموزش کودکان-تعدیل کننده:علاقه

5.هرچه کنترل خانواده بر تماشای برنامه ها بیشتر باشد تاثیر گذار تر است. 

مستقل:خانواده - وابسته:کیفیت ادبیات کودکان-تعدیل کننده:سن کودک

+ نوشته شده در  جمعه نهم خرداد 1393ساعت 11:34  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

دانشجوی گرامی:

فاطمه محمدی دانشجوی رشته حسابدای هستم.به منظور بالا بردن سطح آموزش دانشگاه و استفاده بیشتر از امکانات آموزشی و نظرسنجی در خصوص کیفیت دانشگاه  ,خواهشمند است با در نظرگرفتن این که پاسخ ها محرمانه بوده و نیاز به درج نام نیست بدون توجه به مسائل شخصی ,با سوالات ذیل (زدن ضربدر در ستون مربوطه )جواب بدهید.

بدیهی است پاسخ های واقع بینانه شما در مجموع اطلاعات با ارزش و سازنده برای استادان و مسئلین دانشگاه فراهم ساخته و در مواد مقتضی از آن استفاده خواهد شد.

رشته تحصیلی:

معدل:

 

اساتید تسلط کافی بر موضوع آموزش و قدرت تفهیم   وانتقال را دارند.                                                        

 

خیلی موافقم     موافقم   نظری ندارم   مخالفم     خیلی مخالفم

 

اندازه سطح علمی اساتید در رضایت شما به ادامه تحصیل   موثر بوده است.                                             

 

خیلی موافقم     موافقم   نظری ندارم   مخالفم     خیلی مخالفم

 

میزان  استفاده   از وسائل کمک آموزشی توسط اساتید رضایت بخش است.

 

خیلی موافقم     موافقم   نظری ندارم   مخالفم     خیلی مخالفم

 

اساتید در رفع مشکلات علمی علاقه و رغبت کافی از خود   نشان می دهند.

 

خیلی موافقم     موافقم   نظری ندارم   مخالفم     خیلی مخالفم

 

اساتید بین دانشجویان ممتاز و ضعیف در کلاس درس تفاوت   می گذارند و اکثرا از آنها در حل تمارین استفاده می کنند.

 

خیلی موافقم     موافقم   نظری ندارم   مخالفم     خیلی مخالفم

 

میزان پذیرش نظر دانشجویان از جانب اساتید را چگونه   ارزیابی می کنید؟

 

بسیار زیاد    زیاد   تاحدودی   کم     بسیار کم

 

آیا ارزشیابی از جانب اساتید جهت اطمینان از یادگیری   انجام میشود؟

 

بسیار زیاد    زیاد   تاحدودی   کم     بسیار کم

 

با نزدیک شدن به امتحانات تا چقدر آمادگی برای شرکت   در آزمون دارید؟

 

بسیار زیاد    زیاد   تاحدودی   کم     بسیار کم

 

آیا این آمادگی را در شب قبل از امتحان کسب کرده   اید؟

 

بسیار زیاد    زیاد   تاحدودی   کم     بسیار کم

 

آیا تا به حال در مورد انصراف از تحصیل فکر کرده اید؟  

 

بسیار زیاد    زیاد   تاحدودی   کم     بسیار کم                                                                                                                                              

 

در صورت شرکت مجدد در کنکور تمایلی به انتخاب این   رشته دارید؟                                                                   

 

بسیار زیاد    زیاد   تاحدودی   کم     بسیار کم

 

تا چه اندازه مشکلات موجود بر علاقه شما به رشته   تحصیلی تان تاثیر گذار بوده است؟

 

بسیار زیاد    زیاد   تاحدودی   کم     بسیار کم

 

آیا تمایل دارید که مسافت زیادی را برای رفتن به   دانشگاه طی کنید؟

 

بسیار زیاد    زیاد   تاحدودی   کم     بسیار کم

 

آیا درس خواندن در فضای شلوغ در خانه را بر درس   خواندن در فضای آرام به دور از خانواده ترجیح می دهید؟

 

بسیار زیاد    زیاد   تاحدودی   کم     بسیار کم

 

آیا توان مالی برای پرداخت شهریه دانشگاه را دارید؟                                                                                                                                                 

 

بسیار زیاد    زیاد   تاحدودی   کم     بسیار کم

 

مسائل مالی و پرداخت شهریه در بی علاقگی نسبت به   رشته تان موثر بوده است؟

 

بسیار زیاد    زیاد   تاحدودی   کم     بسیار کم

 

تاچه حد به مشکلات آموزشی دانشجویان در دانشگاه   اهمیت داده می شود؟

 

بسیار زیاد    زیاد   تاحدودی   کم     بسیار کم

 

میزان اهمیت نمره از نظر شما چقدر است؟

 

بسیار زیاد    زیاد   تاحدودی   کم     بسیار کم

مصاحبه:

چرا بیشتر دانشجویان درس را برای کسب نمره 10 می   خوانند؟

به نظر شما عدم کیفیت کادر آموزشی تاثیری بر بی   انگیزگی دانشجویان دارد؟

 ممنون از شما!!!

 

+ نوشته شده در  جمعه نهم خرداد 1393ساعت 10:54  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

باعرض سلام خدمت شما دوست عزیز من فایزه حسینی دانشجوی کارشناسی رشته حسابداری ترم ۲ هستم پرسش نامه ای  در زمینه تاثیرعلم برفرهنگ ایران تهیه نموده وقصد زمینه کردن ب تحقیق خود را دارم از شما دوست عزیز خواهشمندم که در صورت تمایل پاسخگو به سوالات این پرسشنامه باشید.

دوست عزیز درصورت تمایل به سوالات زیر پاسخ دهید:

نام:                                                               نام خانوادگی:

سن:                                                             میزان تحصیلات:

مجرد/متاهل:                                                    شغل:

پرسش ها:

گزینه ها:۱-خیلی زیاد ۲-زیاد ۳-متوسط ۴-کم ۵-خیلی کم

۱-ایا تجربیات علمی شما تاثیری در برخورد شما با افراد جامعه دارد؟

۲-ایا شما طرز فرهنگ مردم را تلقی برعلمشان می دانید؟

۳-ایا ارتقا علم میتواند در رشد شخصی و برخورد شما با افراد جامعه تاثیرگذار باشد؟

۴-در جامعه کنونی علم تا چه حد در رفتار شما تاثیر دارد؟

۵-ایا رفتار و فرهنگ شما تاثیری در نسل های اینده دارد؟

۶-ایا فرهنگ نسل های پیشین در شما تاثیرگذار بوده است؟

۷-ایا در نسل های گذشته تاثیر علم تا این حد در اجتماع پررنگ بود؟

لطفا ب این سوالات پاسخ تشریحی داده شود

۱-در این جامعه کنونی چگونه میشود علم را تلقی فرهنگ دانست؟

۲-علم تا چ حد میتواند روی بر روی فرهنگ ما تاثیرگذار باشد؟

با ارزوی موفقیت برای شما دوست عزیز

 

 

نام و نام خانوادگی: فایزه حسینی موخر

    

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم خرداد 1393ساعت 23:6  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تعریف مفهومی و عملیاتی :

 

موضوع:تاثیر برنامه های کودک بر ادبیات گفتاری کودکان زیر 4 سال

متغیر1:برنامه کودک. بعد:1.آموزشی مولفه: آیا برنامه های آموزشی بر یاد گیری کودکان در به کار بردن کلمات تاثیر دارد؟ 2.تخیلی مولفه: آیا برنامه های تخیلی بر ادبیات کودکان تاثیر دارد؟ 3.سرگرمی مولفه:آیا برنامه های سرگرم کننده تاثیر بسزایی بر گفتار کودکان دارد؟ 

متغیر2:تلویزیون .بعد:1.میزان تماشای تلویزیون .مولفه:آیا کودکان کمتر از1 ساعت, بین 1 تا 3ساعت, یا بیشتر از 3 ساعت تلویزیون تماشا میکنند؟ 2.علاقه. مولفه:آیا کودک علاقه ی زیادی به تماشادارد .آیا کودک بی علاقه است. آیا کودک علاقه کمی دارد.

متغیر3:مجریان:بعد: ادبیات مجریان.مولفه: آیا ادبیات مجریان صحیح است؟ آیا لغاتی که مجریان به کار میبرند روی کودکان تاثیر دارد؟ آیا مجریان کلمات نادرستی در سخنان خود استفاده می کنند.؟ بعد:لحجه داشتن. مولفه:آیا لحجه داشتن مجریان روی گفتار کودکان تاثیر دارد؟ 

متغیر4:برنامه سازان. بعد: آشنایی با نیاز کودکان. سن کودکان. تاثیر پذیری کودکان. مولفه:آیا برنامه سازان شناخت کافی از نیاز ، تاثیر پذیری وسن کودکان دارند؟ آیا این شناخت ها تاثیرگذار است؟  

متغیر5:خانواده.بعد: میزان صمیمیت خانواده .مولف:آیا صمیمیت خانواده بر تاثیر پذیری کودکان از تلویزیون تاثیر دارد؟ بعد:تربیت خانواده. مولفه: خانواده تا چه حد میتوانند با تربیت فرزندان بر تاثیر برنامه های تلویزیونی تاثیر گذار باشد. بعد:برنامه ریزی . آیا خانواده با برنامه ریزی درست می تواند تاثیر گذار باشد؟

تعریف مفهومی متغیر ها:(دهخدا)

1برنامه کودک : 

برنامه:(از: بر، پیشوند + نامه ) به معنی سرنامه ، یعنی آنچه بر سر کتابتها و نامه ها نویسند و به عربی القاب و عنوان گویند. (برهان ) (آنندراج ). برنامج و برنامجه معرب آنست . (از آنندراج ). عنوان و لقب و دیباچه و آنچه بر سر کتاب و یا نامه نویسند. (ناظم الاطباء). بندنامه . سحا. لقب . سجاغ . پاشنامه . پاچنامه . پاژنامه . ورنامه .

 

کودک: (دَ) [ په . ] (ص .) طفل ، خردسال .

2تلویزیون:    

تله ویزیون . دستگاهی است که بوسیله آن می توان حوادثی را که درصحنه مخصوص (جایگاه فرستنده ) از مسافت چندین کیلومتری روی میدهد مشاهده کرد و صدایی که نزدیک صحنه عمل ایجاد می گردد شنید. در دستگاههای گیرنده و فرستنده از یک لامپ اشعه کاتودی استفاده می کنند و این لامپ بشکل یک قیف سنگین شیشه ای است . بعضی چراغها در حدود سی سانتیمتر یا بیشتر طول دارند. نزدیک قاعده لامپ کاتودی یک سیم پیچ گرم شونده از تنگستن وجود دارد. دور سیم پیچ تنگستن استوانه ای از نیکل قرار دارد. ته استوانه با مخلوطی از اکسیدهای فلزی پوشیده شده است . سیم پیچ گرم شده تنگستن استوانه نیکل را گرم می کند و اکسیدی که آن را پوشانیده است یک دسته اشعه الکترونی می دهد. شبکه ای که دارای بار الکتریسیته منفی است الکترونها را که از راه دیگری از دسته اشعه الکترونیکی که از سوراخ کوچک شبکه اصلی خارج شده اند برمی گرداند.

 

3مجریان: مجری . [ م ُ ] (ع ص ) اجراکننده . (ناظم الاطباء). آن که اجرا کند. گزارنده . انجام دهنده . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || راننده و روان کننده . (آنندراج ). کسی که سبب می شود مر جریان و روانی را. || آن که سبب اجرای حکم می گردد. (ناظم الاطباء).  

 

- عضو مجری قرار ؛ دادرس اصلی یا علی البدل و عضو دفتری دادگاه که در اجرای قرار صادر شده از دادگاه به صورت مباشر یا ناظر اقدام می کند و بطور اختصار او را مجری گویند. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری لنگرودی ).

 

 

|| کارکن . || کارفرما. || از صفات خداوند تبارک و تعالی . (ناظم الاطباء).

 

 

 

4 برنامه سازان:

 

 

برنامه:(از: بر، پیشوند + نامه ) به معنی سرنامه ، یعنی آنچه بر سر کتابتها و نامه ها نویسند و به عربی القاب و عنوان گویند. (برهان ) (آنندراج ). برنامج و برنامجه معرب آنست . (از آنندراج ). عنوان و لقب و دیباچه و آنچه بر سر کتاب و یا نامه نویسند. (ناظم الاطباء). بندنامه . سحا. لقب . سجاغ . پاشنامه . پاچنامه . پاژنامه . ورنامه .

 

 

ساز. (نف مرخم ) سازنده ٔ چیزی . (رشیدی ) (انجمن آرا) (آنندراج ). سازنده . [ زَ دَ / دِ ] (نف ) صانع. عامل . درست کننده . بعمل آورنده . ترکیب کننده 

5خانواده: خانواده . [ ن َ / ن ِ دَ / دِ ] (اِ مرکب ) خاندان . (غیاث اللغات ) (ناظم الاطباء). دودمان . خیل

 

موضوع:تاثیر برنامه های کودک بر ادبیات گفتاری کودکان زیر 4 سال در شهر تهران

واحد تحلیل: شهر تهران. چون تحلیل ما قرار است در این مکان باشد.

واحد مشاهده: خانواده ها. چون برای تحقیق و نمونه گیری به سراغ آنها میرویم. 

سطح تحلیل:واحد کلان .(شهر تهران)

روش تحقیق:کمی -پیمایشی .زیرا در ارتباط با کودکان (افراد)است.

نمونه گیری :خوشه ای .زیرا جامعه مورد استفاده ما از دسته های جدا گانه تشکیل شده است و عناصر جامعه در این دسته ها توزیع شده اند. 

تهران /شمال، جنوب ، مرکز/شمال:شمال شرقی،شمال غربی' جنوب:جنوب غربی، جنوب شرقی' مرکز:شمال مرکز. جنوب مرکز.غرب مرکز. شرق مرکز/منطقه های هر قسمت/ محله های هر منطقه/خانواده های هر محله .

 

 

ابزار مورد استفاده: پرسش نامه

 

 

پرسش نامه

مقدمه- از آنجایی که امروزه کودکان بیشتر وقت خود را در خانه وبا تلویزیون میگذرانند ما در صددیم عوارض و یا بر عکس خوبی ها، به طور کل اثراتی که بر کفتار کودکان میگذارد را بررسی و تحقیق کنیم.

 

 

اینجانب حسنیه وفادار دانشجوی رشته ی حسابداری هستم و روی موضوع تاثیر برنامه های کودک بر ادبیات گفتاری کودکان زیر 4سال در شهر تهران تحقیق میکنم، از شما تقاضا دارم با صداقت و دقت پرسش نامه زیر را کامل کنید که شامل سوالات تستی و تشریحی است.

در صورت تمایل قسمت مشخصات فردی را پر کنید(محرمانه و محفوظ باقی خواهد ماند)

نام ونام خانوادگی:                 سن:                          میزان تحصیلات:            تعداد فرزندان:

                                               گزینه ها:1.خیلی زیاد            2.زیاد        3.متوسط            4.کم        5.خیلی کم 

1.کودک شما چه میزان از وقت خود را به تماشای تلویزیون می پردازد؟

2. برنامه هایی که کودک شما تماشا میکند با سن او تناسب دارد؟

3.آیا شما برنامه ریزی خاصی برای ساعت تماشای تلویزیون کودکتان دارید؟

4.آیا کودک شما تلفظ کلمات را نادرست ادا میکند؟

5.کودک شما از واژگان و جملات درشت استفاده نمیکند؟

6. آیا سخنان کودک شما با سن او تناسب دارد؟

7. آیا کودک شما فقط برنامه های کودک را تماشا میکند؟

8.آیا فرزند شما علاقه به تماشای سایر فیلم ها نشان میدهد؟

9.کودک شما چقدر با خانواده تعامل دارد؟

10.از نظر ارتباط عاطفی با اعضای خانواده چطور؟

11.به نظر شما ادبیات مجریان و عروسک های تلویزیونی صحیح است؟

12.آیا برنامه های تخیلی روی گفتار کودک شما تاثیر دارد؟

13.آیا کودک شما برنامه های آموزشی را تماشا میکند؟

14.به نظر شما آموزش های تلویزیونی روی ادبیات کودک شما تاثیر گذاشته است؟

15.آیا لحجه داشتن در برنامه ها روی ادبیات و گفتار کودک شما تاثیر گذاشته؟

-لطفا به سوالات زیر پاسخ تشریحی دهید.

1.کودک شما روزانه چند ساعت برنامه کودک تماشا میکند؟

2.به نظر شما برنامه ای در بین این برنامه ها هست که روی ادبیات گفتاری کودک شما تاثیر منفی بگذارد؟چگونه؟

3.در صورت مثبت بودن جواب قبل بگویید کدام برنامه ها؟

4.آیا کودک شما از این برنامه ها تاثیر گرفته است؟ 

5. به نظر شما برنامه سازان برنامه کودک چه تدابیری در رابطه با ادییات و گفتار به کار گرفته شده در تلویزیون باید بیاندیشند؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم خرداد 1393ساعت 21:27  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع:بررسی تاثیرات  توجه، سطوح پردازش و سبک های یادگیری بر حافظه ی آشکار و نا آشکار دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده ی فنی مهندسی و علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز سال ۹۰-۹۱

 نام محقق :مریم شاهنده-کارشناسی ارشد

این تحقیق در۱۵۰ صفحه و در 5 فصل با ضمیمه جداول ، نمودارها و پرسشنامه تهیه شده است.

تاریخ وصول تحقیق:۲۷/۴/۹۰                                   تاریخ پذیرش:۳/۱۲/۹۰

فصل اول :کلیات تحقیق

  این تحقیق درابتدا به مقدمه و بیان مسئله و سوالهای اصلی تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق و هدفها و همچنین چارچوب تحقیق و در ادامه به مدل و فرضیه ها پرداخته است و سپس متغیرها را تعریف عملیاتی نموده و روش تحقیق را بر اساس روش طرح مربعی بودن که اجرای آن طی سه مرحله به صورت انفرادی (۲۰۰ نفر) معرفی و شرح داده است،و ابزار تحقیق پرسش نامه بوده است. همچنین اهمیت چگونگی عملکرد حافظه ی آشکار و ناآشکار و مقایسه ی عملکرد این دو حافظه با هم بیان شده است،و نتيجه پاسخ افراد نشان مي دهد كه محقق توانسته به موضوع محتوايي پژوهش به خوبي واقف شود و به آشکار به ضرورتها و اهداف پيش رو آگاهي داشته است.

 فصل دوم: ادبیات تحقیق؛

دراین بخش محقق به تفسیر توجه، سطوح پردازش و سبک های یادگیری ،حافظه ی آشکار و ناآشکار و بررسی تاثیر  ترکیبی همزمان سطوح پردازش ،سبک های یادگیری و توجه و شاخص های نسبی حافظه (یاد آوری آزاد،یاد آوری نشانه دار و بازنشانی)پرداخته شده است.و محقق نتیجه ی مشاهدات خود را در ابتدا با نقل قول از کریک و لاکهارت که بر اساس آن (ادراك یک محرك در سطوح مختلف پردازش اطلاعات صورت می گیرد، در اولین مرحله،محرك از جنبه ویژگیها، خصوصیات فیزیکی و حسی ادراك میشود، درحالی که در مراحل بعدي، ادراك در سطوح عمیق تر انجام میشود)بیان کرده است.و هم چنین برای تمیز بین حافظه ی آشکار و نا آشکاربه نقل قول از  گراف و شاختر که (شاخص های نسبی حافظه مانند یادآوري آزاد 2، یادآوري نشانه دار 3 و بازشناسی 4) شامل استفاده ازدستورهاي مستقیم، جهت بازیابی اطلاعات تجارب خاص است، به همین دلیل تحت عنوان حافظه آشکار تلقی می گردد، لذا عملکرد در یک تکلیف نیازبه یادآوري آگاهانه تجارب قبلی دارد ولیکن وقتی که عملکرد در یک تکلیف با عدم حضور یادآوري تسهیل می یابد، حافظه ناآشکار پدیدار می گردد،)پرداخته شده است.

همچنین پيشينه تحقيق با توجه به منابع داخلي و خارجي تحقيق مطرح شده است.

نمونه اي از منبع خارجي:(کیز ۱۸۸۷):بین زنان و مردان از لحاظ سبک های یادگیری تفاوت وجود دارد ،مردان بیشتر بر تجربه ی عینی تمایل دارند در حالیکه زنان تاملی تر عمل می کنند .

نمونه اي از منبع داخلي:مینا خاکساری:سبک های یادگیری به باور ها ،رجحان ها،و رفتار هایی اشاره دارد که افراد آن ها را به کار می برند تا به یاد گیری آنان در یک موقعیت معین کمک کند.

.سبک یادگیري اساساً معرف شیوه ی معین و ممیز رفتار یادگیرنده در موقعیت یادگیري است. این اصطلاح به منظور نشان دادن عادات نسبتاً ثابت براي پردازش اطلاعات به مثابه استفاده از صفات شخصیتی براي شخصیت افراد است (مریم بلداچی 1385 ).

در ادامه به نظر می رسد مدل فرضیه و تحقیق به صورت اجمالی بیان شده است شاید به خاطر محدودیت و شرایط ممکن بوده است. ولی اگر شیوه ها به صورت مطلوب در دانشگاه ها و.....مورد استفاده قرار بگیرد تاثیر بسزایی خاهد داشت

 فصل سوم: روش اجرای تحقیق؛

 این پژوهش نوعی مطالعه تجربی به روش طرح مربع بوده است که اجراي آزمایش طی سه مرحله به صورت انفرادي اجرا شده است . در مرحله اول محقق  از آزمودنی ها خواسته است به پرسشنامه سبک هاي یادگیري پاسخ دهند و سپس شرکت کنندگان در چهار گروه (سبک هاي همگرا،واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده) دسته بندي شده اند و هر دسته بطور تصادفی به چهار گروه تقسیم شد که تعداد دانشجویان هر گروه برابر بوده است. در مرحله دوم پژوهش یا مرحله ي فراگیري،به گروه اول و دوم (پردازش سطحی) بدون هیچ توضیحی برنامه رایانه اي مشتمل بر 20 واژه پربسامد نشان داده شد و به گروه سوم و چهارم (پردازش معنایی) همان واژگان با این توضیح که واژگان را با توجه به معنایی که دارند به خاطر بسپارند، نشان داده شد.در مرحله سوم پژوهش، آزمون بازشناسی براي سنجش حافظه آشکار به آزمودنی ها داده شد، بدین صورت که آزمودنیهاي گروه اول پردازش سطحی باید با توجه متمرکز تصمیم میگرفتند که آیا واژگان را در مرحله فراگیري دیده اند یا خیر و گروه دوم پردازش سطحی این تکلیف را در ضمن اینکه اعداد 1 تا 30 به صورت معکوس شمارش می کنند یعنی بازشناسی یا حافظه آشکار در شرایط توجه تقسیم شده انجام میدادند.در مرحله چهارم پژوهش، آزمون تکمیل کردن ریشه کلمات براي سنجش حافظه ناآشکار از آزمودنی ها گرفته شد. بدین صورت که ریشه ي سه حرفی واژگان به همراه ریشه سه حرفی واژههایی که آزمودنی اصل آنها در مرحله فراگیري مشاهده نکرده بودند، به آنها ارائه شد. آزمودنیهاي گروه سوم پردازش عمقی باید با توجه متمرکز ریشه ي ناقص را با اولین واژههایی که به ذهنشان م یرسید، کامل می کردند و گروه چهارم پردازش عمقی، تکلیف را همراه با شمارش معکوس یعنی شرایط توجه تقسیم شده انجام می دادند . دادههاي جمع آوري طبق  ورژن 17 مورد بررسی قرار گرفته اند.و محقق پژوهش را از  روش آماري تحلیل واریانس و با نرم افزار spss استفاده نموده است.

 فصل چهارم : تجزیه تحلیل اطلاعات؛

در ادامه تحقیق به تفکیک فراوانی های مختلف مطرح شده قید شده است.

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری

در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات منابع مورد استفاده نتیجه گیری کلی با توجه به بررسی های به عمل آمده در آزمون فرضیه ها در این تحقیق مشخص شده است که در مجموع محقق این پایان نامه ۲۰ منبع داخلي و ۴۹ منبع خارجي استفاده نموده، همچنين از۳ مقاله داخلي و ۳۹ مقاله خارجي براي رسيدن به هدف تحقيق استقاده كرده واز تعداد ۲ پايان نامه كمك گرفته است.پایان

شاید یکی از دلایلی که منجر شد من این تحقیق را نقد کنم این بود که تعدادی از دانشجویان و یا  دانش آموزان در هر سطحی در هرکلاسی توجه متمرکز ی به درس نداشته اند و یا بهتر است بگویم توانایی شناسایی یک محرک مهم را از سایر محرک ها و یا کسب و درک اطلاعات و تبدیل آن ها به صورت خلاصه و............را نداشته اند چون روش های یادگیری به آن ها آموزش داده نشده است به امید آن روزی که این روش ها آموزش داده شود تا در اثر بخشی حافظه تاثیر بسزایی بگذارد .به امید آن روز  

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم خرداد 1393ساعت 21:24  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

اینجانب سارا اسکندری ثانی دانشجوی کارشناسی رشته حسابداری در ارتباط با موضوع تحقیق مبنی بر تاثیر کیفیت اموزشی بر روی اشتغال در دانشگاه های دولتی شهر تهران اقدام به تهیه ی پرسشنامه جهت گرد اوری اطلاعات در زمینه تحقیق خود نموده ام لذا خواهشمندم به سوالات ذیل پاسخ دهید.

لطفا در صورت تمایل اطلاعات فردی زیر را کامل کنید.

نام:                                      نام خانوادگی:

سن:                                    میزان تحصیلات:

مجرد/متاهل:                          شغل:

سوالات

1-ایا عوامل و امکانات و تجهیزات اموزشی بر کیفیت اموزش تاثیر گذار است؟

  خیلی زید زیاد متوسط کم خیلی کم
+بهبود وضعیت فیزیکی کلاس ها          
-فراهم کردن امکانات ازمایشگاهی در دانشگاه          
+ایجاد فضای اموزشی متناسب با واحد تدریس در اشتغال          
+تنوع بخشیدن و غنی کردن کتابخانه دانشگاه          

2-ایا عوامل کیفی اموزشی بر کیفیت اموزش تاثیر گذار است؟

  خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
+تسلط احاطه استادان بر محتوای درس          
+روشن نمودن اهداف عناوین مورد بحث توسط استادان در شروع تدریس          
+ایجاد انگیزه و رغبت در دانشجو جهت مطالعه و تحقیق توسط استادان          
-استفاده استادان از منابع جدید و متنوع در تدریس          
+مشارکت دانشجویان در تدریس          

3-ایا عوامل کمی اموزشی بر کیفیت اموزش تاثیر گذار است؟

  خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
-افزایش تعداد واحدهای کاربردی وعملی در دروس تخصصی          
+افزایش تعداد واحدهای تخصصی رشته ها در به کارگیری شغل اتی          
+اختصاص دادن بخشی از نمره هر درس به نگارش مقاله علمی یا تحقیق دانشجویان          
-افزایش کمیت محتوای دروس عمومی          

4-ایا بین نظرات دانشجویان و مدرسان زن و مرد در مورد عوامل مختلف موثر بر کیفیت اموزش و انتخاب شغل اینده تفاوت وجود دارد؟

  خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
+دانشجویان زن          
+دانشجویان مرد          

5-ایا عوامل امکانات رفاهی بر کیفیت اموزشی تاثیر گذار است؟

  خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
-ایجاد سلف سرویس مناسب و متناسب با ظرفیت دانشجویان          
+تامین امکانات خوابگاهی برای دانشجویان          
+تامین امکانات سرویس ایاب و ذهاب برای دانشجویان          
+توجه به مسایل اقتصادی دانشجویان          
-استفاده دانشجویان از اردوهای تفریحی          

مصاحبه

1-چرا بیشتر دانشجویان درس را فقط برای کسب نمره کسب می کنند؟

2-به نظر شما عدم کیفیت کادر اموزشی تاثیری بر بی انگیزه گی  دانشجویان دارد؟

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم خرداد 1393ساعت 10:22  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم خرداد 1393ساعت 21:45  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع :عوامل موثر برطلاق در دو سال اول زندگی در جوانان ۲۰-۲۵ سال شرق تهران

واحد تحلیل:تهران(شرق تهران)

سطح تحلیل:خرد

واحد مشاهده: به دنبال اشخاصی میرویم وقصد توسط ان افراد پرسشنامه تهیه کنیم

روش تحقیق :پیمایشی است زیرا روش کمی است.دراین روش  ارتباط با نیازهاوروابطجامعه انسانی  ‌‌‌را مورد بررسی قرار میدهیم.به دنبال درصد و تعدادی از جوانان هستیم که در دو سال اول ازدواج تصمیم به طلاق میگیرند که سعی داریم با پرسشنامه و مصاحبه افراد را مورد مطالعه قرار دهیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابزار استفاده:پرسشنامه و مصاحبه

لیست نمونه گیری:خوشه ای

                                                                                                  شرق تهران  

پیروزی                                          رسالت                                   تهرانپارس                                                                افسریه 

۱-بلوار بوذر                 ۱-هنگام                                                ۱-گلبرگ                                                                     ۱-مشریه

۲-نبرد                         ۲-ایت                                                     ۲-رشید                                                               ۲-مسگر اباد

۳-شکوفه                ۳-سمنگان                                          ۳-رهبر                                                               ۳-مسعودیه

۴-نیروی هوایی     ۴-فرجام                                          ۴-درختی                                                        ۴-۲۰ متری

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم خرداد 1393ساعت 18:38  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع :عوامل موثر برطلاق در دو سال اول زندگی در جوانان ۲۰-۲۵ سال شرق تهران

واحد تحلیل:تهران(شرق تهران)

سطح تحلیل:خرد

واحد مشاهده: به دنبال اشخاصی میرویم وقصد توسط ان افراد پرسشنامه تهیه کنیم

روش تحقیق :پیمایشی است زیرا روش کمی است.دراین روش  ارتباط با نیازهاوروابطجامعه انسانی  ‌‌‌را مورد بررسی قرار میدهیم.به دنبال درصد و تعدادی از جوانان هستیم که در دو سال اول ازدواج تصمیم به طلاق میگیرند که سعی داریم با پرسشنامه و مصاحبه افراد را مورد مطالعه قرار دهیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابزار استفاده:پرسشنامه و مصاحبه

لیست نمونه گیری:خوشه ای

                                                                                                  شرق تهران  

پیروزی                                          رسالت                                   تهرانپارس                                                                افسریه 

۱-بلوار بوذر                 ۱-هنگام                                                ۱-گلبرگ                                                                     ۱-مشریه

۲-نبرد                         ۲-ایت                                                     ۲-رشید                                                               ۲-مسگر اباد

۳-شکوفه                ۳-سمنگان                                          ۳-رهبر                                                               ۳-مسعودیه

۴-نیروی هوایی     ۴-فرجام                                          ۴-درختی                                                        ۴-۲۰ متری

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم خرداد 1393ساعت 18:36  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

                                                                  ناسازگاری والدین

۱:عدم اتحاد نظر‌                                         ۲:نداشتن علاقه                                  ۳:عدم انطباق فرهنگی

........................                          ........................                   .......................‌..........

فاصله سنی زیاد                                         فاصله سنی زیاد                     فاصله طبقات اجتماعی 

اختلاف فرهنگ                                           بداخلاقی زیاد                   تعصبات قومی طرفین  

داشتن دید متفاوت به مسایل            نداشتن انگیزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                    عدم توانایی مدیریت اقتصادی

۱:عدم تجربه                                                 ۲:عدم انگیزه                                              ۳:عدم تمرکز 

........................                          ............................                    ...............................

سن کم                                                         حقوق کم                                                         مشغله فکری 

نبودکار                                                    عدم علاقه                                                         خستگی فکری 

-------------------------------------------------------------------------------------

                                                                       اعتیاد

۱:فضای اجتماعی نامناسب                                     ۲:تربیت نادرست                                  ۳:بی میلی به اینده

.....................................                      ..................................              ..........................

افراد در تعامل انها                                                    والدین                                                          نخواندن درس 

محل زندگی                                                      رسانه                                                                    نداشتن پول  

                                                                                       مدرسه                                                        نداشتن همدم 

------------------------------------/------------------------------------------------------

                                                               دخالت بی جای خانواده ها

۱:عدم اطلاعات کافی                                    ۲:  تفاوت سنی بالا                                    ۳:ناتوانی در حل مشکلات در فضای خانه

..........................                            .......................                         ................................................

نگرانی ودلسوزی بیجا                       نداشتن مهارت در امور زندگی                 عدم تجربه افراد در حل مشکلات به تنهایی

نداشتن تجربه خانواده                  هم صحبت نشدن با دیگران                             وقت نگذاشتن برای صحبت درباره حل مسایل 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                    طلاق عاطفی 

۱:سردی دررفتار                                             ۲:عدم توجه احساسی                                     ۳:  وقت صرف نکردن با یکدیگر

.............................                       ..................................                  .........................................  

سردی در کلام                                 بیتوجهی به نیازها                                       نداشتن تفریح

بی میلی در روابط جنسی                   بیتوجهی به حالات روحی                                گوش نکردن به صحبتهای یکدیگر 

----------------------------------------------------------------------------------------------_-----

                                                                 ناتوانی در بچه دار شدن 

۱:مشکلات ژنتیکی                                                                   ۲:عدم اطلاعات کافی 

..........‌.‌.‌‌‌‌‌‌....................                                    ........................................

دسترسی نداشتن به پزشک ماهر                             ترس از نگهداری از بچه 

نداشتن اگاهی درمورد ازمایشات ژنتیک             درروابط زناشویی

-------------------------------------------------------------------------

تعاریف اسمی،دهخدا 

ناسازگاری :ناسازواری-بدسلوکی-بدرفتاری-نساختن

طلاق:رها شدن از عقد نکاح،رها کردن ،فسخ کردن عقد نکاح

دخالت:داخل شدن،مداخله کردن 

اختلاف:نقیض وانفاق،ناسازگارس،مداخله کردن

مدیریت:مدیر بودن ،مدیری

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم خرداد 1393ساعت 18:15  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تاثیر روابط والدین بایکدیگر بر هیجانات و رفتار نوجوان بین 12تا 18 سال درمدارس دبیرستانهای  تهران!

واحد تحلیل= نوجوان بین 12 تا 18 سال

سطح تحلیل=خرد(پدر مادر معاون های اموزشی )      

روش تحقیق=پیمایشی....در این روش توجه بیشتر به نکات مهم و بامعنی جلب میشود به طوری که شناخت و مطالعه میزان تغییرات خاصی مد نظر قرار میگیرد در این روش به طور عمیق کنش و واکنش های میان عوامل به وجود اورنده تغییر یا رشد و توسعه را وارسی میکنند.موضوعات مورد نظر عمدتا در ارتباط مستقیم یا غیر مسقیم نیازهای جامعه انسانی میباشد در این روش ابتدا چارچوب زمانی مشخص وسپس جامعه اماری مورد نظر در چارچوب پیمایشی گزینش کرده و تهیه و تنظیم میکند.

ابزار استفاده=این روش با استفاده از نمونه گیزی یا شمارش کامل وبا استفاده از مصاحبه و پرسشنامه انجام میشود

نمونه گیری خوشه ای=

                                                 دبیرستانهای تهران

1.غرب تهران                2.دبیرستان شمال تهران           3.دبیرستانهای جنوب تهران        4.د.شرق تهران

1.شهرک غرب              1.شمیران                             1.یافت اباد                            1.پیروزی

2.صادقیه                    2.ولنجک                                2.یاخچی اباد                         2.تهرانپارس    

3.مرزداران                    3.جردن                                  3.میدان خراسان                    3.رسالت       

4.شهران                     4.نیاوران                                4.شوش                             4.افسریه

5.اکباتان                     5.سعادت اباد                          شهر ری                              5.سیدخندان

                                                                       

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم خرداد 1393ساعت 13:18  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر