روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

فرضیه:تاثیر  کیفیت اطلاعات حسابداری بر تصمیمگیری مدیران شهر تهران

تعریف کیفیت:کیفیت . [ ک َ / ک ِ فی ی َ ] (ع مص جعلی ، اِمص ) چگونگی و حالت و وضعی که حاصل باشد در چیزی ، و در فارسی به تخفیف نیز آید. (غیاث ). صفت و چگونگی .(لغتنامه دهخدا)

تعریف نوع:نوع . [ ن َ / نُو ] (از ع ، اِ) گونه . قسم . (غیاث اللغات ). صنف . لون . (منتهی الارب ). جور : هر روز نوع دیگر می گفت . (تاریخ بیهقی ص 363). از این نوع بسیار گفتند.(لغتنامه دهخدا)

تعریف حجم:(حَ) [ ع . ] (اِ.) 1 - برآمدگی و کُلفتی چیزی . 2 - مقداری از فضا که جسم آن را اشغال می کند.(لغتنامه معین)

تعریف سرعت:(سُ عَ) [ ع . سرعة ] 1 - (مص ل .) تند رفتن . 2 - (اِمص .) تندی(لغتنامه معین)

متغیر 1:کیفیت اطلاعات.   بعد1:بالا بودن کارایی اطلاعات حسابداری.   مولفه1:ایا اطلاعات حسابداری از نظر کارایی بالا بوده و به درد مدیر می خورد؟

بعد2:پایین بودن کارایی اطلاعات حسابداری.   مولفه2://

متغیر2:نوع اطلاعات حسابداری:   بعد1:به روز بودن اطلاعات حسابداری   مولفه1:اگر اطلاعات حسابداری به روز باشد بیشتر مورد استفاده مدیر است؟

بعد2:به روز نبودن   مولفه2://

متغیر 3:حجم اطلاعات حسابداری    بعد1:زیاد بودن ان   مولفه1:ایا زیادو کم بودن اطلاعات تاثیری در سرعت تصمیم گیری مدیر می گذارد؟

بعد2:کم بودن

متغیر 4:سرعت تصمیمگیری مدیر    بعد 1:کم بودن   مولفه:اطلاعات چه تاثیری بر زیاد و کم بودن سرعت تصمیم گیری مدیران می گزارد؟

بعد2:زیاد بودن

متغیر 5:کیفیت تصمیمگیری     بعد 1:کارا بودن    مولفه1:اطلاعات چه تاثیری بر کارا بودن و نبودن تصمیمگیری مدی می گذارد؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1393ساعت 11:12  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع: تاثیر استفاده از اینترنت بر اخلاق و برخورد جوانان ۲۵-۱۸دانشجویان ارشاد دماوند واحد پسران

واحد تحلیل:جوانان ۲۵-۱۸

واحد مشاهده:دانشجویان پسر دانشگاه ارشاد دماوند

سطح تحلیل: خرد

روش تحقیق: روش تحقیق پیمایشی است زیرا باتوجه به احتیاجات و نیازهای خود و استفاده های خود از ان استفاده میکنن و فرضیه سازی و تحلیل و استدلال میکنن و دراین روش امکان افزودن یا تعمیم هست

نمونه گیری:از نوع خوشه ای تصادفی است .چون اگر بخواهیم از کل پسران دانشگاه ارشاد نمونه گیری کنیم وقت و هزینه زیادی را باید متقبل بشیم و کار بسیار سخت و پیچیده ای میباشد.

ابزار مورد استفاده : مصاحبه و پرسشنامه میباشد

نام و نام خانوادگی:فایزه حسینی موخر

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 23:47  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع:تاثیر تعداد فرزندان بر بهبود روابط خانوادگی(زنان شاغل) در شهر تهران منطقه 8 سال 90

واحد تحلیل:تهران است چون قرار کار ما روی این قسمت صورت بگیرد.

واحد مشاهده:والدین و زنان شاغل  هستند زیرا برای پر کردن پرسشنامه یا مصاحبه از این گروه ها استفاده میکنند.

سطح  تحلیل:خرد است چون موضوع مورد بررسی ما  خانواده است.

روش تحقیق:هم بستگی است زیرا میخواهیم تاثیر یک عامل از گروه را بر عامل دیگری بدانیم

نمونه گیری:خوشه ای

ابزار مورد استفاده:پرسشنامه و مصاحبه

 تهران                                                                   

وحیدیه

مجیدیه

نارمک

تهرانپارس

دماوند

سبلان

مدنی

شهید ثانی

 

 

 

 

استاد حسن بنا

رسالت

اثنی عشری

گلبرگ

همائی

 

 

 

 

دردشت

مدائن

هفت حوض

آیت

رسالت

سمنگان

46 متری

میدان 40

 

 

 

فلکه1

فلکه 2

فلکه 3

فلکه 4

 

 

 

 

 

ملا باقری

 

مسیل باختر

شهید ثانی

نقی نیا

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 23:30  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

 

موضوع:بررسی ویژگی های شخصیتی بر وضعیت تحصیلی دانشجویان دختردانشگاه ارشاد دماوند ورودی89 به بعد

واحد تحلیل: دانشگاه ارشاد دماوند واحد تهران

سطح تحلیل:خرد,چون به سراغ دانشجویان  دانشگاه  خواهیم رفت

واحد مشاهده: دانشجویان دختردانشگاه ارشاد دماوند ورودی89 به بعد,زیرا برای پر کردن پرسش نامه یا مصاحبه به سراغ آنان می رویم

روش تحقیق:پیمایشی است. روابط بین علت و معلول را می توان یافت.رابطه مستقیم ویا غیر مستقیم با نیار های جامعه دارد چون سطح تحصیل می تواند در روند پیشرفت جامعه  نقش داشته باشد.توجه مارا به نکات و عوامل مهم و با معنی جلب می کند.این روش از طریق نمونه گیری یا شمارش کامل است وبا استفاده از پرسش نامه و مصاحبه انجام می شود.

دانشگاه ارشاد دماوند واحد تهران

رشته زبان

ITرشته

رشته مدیریت

رشته حقوق

رشته حسابداری

ترم هفتم

ترم ششم

ترم سوم

ترم هشتم

ترم پنجم

ترم

اول

ترم هفتم

ترم سوم

ترم

دوم

ترم

ششم

ترم چهارم

ترم

سوم

ترم پنجم

ترم هشتم

ترم

اول

 

ترم ششم

ترم سوم

ترم هشتم

 

ترم اول

ترم هفتم

ترم سوم

 

ترم

ششم

 

ترم

سوم

ترم پنجم

ترم هشتم

ترم

اول

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 23:15  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

متغییر:کاهش درآمد سرانه

بعد:استفاده از ابزار اندازه گیری مستمر

مولفه ها:میزان درآمد میراث فرهنگی در افزایش و یا کاهش درآمد سرانه چقدر است؟

آیا از طریق این مراکز میتوان کمکی به افزایش درآمد سرانه کرد؟

 آیاکاهش درامد سرانه در پابرجا ماندن این مراکز تاثیرگذار است؟

آیا کشورها و مردمانشان در افزایش و یا کاهش درآمد سرانه کشورمان تاثیرگذارن؟

 

تعریف تجربی:درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی کشور را بر جمعیت تقسیم کرده عدد به دست آمده درآمد سرانه کشور است.

 

متغییر:کاهش توریست

بعد:بررسی امور خارجه

مولفه:

آیا توانایی فراهم آوردن رفاه توریست خارجی را دارید؟

آیا نادیده گرفتن مراکز تاریخی توسط مردممان در کاهش توریست نقش دارد؟

آیا بی ثباتی نظام اقتصادی و سیاسی کشور در انگیزه سفر به ایران تاثیر گذار است؟

آیا نوع رفتار بومی مردم شهر ها در انگیزه برگشت بورست ها به ایران تاثیرگذار است؟

تعریف اسمی توریست:

[ فر. ] (اِ.) جهانگرد، سیاح ، گردشگر (فره ).

 

متغییر: کم شدن بازار کار

بعد: استفاده از شیوه هایی مانند ایجاد انگیزه و رشته های تحصیلی در این زمینه

مولفه:

آیا عدم بازسازی مراکز بر کم شدن بازار کار تاثیر گذار است؟

آیا نبود تبلیغ های موثر و بی رغبتی دانشچویان برای تحصیل در این زمینه یر کم شدن بازار کار تاثیرگذار است؟

آیا عدم پرداخت حقوق و مزایای کافی در کم شدن بازار کار این زمینه تاثیرگذار بوده است؟

آیا سیاست های دولت تاثیرگذار بوده است؟

تعریف نظری بازار کار:بازار کار بازاری است که در آن عرضه و تقاضا برای کار معین جهت انجام فعالیت معین، نمود می یابد

 

متغییر:فراموشی قدمت ایران

بعد:بررسی کتایخانه ای

مولفه ها:

آیا نبود دانش کافی در فراموشی قدمت ایران تاثیرگذار است؟

آیا  نداشتن اساتید مجرب در این زمینه تاثیر گذار بوده است؟

آیا نشناختن مراکز تاریخی ایران در این زمینه بر فراموشی قدمت ایران تاثیرگذار بوده است؟

آیا مشغله های زندگی امروزی دلیلی برای عدم توجه به قدمت ایران شد است؟

تعریف اسمی:

(قِ مَ) [ ع . قدمة ] (اِمص .) کهنگی ، دیرینگی .

 متغییر: کاهش رتبه جهانی ایران

بعد:بررسی آماری و اندازه گیری سالانه

مولفه ها:

ایا خرابی مراکز تاریخی بر رتبه ایران تاثیرگذار است؟

آیا کاهش توریست بر کاهش رتبه جهانی ایران تاثیر گذار بوده است؟

آیا عدم شناخت مردم کشورهای دیگر در رتبه ما تاثیرگذار بوده؟

آیا دولت در کاهش و یا افزایش این رتبه تاثیرگذلر بوده است؟

تعریف اسمی رتبه:

(رُ بَ یا بِ) [ ع . رتبة ] (اِ.) 1 - درجه ، منزلت ، مقام . 2 - درجه ای از درجات اداری ، فرهنگی ، قضایی یا نظامی که حقوق ماهیانه خاص به حساب آن تعلق می گیرد. اشل ، پایه . ج . رتب .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 22:40  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

موضوع :عوامل موثر بر رفتار های اعتراضی مردم نسبت به بعضی فیلم ها وسریال ها

واحد تحلیل :به خاطر گستردگی موضوع و افزایش تعمیم پذیری واحد تحلیل ایران است.

واحد مشاهده:دانشجو های مشغول به تحصیل در رشته های زیر شاخه  ی علوم اجتماعی وعلوم انسانی وتربیتی

سطح تحلیل:به خاطر گستردگی واحد تحلیل سطح تحلیل کلان است.

روش تحقیق :روش مورد استفاده روش هم بستگی است چون قرار است رابطه  وتاثیرات گروهی از عوامل را روی رفتارهای اعتراضی  نسبت به فیلم ها بسنجیم.

ابزار مورد استفاده:پرسشنامه ومصاحبه

روش نمونه گیری:روش نمونه گیری روش خوشه ای است چون امکان تهیه چارچوب کامل نمونه گیری با جزییات  فراهم نیست.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:EN-US;}

دانشکده

دانشگاه

شهر

استان

علوم انسانی واجتماعی

دانشگاه تبریز

تبریز_مراغه-میانه

اذربایجان شرقی

علوم انسانی وعلوم تربیتی

دانشگاه ارومیه

ارومیه-مهاباد

اذربایجان غربی

علوم انسانی –علوم تربیتی وروانشناسی

محقق اردبیلی

اردبیل-مشکین شهر

اردبیل

علوم انسانی وروانشناسی

اصفهان

اصفهان-کاشان

اصفهان

علوم تربیتی وروانشناسی

خوارزمی

کرج-نظر اباد

البرز

ادبیات وعلوم انسانی

ایلام

ایلام-دهلران

ایلام

ادبیات و علوم تربیتی

خلیج فارس

بوشهر-برازجان

بوشهر

ادبیات وعلوم انسانی-علوم تربیتی

تهران

تهران

تهران

ادبیات وعلوم انسانی

شهرکرد

شهرکرد -برئجن

چهارمحال وبختیاری

علوم تربیتی وروانشناسی

فردوسی

مشهد -سبزوار

خراسان رضوی

علوم انسانی

بجنورد

بجنورد-اسفراین

خراسان شمالی

علوم تربیتی وروانشناسی

بیرجند

بیرجند

خراسان جنوبی

علوم اجتماعی و علوم تربیتی وروانشناسی و علوم انسانی

شهید چمران

اهواز -خرمشهر

خوزستان

مشاوره وراهنمایی وروانشناسی

زنجان

زنجان ابهر

زنجان

علوم انسانی

سمنان

سمنان- گرمسار

سمنان

مشاوره وراهنمایی وروانشناسی

سیستان وبلوچستان

زاهدان زابل

سیستان وبلوچستان

علوم اجتماعی و تربیتی وروانشناسی و علوم انسانی

شیراز

شیراز-کازرون

فارس

علوم انسانی وعلوم اجتماعی

امام خمینی

قزوین -تاکستان

قزوین

ادبیات وعلوم انسانی

قم

قم

قم

ادبیات وعلوم انسانی

کردستان

سنندج-مریوان

کردستان

علوم انسانی وعلوم اجتماعی

شهید باهنر

کرمان-رفسنجان

کرمان

علوم انسانی وعلوم اجتماعی

هرمزگان

بندر عباس

هرمزگان

علوم انسانی و اجتماعی

رازی

کرماشاه –اسلام اباد غرب

کرمانشاه

علوم انسانی وعلوم اجتماعی

اراک

اراک-ساوه

مرکزی

ادبیات وعلوم انسانی

یاسوج

یاسوج-دهدشت

کهکیلویه وبویر احمد

ادبیات وعلوم انسانی

گلستان

گرگان –گنبد کاووس

گلستان

علوم انسانی و اجتماعی

گیلان

رشت -لاهیجان

گیلان

علوم انسانی وعلوم تربیتی

لرستان

خرم اباد-بروجرد

لرستان

علوم انسانی و اجتماعی

مازندران

ساری -بابل

مازندران

علوم انسانی واجتماعی

یزد

یزد-میبد

یزد

علوم انسانی وعلوم اجتماعی

بوعلی سینا

همدان-ملایر

همدان


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 20:15  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع : تاثیر ایجاد امنیت بر رفتار زنان دانشجو در منطقه 15 شهر تهران در سال 92

واحد تحلیل: زنان دانشجو منطقه 15شهر تهران - زیرا کار تحلیل قرار است روی این افراد انجام شود.

واحد مشاهده: زنان دانشجو . زیرا برای پر کردن پرسشنامه و آزمون فرضیه از این افراد کمک می گیریم .

سطح تحلیل: فرد . واحد تحلیل زنان دانشجو است .

روش تحقیق : پیمایشی . زیرا با نیاز جامعه انسانی در ارتباط است و با استفاده از شمارش کامل و نمونه گیری  انجام میشود . کمی است و دارای سوال و متغییر و فرضیه و روابط علمی دارد .

ابزار مورد استفاده : پرسشنامه - مصاحبه . زیرا دارای سوال و متغییر و فرضیه می باشد.

روش نمونه گیری خوشه ای .

 

روش نمونه گیری خوشه ای .

 

چون واریانس جامعه مورد مطالعه من زیاد است مجبور به این نوع نمونه گیری شدم یه طوری که از منطقه 15 تهران که دارای چندین ناحیه می باشد 3 ناحیه را به طور تصادفی انتخاب (7و1و2) و ئر هر ناحیه به دلیل وجود محله های گوناگون ناچار به انتخاب 2 محله (7 :قیامدشت و خاورشهر 1:آهنگ و محلاتی 2:افسریه ومسعودیه)شدم و در هر محله با وسعت در تعداد خیابان و از طرفی وجود محدودی دانشگاه در محله ها مجبور به انتخاب یک خیابان از هر محله (باهنر آزادی –زمزم شاهد –قائم رحیمی )شدم.از میان 6خیابان انتخابی 3 خیابان که در آن دانشگاه وجود داشت برچیدم(باهنر – زمزم_قائم)به طور که هر خیابان مربوط به یک ناحیه انتخابی بود و3 دتنشگاه (آزاد شرق –آزاد جنوب –پیام نور)انتخاب در هر دانشگاه 3 رشته را مورد بررسی دادم (حسابداری-مدیریت-اقتصاد) و از میان رشته ها یکی از دانشجویان سال 1و2و3و4 را انتخاب و برای بررسی و تحلیل جامعه مورد نظر در هر دانشگاه از میان 3دانشجوی انتخابی یکی را مورد بررسی قرار می دهم که مربوط به سال 1-2-4 است.

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 19:27  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع :تاثیرات شیوع کودک آزاری و نیز پیش بینی آن از طریق افسردگی و اضطراب والدین بر رفتار دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر تهران سال 90-91 .                                                                           

   واحد تحلیل:دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر تهران ،زیرا واحد تحلیل ما در رابطه با این موضوع است.                                                                       

سطح تحلیل:خرد،چون واحد تحلیلمان فرد است و فرد در سطح خرد قرار دارد.     

واحد مشاهده:دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر تهران  ووالدینشان  ،این گروه افراد کسانی هستند که برای پر کردن پرسشنامه و آزمون فرضیه به سراغشان می رویم.                                                                                              

روش تحقیق:روش پیمایشی ،این روش تحقیق یک روش کمی در ارتباط با نیاز های جامعه ی انسانی است وبا استفاده از شمارش کامل و نمونه گیری می توان به عوامل و نکات مهم و باطنی توجه کرد .در این روش چون یک روش کمی است سوال،متغیر ،فرضیه و روابط علی وجود دارد.                                                 

ابزار مورد استفاده:پرسش نامه و مصاحبه(چون روش پیمایشی است).    

 نمونه گیری :نمونه گیری خوشه ای        
تهران
شرق غرب جنوب مرکز

شمال

منطقه ۱۳ منطقه ۵ منطقه ۱۸ منطقه۱۱ منطقه ۱
ناحیه ۱.ناحیه ۲.ناحیه۳ ناحیه ۳.ناحیه ۵.ناحیه۷ ناحیه۱.ناحیه۳.ناحیه۴ ناحیه ۱.ناحیه۲.ناحیه۳ ناحیه۲.ناحیه۴.ناحیه۵
ناحیه ۱ ناحیه۳ ناحیه۳ ناحیه۱ ناحیه۲
محله:اسدی.صفا.زاهد گیلانی محله:نفت .پونک.حصارک محله:یافت آباد .نعمت آباد.صاحب الزمان محله:آذربایجان.فلسطین .شیخ هادی محله:درکه.ولنجک.زعفرانیه
محله اسدی محله پونک محله یافت آباد محله فلسطین محله ولنجک
خیابان و بلوار:ب اسدی.خ پیروزی.خ دماوند خیابان و بلوار:ب عدل.ب پونک.ب کمالی خیابان و بلوار:ب الغدیر.خ ابراهیم آباد.خ یوسف آباد خیابان و بلوار:خ وصال.ب کشاورز.خ کارگر شمالی خیابان و بلوار:ب دانشجو.ب فضل الله.خ مقدس اردبیلی
                                  
ب اسدی ب پونک ب الغدیر ب کشاورز ب دانشجو
دبستان پسرانه  :شاهد خلیلی .تربیت دبستان پسرانه :میثاق۱.میثاق۲ دبستان پسرانه:آزادی قدس.ابرار دبستان پسرانه:موسی بن عمران .سرای دانش دبستان پسرانه:پیوند.شاهد
دبستان شاهدخلیلی:ششم ابتدایی.پنجم ابتدایی.چهارم ابتدایی میثاق ۱:سوم ابتدایی.چهارم ابتدایی.دوم ابتدایی آزادی قدس:ششم ابتدایی. پنجم ابتدایی .چهارم ابتدایی موسی بن عمران:چهارم ابتدایی.پنجم ابتدایی .سوم ابتدایی پیوند:دوم ابتدایی .سوم ابتدایی .پنجم ابتدایی
ششم ابتدایی الف سوم ابتدایی ج پنجم ابتدایی ب چهارم ابتدایی ب دوم ابتدایی د
                                
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 18:42  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع :تاثیرات شیوع کودک آزاری و نیز پیش بینی آن از طریق افسردگی و اضطراب والدین بر رفتار دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر تهران سال 90-91 .                                                                           

   واحد تحلیل:دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر تهران ،زیرا واحد تحلیل ما در رابطه با این موضوع است.                                                                       

سطح تحلیل:خرد،چون واحد تحلیلمان فرد است و فرد در سطح خرد قرار دارد.     

واحد مشاهده:دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر تهران  ووالدینشان  ،این گروه افراد کسانی هستند که برای پر کردن پرسشنامه و آزمون فرضیه به سراغشان می رویم.                                                                                              

روش تحقیق:روش پیمایشی ،این روش تحقیق یک روش کمی در ارتباط با نیاز های جامعه ی انسانی است وبا استفاده از شمارش کامل و نمونه گیری می توان به عوامل و نکات مهم و باطنی توجه کرد .در این روش چون یک روش کمی است سوال،متغیر ،فرضیه و روابط علی وجود دارد.                                                 

ابزار مورد استفاده:پرسش نامه و مصاحبه(چون روش پیمایشی است).    

 نمونه گیری :نمونه گیری خوشه ای        
تهران
شرق غرب جنوب مرکز

شمال

منطقه ۱۳ منطقه ۵ منطقه ۱۸ منطقه۱۱ منطقه ۱
ناحیه ۱.ناحیه ۲.ناحیه۳ ناحیه ۳.ناحیه ۵.ناحیه۷ ناحیه۱.ناحیه۳.ناحیه۴ ناحیه ۱.ناحیه۲.ناحیه۳ ناحیه۲.ناحیه۴.ناحیه۵
ناحیه ۱ ناحیه۳ ناحیه۳ ناحیه۱ ناحیه۲
محله:اسدی.صفا.زاهد گیلانی محله:نفت .پونک.حصارک محله:یافت آباد .نعمت آباد.صاحب الزمان محله:آذربایجان.فلسطین .شیخ هادی محله:درکه.ولنجک.زعفرانیه
محله اسدی محله پونک محله یافت آباد محله فلسطین محله ولنجک
خیابان و بلوار:ب اسدی.خ پیروزی.خ دماوند خیابان و بلوار:ب عدل.ب پونک.ب کمالی خیابان و بلوار:ب الغدیر.خ ابراهیم آباد.خ یوسف آباد خیابان و بلوار:خ وصال.ب کشاورز.خ کارگر شمالی خیابان و بلوار:ب دانشجو.ب فضل الله.خ مقدس اردبیلی
                                  
ب اسدی ب پونک ب الغدیر ب کشاورز ب دانشجو
دبستان پسرانه  :شاهد خلیلی .تربیت دبستان پسرانه :میثاق۱.میثاق۲ دبستان پسرانه:آزادی قدس.ابرار دبستان پسرانه:موسی بن عمران .سرای دانش دبستان پسرانه:پیوند.شاهد
دبستان شاهدخلیلی:ششم ابتدایی.پنجم ابتدایی.چهارم ابتدایی میثاق ۱:سوم ابتدایی.چهارم ابتدایی.دوم ابتدایی آزادی قدس:ششم ابتدایی. پنجم ابتدایی .چهارم ابتدایی موسی بن عمران:چهارم ابتدایی.پنجم ابتدایی .سوم ابتدایی پیوند:دوم ابتدایی .سوم ابتدایی .پنجم ابتدایی
ششم ابتدایی الف سوم ابتدایی ج پنجم ابتدایی ب چهارم ابتدایی ب دوم ابتدایی د
                                
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 18:42  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

موضوع : عوامل موثر بر كسر و اضافه صندوق تحويل داران بانك در مناطق 18 و 19 تهران

واحد تحليل: تحويل داران بانك در مناطق 18 و 19 تهران

واحد مشاهده : تحويل داران بانك

سطح تحليل : خرد

روش تحقيق : پيمايشي است. زيرا در ارتباط با نياز هاي اجتماعي انسان مي باشد و به بررسي كنش و واكنش ميان عوامل مي پردازد. مي توان فرضيه طرح كرد و قابل تعميم است.

روش نمونه گيري: طبقه اي خوشه است . زيرا تهيه ليست كاملي از تمامي تحويلدارن بانك در دو منطقه 18 و 19 تهران كه هر منطقه داراي چندين ناحيه و درهر ناحيه تعداد زيادي بانك وجود دارد ، كار مشكل و هزينه بري است .

ابزار مورد استفاده : پرسش نامه و مصاحبه.  

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 18:7  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع: تاثير شبكه هاي اجتماعي (وي چت و لاين و...) بر روابط جوانان 18 تا 30 سال دانشجويان داشگاه ارشاد دماوند

واحد تحليل : جوانان 18 تا 30 سال

واحد مشاهده : دانشجويان ارشاد دماوند

سطح تحليل : خرد

روش تحقيق : روش تحقيق پيمايشي است زيرا در ارتباط با نياز هاي جامعه انساني بوده و علاوه بر اين كه به دنبال نكات با معني و عوامل مهم هستيم و كنش ها و واكنش ها را مورد بررسي قرار مي دهيم ، همچنين ميتوانيم فرضيه طرح كرده و قدرت تعميم داريم .

نمونه گيري : خوشه اي طبقه اي تصادفي است . چون تهيه ليست كاملي از اسامي دانشجويان 4سال متوالي در مقاطع مختلف تحصيلي در دو واحد دختران و پسران امري وقت گير و هزينه بر است .  

ابزار مورد استفاده : پرسش نامه و مصاحبه ميباشد .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 16:59  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع:تاثیر کیفیت اموزشی بر اشتغال در دانشگاه های دولتی تهران در سال۹۲

واحد تحلیل:دانشگاه های دولتی ،به دلیل اینکه تحلیل ما قرار است در انجا انجام گیرد.

واحد مشاهده:دانشجویان و مدرسان

سطح تحلیل:میانه،به این خاطر که واحد تحلیل ما سازمان اموزشی می باشد.

ابزار مورد استفاده:پرسش نامه ومصاحبه می باشد.

روش تحقیق:کمی و توصیفی و از نوع تحقیقات کاربردی می باشد.ودر ان به توصیف عینی ،واقعیو منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع بدون هیچ گونه دخالت می پر دازد و نتایج عینی از موقعیت را ارایه می دهد.

از نمونه گیری خوشه ایی برای این تحقیق استفاده می کنیم.


                                دانشگاه های دولتی تهران

شریف   

۱-برق.       (برق الکترونیک.کنترل.قدرت) دانشجویان ورودی ۹۲[دانشجویان ترم اول]

۲-کامپیوتر(سخت افزار،نرم افزار)دانشجویان ورودی۹۰[دانشجویان ترم اخر]

۳-شیمی.    (علوم پایه.مهندسی،کاربردی)

شهید بهشتی

۱-علوم اجتماعی   (پژوهشگری علوم اجتماعی،خدمات اجتماعی ،برنامه ریزی اجتماعی)

۲-روانشناسی.       (روانشناسی کودکان استثنایی،بالینی،عمومی،روانشناسی اصلاح و تربیت)

۳-حسابداری.        (حسابرسی.دولتی.مالیاتی) دانشجویان ورودی ۹۱[ترم ۵]

خواجه نصیر

۱-زیست شناسی سلولی و مولکولی. (بیوشیمی،ژنتیک،میکرو بیولوژی)

۲-مهندسی عمران.                            (نقشه برداری.)دانشجویان ورودی ۸۹[ترم ۷]

۳-مهندسی نساجی.                          (شیمی نساجی،علوم الیاف)

علم و صنعت

۱-مهندسی نفت.     (مهندسی بهره برداریاز مناع نفت.حفاری و استخراج نفت.مهندسی مخازن نفت)

۲-مهندسی کشاورزی(گیاه پزشکی.علوم وصنایع غذایی.علوم دامی گرایش دام)

۳-مهندسی متالوژی و مواد(سرامیک.متالوژی استخراجی.متالوژی صنعتی)دانشجویان ورودی۹۲ترم ۲

فنی تهران

۱-مهندسی پلیمر (تکنولوژی علوم رنگ.صنایع پلیمر)دانشجویان سال۹۰[ترم ۴]

۲-مهندسی منابع طبیعی(مرتع و ابخیزداری،شیلات.مهندسی چوب و کاغذ)

۳-مهندسی فیزیک  (اتمی .حالت جامد.هسته ای)


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 16:57  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تاثیر مصرف دارو های روانگردان بر روی زندگی زناشویی خانوادهای تهرانی در سال90

واحد تحلیل:زندگی زناشویی خانوادهای تهرانی

واحد مشاهده:خود خانوادها ویا اطرافیان نزدیک مثل فرزندان

سطح تحلیل :خرد

چرایی:زیرا واحد تحلیل ما (زندگی زناشویی خانوادهای تهرانی) است

روش تحقیق:پیمایشی زیرا در ارتباط با نیاز های جامعه انسانی است پهنانگر است و قابلیت تعمیم وجود دارد و کمی است

ابزار مورد استفاده:مشاهده _پرسش نامه_مصاحبه

نمونه گیری:خوشه ای

تهران

شمال

     جنوب

     شرق

     غرب

      مرکز

منطقه 1

منطقه20

منطقه13

منطقه5

منطقه 11

    ناحیه

1-3-5

   ناحیه

1-2-3

   ناحیه

2-3-4

   ناحیه

1-3-4

   ناحیه

2-4-5

ناحیه 1

ناحیه 2

ناحیه 3

ناحیه 4

ناحیه 5

  محله

ظفر -درکه

محله

شهرری –دولت اباد

محله

نارمک –رشید

محله

پونک-جنت اباد

محله

جمهوری-منیریه

ظفر

شهرری

نارمک

پونک

منیزیه

بلوار

ظفر- زرتشت

بلوار

امام -نماز

بلوار

نارمک –هفت حوض

بلوار

پونک-عدل

بلوار

منیریه -احسان

زرتشت

نماز

نارمک

پونک

منیریه

مجتمع مسکونی مهر

مجتمع مسکونی باران

مجتمع مسکونی عدل

مجتمع مسکونی قاصدک

مجتمع مسکونی زیبا

طبقه

1-2-3

طبقه

1-4-5

طبقه

3-4-5

طبقه

6-7-8

طبقه

1-4-5

طبقه 1

طبقه 4

طبقه 3

طبقه 7

طبقه5

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 16:28  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع: تاثیر تورم بر رفتار و زندگی مردم اهالی شهرک امید

واحد تحلیل:مردم اهالی شهرک امید

 

واحد مشاهده:خانوارها

 

سطح تحلیل:خرد (چون در سطح افراد است)

 

روش تحقیق: کمی- پیمایشی و درارتباط با نیازهای جامعه ی انسانی است.

 

چرایی:چون واحد تحلیلمان این(مردم اهالی شهرک امید) است.

 

ابزار مورد استفاده:پرسشنامـــــــه ـــ مشاهــــــــده

 

نمونه گیری:روش نمونه گیری خوشه ای: Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA موقعی از این نوع نمونه گیری استفاده میشود که جامعه مورد پژوهش از دسته های جداگانه ای تشکیل شده و عناصر آن جامعه در این دسته ها توزیع شده باشد.اما مهم ترین دلیل استفاده از نمونه گیری خوشه ای آن است اگر تهیه چارچوبی که نام همه عناصر جامعه را در برداشته باشد یا اگر هزینه به دست آوردن این چارچوب سنگین و زیاد باشد از این روش استفاده میکنیم.در این روش تلاش ما بر این است که به چارچوب نمونه گیری محدودتری که قابل دسترسی است برسیم.

 

 

 

مردم اهالی شهرک امید

 

 

کارکنان مشغول به کار در استخر این شهرک

کارکنان مشغول به کار در تره بار این شهرک

افراد مشغول به کار در سوپرمارکت های این شهرک

افراد ساکن در مجتمع های مسکونی این شهرک

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

 

زن

 

متاهل

مجرد

 

متاهل

مجرد

 

متاهل

مجرد

 

متاهل

مجرد

 

متاهل

مجرد

 

متاهل

مجرد

 

متاهل

 

 

مجرد

 

متاهل

 

مجرد

 

بالای دیپلم

1

پایین دیپلم

1

بالای دیپلم

1

پایین دیپلم

1

بالای دیپلم

1

پایین دیپلم

1

بالای دیپلم

1

پایین دیپلم

1

بالای دیپلم

1

پایین دیپلم

1

بالای دیپلم

1

پایین دیپلم

1

بالای دیپلم

1

 

پایین دیپلم

1

بالای دیپلم

1

 

پایین دیپلم

1

پایین دیپلم

2

بالای دیپلم

2

پایین دیپلم

2

بالای دیپلم

2

پایین دیپلم

2

بالای دیپلم

2

پایین دیپلم

2

بالای دیپلم

2

پایین دیپلم

2

بالای دیپلم

2

پایین دیپلم

2

بالای دیپلم

2

پایین دیپلم

2

بالای دیپلم2

 

پایین دیپلم

2

بالای دیپلم

2

 

                                                 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 14:41  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع : عوامل موثر در کاهش ازدواج در سال های اخیر در بین جوامان 23-30 سال تهرانی

واحد تحلیل: جوامان 23-30 سال تهرانی

چون تحلیل ما قرار است روی این افراد باشد

واحد مشاهده: جوامان 23-30 سال تهرانی

چون این افراد پرسشنامه را پر می کنند

سطح تحلیل:خرد

جون واحد تحلیل جوانان تهرانی است یعنی افراد

روش تحقیق:پیمایشی

چون در ارتباط با نیازهای جامعه انسانی و توجه به نکات با مهنی و عوامل مهم و به طور عمیق کنش و واکنش های میان عوامل به وجود آورنده تغییر یا رشد و توسعه را وارسی می کند. پهنانگر وکمی است.دارای رابطه علی و متغیر وفرضیه وسوال است.قابلیت تعمیم دارد.

ابزارمورد استفاده:پرسشنامه و مصاحبه

نمونه گیری: خوشه ای

متغیر

ابعاد

مولفه

 

وضعیت مالی

تروتمند

درآمد ماهیانه بالاتر از5 میلیون تومان

متوسط

درآمد ماهیانه بین 2تا 5 میلیون تومان

فقیر

درآمد ماهیانه زیر 1 میلیون تومان

تعریف مفهومی:داشتن توانایی مالی که به کارو میزان درآمد خانواده مربوط است. و توانایی آنها در برطرف کردن نیارهای مادی.

ازدواج

وضعیت مالی

داشتن یک سطح مالی

داشتن سطح مالی بالاتر

داشتن سطح مالی پایین تر

سن

هم سن بودن

تفاوت سنی کم

تفاوت سنی زیاد

تحصیلات

هم سطح بودن میزان تحصیلات

بالاتر بودن میزان تحصیلات

پایین تر بودن میزان تحصیلات

وضعیت فرهنگی و اجتماعی

داشتن یک سطح فرهنگ و عقاید

تفاوت فرهنگی مهم نباشد

تفاوت عقاید مهم نباشد

تعریف مفهومی:برقراری رابطه ی عاطفی و جنسی که مطابق شرع و عرف باشد. ازدواج . اِ دِ ] (ع مص ) جفت گرفتن . زن کردن . شوهر کردن . با یکدیگر جفت و قرین شدن . با هم جفت شدن . مزاوجه . (تاج المصادر بیهقی ). زواج . زناشوئی . || جفت کردن . تزویج . با هم جفت کردن مرد و زن را. (غیاث اللغات ). و رجوع به نکاح شود.

ترس از ازدواج

ترس از طلاق

مردم به دید دیگری به او نگاه کنند

در ازدواج بعدی دچار مشکل شود

ترس از عدم استقلال

نتوانستن تصمیم گیری

محدود شدن از هر لحاظی

نتوانستن کار کردن زن

ترس ازمسیولیت پذیری

ترس از پذیرش کارهایی که بعد از ازدواج باید انجام دهد در صورتی که قبلا آنها را خود انجام نمی داده

ترس از نداشتن رفاه کنونی

با ازدواج محدودیت های مالی داشته باشد

ترس ازخشونت در زندگی زناشویی

ترس از خشونت علیه زن

تعریف مفهومی: خوف و بیم . (برهان ) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). بیم و هراس . (فرهنگ رشیدی 

رابطه جنسی

داشتن رایطه جنسی از روی عشق

برای وابستگی طر مقابل

برای ایجاد علاقه طرف مقابل

داشتن رایطه جنسی از روی هوا و هوس

فقط از روی تنوع طلبی

ارضای نیازی که تکرار شده از روی عادت

تعریف مفهومی:داشتن رابطه زن ومرد در برطرف کردن نیاز جنسی .

میزان تحصیلات

بی سواد

توانایی خواندن و نوشتن را نداشته باشد

تحصیلات متوسطه

مدرک  ذیپلم .

فوق دیپلم

لیسانس

عالی

فوق لیسانس

دکتری و بالاتر

 

تعریف مفهومی:


تحصیل . [ ت َ ] (ع مص ) غوره کردن خرمابن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). || شکوفه ٔ زرد آوردن .(منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از قطر المحیط). || برآوردن زر از کان . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || رد کردن کلام به محصول آن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). || گرد کردن . (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). تحصیل دین ؛ جمعآوری آن . (قطر المحیط). ستاندن و جمع نمودن . (فرهنگ نظام ). تحصیل علم و چیزی ؛ بدست آوردن آن . (اقرب الموارد) (قطر المحیط). کسب و اکتساب . (ناظم الاطباء). در لغت ، گردآوردن و در عرف عام گردآوردن دانشها است مطلقاً.

توقعات جوانان

داشتن تمامی امکانات رفاهی

داشتن مسکن.ماشین...

توانایی تامین مراسم عروسی آنچنانی و مهریه سنگین

داتشتن  شغل و تحصیلات خوب

برای نشان دادن طرف به دیگران که مهندس یا دکتر است فقط از روی چشم رو هم چشمی

داشتن درآمد زیاد برای خرج های سنگین و غیر ضروری زندگی

 

تعریف مفهومی: توقع. ت َ وَق ْ ق ُ ] (ع مص ) چشم داشتن . (زوزنی ) (دهار) (از ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ) (تاج المصادر بیهقی ) (آنندراج ). چشم داشتن به وقوع چیزی . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). چشم داشت و امید و انتظار و آرزو در خواست . (از ناظم الاطباء). ترقب و انتظار. چشم داشت . بیوسیدن . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). و با لفظ داشتن و کردن مستعمل است 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393ساعت 1:13  توسط دانشجویان کلاس اول  |  نظر بدهید

استاد من خیلی وقت پیش گذاشته بودم حتی بعد رفتم چک کردم ولی الان هر چی می گردم پیداش نمی کنم دوباره براتون گذاشتم

میزان مشکلات مالی---->توانایی جوانان در تامین معاش زندگی -----> کاهش ازدواج

تعدیل کننده:وضعیت اقتصادی جوانان

کنترل: سن . جنس. وضعیت مالی

اشتغال به تحصیل---->بالا رفتن توقعات سطح تحصیلی---->کاهش ازدواج

تعدیل کننده:طولانی شدن مدت تحصیل

کنترل:سن.جنس

نامحدود شدن روابط جنسی----->برطرف کردن امیال جنسی----->کاهش ازدواج

تعدیل کننده:داشتن روابط نا مشروع جنسی 

کنترل:مذهب.سن.جنس

میزان توقهات جوانان از یکدیگر----->کاهش ازدواج

تعدیل کننده:میزان توقعات فراتر از حد توان و قدرت جوان باشد

کنترل:وضعیت مالی واجتماعی.سن.جنس.

ترس از ازدواج--->کاهش ازدواج

تعدیل کننده:دیدن تجربه های بد دیگران در ازدواج

کنترل:سن.جنس.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 14:35  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

موضوع :تماشای تلویزیون در رفتار دختران ابتدایی زیر 12 سال منطقه 12 تهران

واحد تحلیل:رفتار کودکان زیر 12 سال منطقه 12 تهران چون می خواهیم تحقیق در این موضوع باشد.

واحد مشاهده :پدر و مادر کودک و خانواده کودک ،مربیان و معلمان کودک.

سطح تحلیل :خرداست.چون واحد تحلیل این است.

روش تحقیق:پیمایش روشی است کمی در ارتباط بانیازهای جامعه انسانی با استفاده از شمارش کامل و نمونه گیری به نکات مهم و باطنی توجه کرد.

ابزار مورد استفاده :پرسش و مصاحبه سوال و مفید و روابط علی و فرضیه وجود دارد.(در روش پیمایشی وجود دارد.)

 

                                                                                                                                                                     

 

 


Normal 0 false false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA;}
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 14:5  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع:اثرات از بین بردن مراکز تاریخی و مشهور کشور بر روی جایگاه ایران در بین کشورهای با قدمت در ۱۰ سال گذشته

واحد تحلیل:بررسی شهرهای تاریخی کشور زیرا تحقیق ما قرار است بر اساس آثار تاریخی شهر ها امکان  پذیر است.

واحد مشاهده: باستان شناسان مراکز تاریخی

سطح تحلیل:خرد است زیرا قرار است سازمان ها را مورد بررسی کنیم.

روش تحقیق:تحقیق ما بر اساس مراکز تاریخی که در گذشته و توسط افرادی که سال های پیش می زیستند استوار است  و به دلیل اینکه داده های ما موجود هستند و ما به خلق دادها نمی پردازیم  بایستی از روش تحقیق تاریخی استفاده کنیم.

نمونه گیری:خوشه ای

شهرهای تاریخی

 

شهرری              اصفهان           شیراز               همدان                کرمان              کرمانشاه         بیرجند

چشمه علی       تالاراشرف        نقش رستم       هگمتانه               ارگ بم           تاق بستان      ارگ کلاه
برج طغرل           کاخ۸بهشت      حمام وکیل        گنبدعلویان           ارگ انار           تاق گرا                 فرنگی
قلعه گبری          عالی قاپو        تخت جمشید      غارعلیصدر           بادگیرچپقی      گوردخمه مادها    قلعه
آتشکده ری         ۴۰ستون         باغ ارم               موزه سفال         باغ شاهزاده                             بیرجند
استودان گبرها      منارجنبان       قلهه دختر           آرامگاه بوعلی سینا                     کاروانسرا صفوی    باغ
بی بی شهربانو     نقش جهان     کعبه زرتشت        تپه نوشیجان       آسیاب ۸کوهبنان        بیستون      اکبریه

ابراز مورد استفاده: روش کتابخانه ای
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 12:53  توسط دانشجویان کلاس اول  | 


موضوع :اثرات بانکداری الکترونیک در مدیریت زمان خانواده های ساکن در منطقه 12 دهه ی 80-90

واحد تحلیل :منطقه 12 زیرا کار بزوهشی در این منطقه صورت میبذیرد 

سطح تحلیل: خرد میباشد زیرا برای کار بزوهشی از افراد و خانواده ها استفاده میگردد 

واحد مشاهده:استفاده کنندگان از سیستم بانکداری الکترونیک زیرا برای ازمون فرضیه بسراغ انها خواهیم رفت 

روش تحقیق مدنظر بیمایشی کیفی است 

ابزار مورد استفاده برسشنامه و مصاحبه است 

نمونه گیری خوشه ای است   :


شهرتهران


مناطق: 1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  18  20  21 

انتخاب منطقه 12 که دارای 6 ناحیه است 

انتخاب ناحیه 4 که دارای 13 محله است 

انتخاب 3 محله ی بهار رشید و بروین برای ازمون فرضیه 

و انتخاب خیابانهای 196 و ملکی و نقی نیا برای ازمون فرضیه  

سراغ افراد ساکن در این خیابانها رفتن ...

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 12:47  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

عوامل موثر بر کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه ارشاد دماوند ورودی 91-92.

واحد تحلیل :دانشجویان دختر دانشگاه ارشاد دماوند واحد تهران

واحد مشاهده :دانشجویان دختر ورودی 91-92,در واقع برای آزمون فرضیه (پرسشنامه)به خود دانشجویان مراجعه می کنیم.

سطح تحلیل:خرد چون به داده های گردآوری شده از نظر هر فرد نگاه می کنیم و هر فرد را منبع داده ها می دانیم.

روش تحقیق:پیمایشی (چون کمی و پهنانگر و قابلیت تعمیم و روابط علت و معلولی  وجود دارد و در ارتباط مستقیم با نیاز های جامعه است.در واقع عدم انگیزه تحصیلی بیشتر سطوح جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.

ابزار اندازه گیری:پرسشنامه و مصاحبه (چون روش تحقیق پیمایشی است)

روش نمونه گیری :نمونه گیری خوشه ای (چون جامعه مورد پژوهش ما از گروه های اموزشی جداگانه ای تشکیل شده است و عناصر جامعه در این گروها توزیع شده.

دانشگاه ارشاد دماوند واحد تهران ورودی ۹۱

صنایع حقوق حسابداری زبان
کلاس ۱ کلاس۲ کلاس۳ کلاس۱ کلاس ۲ کلاس ۳ کلاس۱ کلاس ۲ کلاس ۳ کلاس ۱ کلاس۲ کلاس۳

کلاس۲

کلاس۳

کلاس۲

کلاس۱

استاد با عرض پو زش نتونستم در سطر آخر مربع اضافی هارو پاک کنم.نمیدونستم چه جوری بکنم.
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 11:21  توسط دانشجویان کلاس اول  | 


v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

موضوع:تاثیرات شیوع کودک آزاری و نیز پیش بینی آن بر رفتار دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی استان تهران سال 90-91                                                     

واحد تحلیل:استان تهران ،چون واحد تحلیلمان تهران است.                             

واحد مشاهده:دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی ،این افراد کسانی هستند که برای پر کردن پرسش نامه و آزمون فرضیه به سراغشان می رویم.                            

سطح تحلیل :سطح کلان ،چون واحد تحلیل تهران است و تهران در سطح کلان قرار دارد.                                                                                            

روش تحقیق :پیمایشی ،این روش تحقیق یک روش کمی  و در ارتباط با نیازهای جامعه ی انسانی است و با استفاده از شمارش کامل و نمونه گیری می توان به نکات با معنی و عوامل مهم توجه کرد .ابزار اصلی در این روش پرسشنامه و مصاحبه است .در این روش سوال ،متغیر،فرضیه و روابط علی وجود دارد.           

ابزار مرد استفاده :پرسشنامه ،دو نوع است که من میخواهم از نوع بسته ی آن در تحقیقم استفاده کنم .                                                                          

نمونه گیری:

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393ساعت 14:11  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع: تاثیر خود باوری دانشجویان در رسیدن به اهداف شخصی دانشگاه های دولتی تهران طی سال های 80 تا 90

واحد تحلیل:دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران

سطح تحلیل:خرد به دلیل اینکه در سطح افراد مطالعه میشود

واحد مشاهده:اساتید دانشجویان و خود دانشجویان

روش تحقیق:روش تحقیق پیمایشی

به دلیل انکه این روش در ارتباط با جامعه انسانی است پهنا نگر است و قابلیت تعمیم دارد و کمی است.همچنین در این روش و این موضوع به دنبال روابط علی هستیم.

روش نمونه گیری:تصادفی ساده

به دلیل انکه در این جامعه اماری ما تعداد بالایی دارد و از طرفی این موضوع قابلیت تعمیم دارد از روش تصادفی ساده استفاده مشود ب این صورت که از هر دانشگاه شماره دانشجیی دانشجویان جمع اوری میشود د تعداد دلخواه نمونه انتخاب میشود.

ابزار نمونه گیری:پرسشنامه

در روش پیمایشی اصلی ترین ابزار پرسش نامه و بعد مصاحبه است.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393ساعت 14:37  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

   تعریف دهخدا : خشونت درشتی ٰ زبری ٰ ( ناظم الاطبا) ضد لینت و نرمی                                              

                                       خشونت نوجوان                                                          

1:میحط سرد خانواده                 2:عدم ثبات شخصیت             3:عدم استقلال در تصمیم گیری 

.................................          ............................            ...........................................

1.فضای سرد خانواده                  1.دمدمی مزاج                    1.سرکوب شدن در خانواده

2.فقدان فرهنگ در خانواده            2.عدم تعادل روانی              2.نادیده گرفته شدن

3.عدم تعامل در بین اعضای

خانواده

..........................................................................................................................................

   تعریف دهخدا : روابط ٰ جمع رابطه ها  ٰ پیوند و وابستگی     

عشق : شدت دوست داشتن ٰ دلدادگی                                           

روابط عاشقانه والدین

1.محبت در کلام                                  2.ارامش رفتاری                  3.توجه به احساسات متقابل

.......................                              ....................                  ......................................

1.استفاده از کامات محبت امیز              1.احترام به تصمیمات یکدیگر      1.خریدن هدایا

2.احترام به صحبت یکدیگر                     2.عدم پاسخگویی مکرر            2.توجه به نیازها 

3.همدلی و هم زبانی

............................................................................................................................................

        طلاق : رها شدن از عقد نکاح                                            

طلاق عاطفی

1.سردی در رفتار                                  2.عدم توجه احساسی           3.صرف نکردن وقت برای یگدیگر

.......................                               ................................              ..................................

1.سردی در کلام                                1.بی توجهی به نیازها                  1.نداشتن تفریح

2.سردی در روابط جنسی                      2.بی توجهی به حالات روحی         2.عدم گوش دادن به صحبت

..........................................................................................................................................

                                                کاهش اعتماد به نفس

1.گوشه گیری                                 2.عدم تعامل اجتماعی              3.ناشتن سخنوری

................. ..                                  ..........................           ......................................

1.تنها بودن                                     1.صحبت نکردن                    1.خجالت کشیدن

2.انتخاب نکردن دوست                      2.نظر ندادن                          2.لکنت زبانی

3.نداشتن رفت و امد                                                                   3.ناتوانی در ربط دادن صحبتها

.........................................................................................................................................

                                            احساس ارامش

1.داشتن سلامت                    2 .داشتن امکانات مالی               3.داشتن عشق 

.................. ..                   .................................             ............................

1.سلامت جسمی                 1.حداقل عایدات زندگی                1.امنیت

2.سلامت روحی                    2.حداقل تفریحات                      2 .اعتماد

3.سلامت اجتماعی                                                                                                               

...........................................................................................................................................

      در تداول عامه فارسی زبانان ٰ پرخاش ٰ سرزنش کردن و سرکوب زدن                                             

دعوا

1.بحث و مجادله                             2.پرخاشگری                 3.توهین

.........................                       .....................            ........................

1.تحمیل عقیده                               1.سخن بی پروا             1.غرور کسی را زیر پا گذاشتن

                                                 2.باصدای بلند حرف زدن    2.ناسزا گفتن

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393ساعت 10:33  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

بررسی تاثیر موسیقی به ویژه موسیقی کلاسیک بر آرامش روحی و روانی مادران باردار و کودکانشان

 پیشینه تجربی و نظری

همه تحقیقات علمی و تجربه نشان می‌دهد موسیقی و همین‌طور صحبت کردن آرام باعث آرامش مادرو کودک می‌شود. واکنش نشان دادن به موسیقی و حرف زدن آرام از بدو تولد وجود دارد، به همین دلیل نمی‌توان آن را اکتسابی دانست. تحقیقات نشان می‌دهد مادران و همچنین نوزادان با صدای موسیقی آرامش می‌گیرند و آن را دوست دارند. کودکان قبل از این‌که بتوانند صحبت کنند، آواز می‌خوانند. در این باره مطالعات زیادی انجام شده است و بسیاری از محققان معتقدند موسیقی ملایم حتی می‌تواند روی رحمی که در شکم مادرش هست هم تاثیر بگذارد. گوش نوزاد در هفته بیستم تکامل به طور کامل رشد می‌کند و مغز او قبل از ۲۴ هفتگی به صداهایی که از خارج از رحم می‌شنود، پاسخ‌های الکتریکی می‌دهد. بعد از تولد کودک و به خصوص پیش از یک سالگی زمانی است که نوزاد به صدا‌ها بسیار حساس است و از آنها تاثیر می‌گیرد. طبق بسیاری از مطالعات صدای مادر بیشتر از دیگر اصوات به کودک آرامش می‌دهد و مادر می‌تواند با لالایی یا آواز خواندن کودکش را آرام کند و تاثیرات روانی مثبتی روی او بگذارد. همچنین گوش کردن به موسیقی باعث بالا رفتن استعداد کودکان در یادگیری زبان می‌شود. فرایند یادگیری زبان در کودکانی که به طور مرتب موسیقی ملایم گوش می‌کنند گاهی تا ۶ سال جلو می‌افتد. تحقیقات دیگری هم هست که نشان می‌دهد موسیقی باعث بالا بردن هوش هیجانی در کودکان می‌شود.

در اوایل دهه 1990 در دانشگاه کالیفرنیا تحقیقاتی انجام شد که نشان می دهند گوش کردن به موسیقی کلاسیک به ویژه موتزارت ده دقیقه قبل از شروع امتحان باعث افزایش فراوان حافظه و هوش می شود . به علاوه کودکانی که دوره مقدماتی موسیقی گذرانده اند بسیار با هوش تر از کودکانی هستند که دوره آموزشی کامپیوتر گذرانده اند هستند. دکتر کمپبل با تحقیقاتی که در مورد موتزارت ، نابغه موسیقی بعمل آورده به این نتیجه رسیده که مادر وی در دوران بارداری دائما در معرض شنیدن موسیقی که توسط شوهرش نواخته می شده قرار داشته وی پس از تحقیقات زیاد بر روی کودکان خردسال به این نتیجه رسید که گوش دادن به آهنگ های ساخته شده توسط موتزارت باعث باهوشی و شادابی آن ها می شود بطوریکه کودکانی که تحت تاثیر موسیقی موتزارت قرار گرفته اند، بگفته والدینشان از دیگر همکلاسی هایشان در زمینه ریاضیات ، حفظیات ،نواختن ساز ، آهنگسازی ، سرودن شعر و دیگر مهارت ها با هوش تر بودند.

تحقیق دیگری توسط توماس آرورنی و رنه فان در کار محققان سرشناس رشد کودک اولتراسوند و تکنولوژی فیبراپتیک به بررسی واکنش‌های جنین نسبت به موسیقی پرداختند. آنها دریافتند جنینی که در رحم مادر تحریک می‌شود، در زندگی آینده خود از نظر بینایی، شنوایی، زبان و مهارت‌های حرکتی پیشرفت قابل توجهی خواهد داشت.

ارسطو: از موسیقی می توان در بسیاری از شئونات زندگی مانند تربیت، سرگرمی، درمان و خوشگذرانی و تعدیل احساسات و عواطف استفاده کرد.

دکتر رنه کار( دانشگاه هاروارد):گوش دادن به موسیقی در کاهش دردهای زایمانی بسیار موثر است در عین حال که نوزاد در حال تولد هم به آرامش می رسد.کودکانی که در دوران جنینی موسیقی شنیده اند، ارتباط بهتری با دنیای خارج برقرار خواهند کرد و کنترل حرکات خود را در کودکی بهتر انجام می دهند.آنها  کودکانی آرامتر، هوشیارتر و شادترند و مادرانشان شاداب تر هستند شنیدن موسیقی در دوران بارداری اعتماد به نفس فرد را بالا می برد. و زبان آموزی کودک را تکامل می بخشد زیرا موسیقی در طرف چپ مغز که محل پردازش زبان است درک می شود.

 

 

دکتر ابراهیم پور (روانپزشک): موسیقی باعث کاهش ضربان قلب، افزایش اشباع خون و کاهش استرس مادر و نوزاد می شود. موسیقی به رشد و تکامل مغز کودک کمک می کند. در رشد زبان موثر است. یادگیری مهارت های خواندن را تسهیل می کند. حل مسئله را تقویت می نماید. اعتماد به نفس و مهارت های رفتاری و شناختی را افزایش می دهد. بخصوص موسیقی کلاسیک که در هر دوره ای از جنینی تا نوجوانی موجب رشد روانی، رفتاری و هوشی کودک می شود.

  دکتر اکبر کوشانفر (متخصص کودکان دانشگاه شهید بهشتی): موسیقی از دوران جنینی تا سالمندی بر مغز انسان تاثیرات مثبت است. انیشتین را که در دوران تحصیل دانش آموز کودن می دانستند به گفته خودش پس از یادگیری نواختن ویلون توانست از دانش آموزی کودن به یک دانشمند نابغه ارتقا یابد. اثبات شده که موسیقی موتزارت بر رشد نورون های مغز اثر دارد که به پدیده موتزارت معروف شده است. موسیقی آرام موجب تغذیه و رشد بهتر و رابطه بهتر مادر و فرزند می شود.

دکتر حسن عشایری (متخصص مغز و اعصاب دانشگاه سمنان): شنیدن صوت قرآن و موسیقی خوب در دوران جنینی موجب ضبط در حافظه پنهان (ضمیر ناخودآگاه) می شود و در نوزادی می توان بازتاب آن را مشاهده کرد. این تحقیق با دادن یک پستانک به نوزادو پخش همان موسیقی که قبلاً شنیده بود مورد آزمایش قرار گرفت و نوزاد با مکیدن آن نشان می داد که مایل است آن نوا را تا آخر گوش دهد.

 بررسی بهبود رکورد شناگران دختر رده سنی 8 تا 17 سال کشور در 20 سال گذشته

در این زمینه هیچگونه تحقیق جامعی در ایران در بعد از انقلاب اسلامی صورت نگرفته است و دسترسی به آرشیو مسابقات شنای زنان ایران و رکوردهای آنان به دلیل مهاجرت قهرمانان شنای زنان ایران به خارج از کشور امکان پذیر نیست ولی در تلاش هستم با چند نفر از قهرمانان سابق شنای بانوان که از مربیان من در تیم شنای بانوان بوده اند و من از طریق اینترنت با ایشان در ارتباط هستم توضیحاتی در مورد رکورد داران آن زمان که در مسابقات برون مرزی شرکت می کرده اند و به مدال هایی در این زمینه دست پیدا کرده اند بخواهم که به زودی این مهم میسر خواهد شد.

 


+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393ساعت 7:43  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

متغیر

ابعاد

مولفه

 

وضعیت مالی

تروتمند

درآمد ماهیانه بالاتر از5 میلیون تومان

متوسط

درآمد ماهیانه بین 2تا 5 میلیون تومان

فقیر

درآمد ماهیانه زیر 1 میلیون تومان

تعریف مفهومی:داشتن توانایی مالی که به کارو میزان درآمد خانواده مربوط است. و توانایی آنها در برطرف کردن نیارهای مادی.

ازدواج

وضعیت مالی

داشتن یک سطح مالی

داشتن سطح مالی بالاتر

داشتن سطح مالی پایین تر

سن

هم سن بودن

تفاوت سنی کم

تفاوت سنی زیاد

تحصیلات

هم سطح بودن میزان تحصیلات

بالاتر بودن میزان تحصیلات

پایین تر بودن میزان تحصیلات

وضعیت فرهنگی و اجتماعی

داشتن یک سطح فرهنگ و عقاید

تفاوت فرهنگی مهم نباشد

تفاوت عقاید مهم نباشد

تعریف مفهومی:برقراری رابطه ی عاطفی و جنسی که مطابق شرع و عرف باشد. ازدواج . [ اِ دِ ] (ع مص ) جفت گرفتن . زن کردن . شوهر کردن . با یکدیگر جفت و قرین شدن . با هم جفت شدن . مزاوجه . (تاج المصادر بیهقی ). زواج . زناشوئی . || جفت کردن . تزویج . با هم جفت کردن مرد و زن را. (غیاث اللغات ). و رجوع به نکاح شود.

ترس از ازدواج

ترس از طلاق

مردم به دید دیگری به او نگاه کنند

در ازدواج بعدی دچار مشکل شود

ترس از عدم استقلال

نتوانستن تصمیم گیری

محدود شدن از هر لحاظی

نتوانستن کار کردن زن

ترس ازمسیولیت پذیری

ترس از پذیرش کارهایی که بعد از ازدواج باید انجام دهد در صورتی که قبلا آنها را خود انجام نمی داده

ترس از نداشتن رفاه کنونی

با ازدواج محدودیت های مالی داشته باشد

ترس ازخشونت در زندگی زناشویی

ترس از خشونت علیه زن

تعریف مفهومی: خوف و بیم . (برهان ) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). بیم و هراس . (فرهنگ رشیدی 

رابطه جنسی

داشتن رایطه جنسی از روی عشق

برای وابستگی طر مقابل

برای ایجاد علاقه طرف مقابل

داشتن رایطه جنسی از روی هوا و هوس

فقط از روی تنوع طلبی

ارضای نیازی که تکرار شده از روی عادت

تعریف مفهومی:داشتن رابطه زن ومرد در برطرف کردن نیاز جنسی .

میزان تحصیلات

بی سواد

توانایی خواندن و نوشتن را نداشته باشد

تحصیلات متوسطه

مدرک  ذیپلم .

فوق دیپلم

لیسانس

عالی

فوق لیسانس

دکتری و بالاتر

 

تعریف مفهومی:


تحصیل . [ ت َ ] (ع مص ) غوره کردن خرمابن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). || شکوفه ٔ زرد آوردن .(منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از قطر المحیط). || برآوردن زر از کان . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || رد کردن کلام به محصول آن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). || گرد کردن . (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). تحصیل دین ؛ جمعآوری آن . (قطر المحیط). ستاندن و جمع نمودن . (فرهنگ نظام ). تحصیل علم و چیزی ؛ بدست آوردن آن . (اقرب الموارد) (قطر المحیط). کسب و اکتساب . (ناظم الاطباء). در لغت ، گردآوردن و در عرف عام گردآوردن دانشها است مطلقاً.

توقعات جوانان

داشتن تمامی امکانات رفاهی

داشتن مسکن.ماشین...

توانایی تامین مراسم عروسی آنچنانی و مهریه سنگین

داتشتن  شغل و تحصیلات خوب

برای نشان دادن طرف به دیگران که مهندس یا دکتر است فقط از روی چشم رو هم چشمی

داشتن درآمد زیاد برای خرج های سنگین و غیر ضروری زندگی

 

تعریف مفهومی: توقع. [ ت َ وَق ْ ق ُ ] (ع مص ) چشم داشتن . (زوزنی ) (دهار) (از ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ) (تاج المصادر بیهقی ) (آنندراج ). چشم داشتن به وقوع چیزی . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). چشم داشت و امید و انتظار و آرزو در خواست . (از ناظم الاطباء). ترقب و انتظار. چشم داشت . بیوسیدن . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). و با لفظ داشتن و کردن مستعمل است 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393ساعت 1:13  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

استاد من خیلی وقت پیش گذاشته بودم حتی بعد رفتم چک کردم ولی الان هر چی می گردم پیداش نمی کنم دوباره براتون گذاشتم

میزان مشکلات مالی---->توانایی جوانان در تامین معاش زندگی -----> کاهش ازدواج

تعدیل کننده:وضعیت اقتصادی جوانان

کنترل: سن . جنس. وضعیت مالی

اشتغال به تحصیل---->بالا رفتن توقعات سطح تحصیلی---->کاهش ازدواج

تعدیل کننده:طولانی شدن مدت تحصیل

کنترل:سن.جنس

نامحدود شدن روابط جنسی----->برطرف کردن امیال جنسی----->کاهش ازدواج

تعدیل کننده:داشتن روابط نا مشروع جنسی 

کنترل:مذهب.سن.جنس

میزان توقهات جوانان از یکدیگر----->کاهش ازدواج

تعدیل کننده:میزان توقعات فراتر از حد توان و قدرت جوان باشد

کنترل:وضعیت مالی واجتماعی.سن.جنس.

ترس از ازدواج--->کاهش ازدواج

تعدیل کننده:دیدن تجربه های بد دیگران در ازدواج

کنترل:سن.جنس.+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393ساعت 23:50  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

پیشینه نظری

نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی، یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است، که از جنبه‌های گوناگون بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

با بالا رفتن نرخ ارز در ایران که در واقع پایین امدن ارزش پول ما است (ریال) تقاضا برای مسافرت های خارجی کمتر می شود و این ضربه بزرگی به آژانسهای هواپیمایی کشور وارد می سازد. اما از جنبه دیگر با پایین آمدن ارزش ریال می توان به این فکر افتاد که ایران به کشوری ارزان تبدیل شده و می توان با توجه به این مساله برنامه ریزی کرد برای جذب توریست های خارجی به ایران؛ زیرا یکی از پردرآمدترین صنعت‌هاست که هم پاک و سفید است و هم به توسعه اقتصادی کمک می کند. گردشگری یک صنعت پول ساز است که می تواند به وضعیت ایران که در شرایط بحرانی قرار دارد سامان دهد.

امروزه نگرش جدیدی به صنعت گردشگری ایجاد شده و توجه خاصی توسط مراکز آموزشی سیاستمداران و مدیران به این صنعت معطوف شده است. در دیدگاه جدید اهمیت گردشگری به لحاظ امکان پذیری اقتصادی هزینه ها و سودآوری برای منطقه گردشگر پذیر بررسی می گردد.

برای سفر به کشوری دیگر، ابتدا باید پول ان کشور را به دست آورد. تبادل ارز لازمه این کار است. همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود. استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. نرخ ارز: قیمت مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج یک کشور دیگر را اصطلاحا نرخ ارز گویند. واحد کلی ارز دلار است که بنا به شرایط و اتفاقات مختلف قیمت مبادلاتی ان در ایران با نوسانات قابل توجهی روبرو است. با بالا رفتن نرخ دلار ارزش مبادلاتی با توجه به واحد ریال کم می شود. واردات و صادرات با نرخ تازه ای انجام می شود. از آنجایی که مواد اولیه با قیمت بالاتری نسبت به قبل خریداری می شوند کالای تولید شده نیز با قیمت بالاتری عرضه می شود. در ایران برای سفر به کشور خارجی ابتدا باید ریال ایران را به ارز تبدیل کرده و سپس پول آن کشور را خریداری کنیم. از آنجایی که تورهای خارج از ایران به قیمت دلار فروخته می شوند با بالا رفتن نرخ ارز قیمت بسته های سفر نیز مانند مواد اولیه صنایع بیشتر می شود و این باعث می شود تقاضا برای سقر های خارجی گران قیمت کم شود.

در حالی که تورهای خارجی یکی از مهمترین منابع مالی برای آژانس داران است، نوسانات شدید نرخ ارز این تورها را دچار تزلزل کرده و آژانس ها با چالش جدیدی مواجه شده اند. گفته می شود تغییر ناگهانی ارز با ارقام قابل توجه ضرر زیادی به فروشندگان تورهای خارجی زده است. علاوه بر این قیمت تورهای داخلی نیز به صورت چشمگیری افزایش یافته که به دلیل افت ارزش ریال است.

البته اصولاً نوسانات نرخ ارز بر کلیه فعالیت های اقتصادی اثر گذار است. با این حال شدت و ضعف این تاثیرات بستگی به میزان تعاملات هر بخش با اقتصاد جهانی دارد. صنعت گردشگری نیز از این موضوع متاثر خواهد بود هم از جنبه گردشگری خارجی و هم از جنبه گردشگری داخلی.

مثلا فردی که مقصد خارجی را برای گذراندن اوقات فراغت انتخاب کرده، با افزایش قیمت تورهای خارجی و ارز و حتی نبودن ارز دولتی نظر خود را عوض کرده و به سوی مقاصد گردشگری داخلی متمایل می شود و این موضوع زمانی که با کاهش نرخ ارز مواجه هستیم به صورت معکوس عمل خواهد کرد.

افزایش نرخ ارز در کشور طی چند ماه اخیر تاثیر مستقیمی روی نرخ تورهای گردشگری داخلی و خارجی گذاشته است، به نحوی که تورهای خارجی ار 6 ماه پیش تا کنون به دو برابر قیمت فروخته می شود (به نقل از خبرگزاری اکو نیوز )

آمار  خبرگزاری هایی همچون خبرگزاری اقتصادی ایران نشان می دهد که دبی و ترکیه با وجود افزایش نرخ دلار، همچنان در صدر مقصد گردشگری ایرانیان اند. هر چند که قیمت این تورها در 6 ماه امسال دو برابر افزایش قیمت داشته، اما با این حال در فهرست پر فروشترین  تورهای خارجی قرار دارند.

در مقابل تورهای گردشگری داخلی به مقصد جزیره کیش و مشهد نیز پر فروش هستند. به همین دلیل آژانسهای مسافرتی رزرو این تورها را از دو هفته قبل انجام می دهند. ولی تورهای شهر دیگر همان روز فروخته می شود چون متقاضی کمتری دارد.

در این میان قیمت تورهای مشهد نیز افزایش داشته است. اما تورهای گردشگری شهرهای دیگر تغییر محسوسی نداشته اند و بیشتر روی نرخ هتلها افزایش داشته اند.

در این میان نباید ازبرابری نرخ تور داخلی و خارجی نیز غافل بود؛ چرا که به عنوان مثال مقایسه دو تور کیش و دبی نشان می دهد تور دو روزه دبی با ۴۰۰ هزار تومان خدمات در هتل ۳ ستاره تقریبا برابر با تور دو روزه کیش در هتل درجه سه با همان قیمت فروخته می شود.

بنابر این ملاحظه می شود که به دلیل تعاملات بین المللی صنعت گردشگری با اقتصاد جهانی و قابلیت رقابت و فعالیت در آن با شدت بیشتری تحت تاثیر نوسانات ارز قرار دارد. انتظار می رود با افزایش نرخ ارز تعداد سفرهای خروجی از ایران تا حدودی کنترل شده و بر تعداد گردشگران ورودی و داخلی افزوده شود

یک نظریه دیگر هم وجود دارد که اگر افزایش نرخ ارز باعث بروز تورم شدید شود، در اقتصاد کشور اختلال ایجاد شده و بسیاری از مردم توانایی مالی برای مسافرت نخواهند داشت. زیرا حقوق و در آمد ثابت است ولی قیمت ها مدام بالا می رود.

پیشینه تجربی:

همانطور که گفته شد با تغییر نرخ ارز و پایین امدن ارزش ریال می توان گقت که ایران برای کشورهایی با ارزش پول بیشتر مقصد مسافرتی بسیار ارزانی است که می توانند برای مسیر سفر انتخاب کنند و این می تواند یک عامل برای جذب توریست باشد. در شرایط کنونی که کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند، توسعه صنعت گردشگری و جذب گردشگران خارجی می تواند راهکاری گره گشا باشد.

بر این اساس اتکا به صنعت گردشگری و مزیت های واقعی و جاذبه های کم نظیر خود بسیار بهتر از ایجاد فضاهای مصنوعی و کوتاه مدت رونق و بهبودی خواهد بود. البته این بدین معنا نیست که تحت هیچ شرایطی امکان استفاده از ایزار مالی پولی و ارزی برای بهبود صنعت گردشگری وجود ندارد بلکه لازم است تا این ابزار  به صورت عاقلانه محدود و هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.

جذب توریست تنها به دلیل ارزان بودن یک کشور ممکن نیست بلکه شرایط امنیت تبلیغات امکانات جاذبه ها و ... حتی نقش مهم تری ایفا می کنند بنا بر این داشتن بستر های مناسب برای توسعه لازم است.

بنابراین یکی از بهترین راهکارها برای بهتر کردن اوضاع اقتصاد کشور تبلیغات مثبت برای جذب توریست از کشورهای دیگر است که می تواند با ایجاد شغل و درامد زایی بسیاری از مشکلات را حل کند که البته به دلیل نبودن بسترهای لازم برای گردشگر پذیری این نظریه در همین حد باقی مانده و اجرای آن در واقع تغییرات زیادی را می طلبد علاوه بر این تلاش برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز خیلی می تواند به این بحث کمک کند.

تبلیغات نیز نقش بسیار مهمی در جذب گردشگر برای ایران داری هم اکنون تمامی تبلیغاتی که از ایران میشود جنبه منفی دارد. در حالی که شاید کشورهای دیگر امنیت کمتری نسبت به ایران داشته باشند ولی بستر های جذب گردشگر را دارند. اینگونه مسایل است که حتی با توجه به ارزان شدن پول ملی نمی توانیم گردشگر زیادی جذب کنیم.

منابع:

اژدری، علی (1389)،"نقش مدیریت در توسعه صنعت گردشگری"، در وب سایت نظام جامع اطلاع رسانی اشتغال به آدرس: http://www.jobportal.ir/s1/Default.aspx?ID=15_1_2743

محلاتی، صلاح الدین (1380)، درآمدی بر جهانگردی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

عقلمند، سیامک و فتح اله اکبری (1384)،"توانمندسازی: یک استراتژی مدیریتی برای نیل به توسعه پایدار"، ارائه شده در سومین کنفرانس مدیریت.

زهری، پری (1385) "نقش صنعت گردشگری در توسعه تجارت"، اتحادیه صادر کنندگان یزد.

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393ساعت 22:9  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

انتخاب یک موضوع و...

 ۱-تاثیرتغییرات نرخ ارز برتوریسم کشور


۱-نوع مسافرت های داخلی یا خارجی

۲-قیمت انواع بلیط ها

۳-نوع استفاده از هواپیماهای داخلی وخارجی

۴-انتخاب نوع هتل

۵-سرویس دهی در طول سفر


 

 

1-

نرخ ارز

نوع مسافرت ها

وضعیت سیاسی

۲-

نرخ ارز

قیمت انواع بلیط ها

وضعیت سیاسی

۳-

نرخ ارز

 

 

سرویس دهی

نوع هواپیمای انتخابی

تعدادمسافران

۴-

نرخ ارز

 

 

 

تعدادپرسنل هواپیمایی

سرویس دهی درطول روز

تعداد مسافران

۵-

نرخ ارز

 

نوع هتل های انتخابی

وضعیت اقتصادی

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393ساعت 21:54  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

۱- تاثیرتغییرات نرخ ارز برتوریست کشور

بیان مسله:افزایش وکاهش نرخ تورم در کشور واز همه مهمترجهان کنونی چه تاثیری بر توریست دارد.مثلا رکودتورمی یارکوداقتصادی.

انگیزه: علاقه به توریست وتوریست پروری درایران تاچه جایگاهی مطرح میشود

هدف:فهمیدن میزان توریست پذیری مناطق گردشگری در ایران

ضرورت: ایران مناطق گردشگری زیادی دارد ونباید این منابع به هدر رود

تبلیغات چه تاثیری برافزایش توریست پروری دارد؟

آیا ارگان های دولتی نقش بسزایی در گردشگری ایفامیکنند؟

مرمت آثارباستانی تا چه میزان تاثیر گذار است؟

ارزان ترکردن بلیط های مسافرتی تاچه میزان بر گردشگری تاثیرگذار است؟

زیباسازی مناطق گردشگری وافزایش امکانات تفریحی چه میزان در افزایش توریست تاثیرگذار است؟

۲-تاتیرات روابط والدین با یکدیگر بر رفتاروهیجانات نوجوان در سن 18تا 20 سال

بیان مسله:بررسی واکنشهای یک نوجوان در سن 18 سال برای چرایی رفتارهای یک نو جوان در موقعیت های خاص

انگیزه:واکنشها ورفتارهایی که از یک فرد اعم از خوب و بد در لحظه به لحظه ی زندگی روزمره او مشاهده میشود ناشی از تمام اموخته ها و دیده های اوست که منشا در کودکی ان فرد دارد

هدف:از تحقیق کردن و مانور دادن در این زمینه به ریز تر شدن چگونه رفتار کردن والدین با همدیگر و تاثیرات ناشی از رفتار انان بر نوجوان و باز تاب رفتار نوجوان در اجتماع را به همراه دارد اگر نوجوان در محیطی گرم بزرگ شده باشد در زندگی خود ارامش عشق ایمان و اعتقادات قلبی و تمامی صفت خوب اولیه را در زندگی خود دارد

ضرورت: اگر شاهد رفتارهای تندو پرخاشگرانه والدین خود باشد به طبع الگو برداری از این رفتار بازتاب های منفی را درزندگی خود میسازد.

مشاوره در این راستا چقدر میتواند کمک حال والدین باشد؟

اگر نوجوانی دچار الودگی فکری که ریشه در کودکی دارد را داشته باشد چه اقدامی جهت رفع ان وجوددارد؟

ایا جنسیت نوجوان در مشاهده رفتار والدین اهمیت دارد؟

یک نوجوان از کدامین والدین خود تاثیر بیشتری میپذیرد؟

طلاق تا چه میزان بر نوجوان تاثیر میگذارد؟

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393ساعت 21:38  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

انتخاب ۵ موضوع بابیان دغدغه

        ۱-تاثیرتغییرات نرخ ارز برتوریسم کشور

          برام مهمه که بدونم افزایش وکاهش نرخ تورم در کشور واز همه مهمترجهان کنونی چه تاثیری

توریسم دارد.مثلا رکودتورمی یارکوداقتصادی.

          ۲-تاتیرات روابط والدین با یکدیگر بر رفتاروهیجانات نوجوان در سن 18تا 20 سال

بررسی واکنشهای یک نوجوان در سن 18 سال برای چرایی رفتارهای یک نو جوان در موقعیت های خاص

          ۳-تاثیر ترافیک شهر بر رفتار روزمره مردم در شهر تهران در دهه 80

از جمله علتهای بد خلقی بعضی از افراد در ساعاتی از روز .

           ۴-تاثیردیدن فیلم های خشن دوران کودکی بررفتارهای دوره نوجوانی

بررسی افزایش رفتارهای خشمگینانه دردوره نوجوانی

          ۵-نقش خانواده در به وجود آمدن هنجارهای صحیح اجتماعی

بررسی میزان تربیت فرزندان درمحیط گرم خانواده ورابطه عاطفی درگرایش نوجوانان به هنجارهای صحیح

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393ساعت 21:17  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تعریف اسمی کیفیت: چگونگی و حالت و وضعی که حاصل باشد در چیزی

متغیر: کیفیت اساتید

بعد:درجه علمی اساتید- مناسب بودن شیوه در امر تدریس

مولفه ها: الف)آیا اساتید تسلط کافی بر موضوع آموزش و قدرت تفهیم وانتقال را دارند؟                                                        

            ب)تا چه اندازه سطح علمی اساتید در رضایت شما به ادامه تحصیل موثر بوده است؟                                             

            ج) میزان  استفاده از وسائل کمک آموزشی توسط اساتید چقدر می باشد؟

            د)علاقه و رغبت اساتید در رفع مشکلات علمی  را چگونه ارزیابی می کنید؟

           

تعریف اسمی شهریه: (شَ یَّ) [ ازع . ] (اِ.) پولی که بابت خدمتی پرداخت می شود.

متغیر:میزان شهریه

بعد: مسائل مالی

مولفه: الف)آیا توان مالی برای پرداخت شهریه دانشگاه را دارید؟                                                                                                                                                  ب)آیا مسائل مالی و پرداخت شهریه در بی علاقگی نسبت به رشته تان موثر بوده است؟

 

 

تعریف اسمی ارزشیابی:سنجش عملکرد یادگیرندگان ومقایسه نتایج حاصل باهدفهای آموزشی ازپیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری دراین باره که آیا فعالیت های آموزشی معلم و کوششهای یادگیری دانش آموزان یا دانشجویان به نتایج مطلوب انجامیده اند .

متغیر: ارزشیابی مستمر

بعد:استفاده کردن از شیوه هایی مثل آزمون,مشاهده و گفتگو هرچند وقت یکبار

مولفه: الف)آیا ارزشیابی از جانب اساتید جهت اطمینان از یادگیری انجام می شود؟                                                                                                                                                   ب)با نزدیک شدن به امتحانات تا چقدر آمادگی برای شرکت در آزمون دارید؟

ج)آیا این آمادگی را در شب قبل از امتحان کسب کرده اید؟

د)اساتید و دانشگاه چقدر درآمادگی شما برای آزمون نقش داشتند؟

 

 

تعریف اسمی علاقه:میل و رغبت

متغیر: علاقه به رشته تحصیلی

بعد: رشته تحصیلی

مولفه: الف)آیا تا به حال در مورد انصراف از تحصیل فکر کرده اید؟                                                                                                                                                                                       ب)در صورت شرکت مجدد در کنکور تمایلی به انتخاب این رشته دارید؟                                                                                                                                                                                   ج)تا چه اندازه مشکلات موجود بر علاقه شما به رشته تحصیلی تان تاثیر گذار بوده است؟

 

تعریف تجربی غیر بومی :کسی که به دلایلی از جمله ماموریت ,تحصیل و...در مکانی دور از محل زندگی اش ساکن می شود.

متغیر:غیربومی بودن

بعد: دور بودن از خانواده

مولفه: الف)آیا تمایل دارید که مسافت زیادی را برای رفتن به دانشگاه طی کنید؟                                                                                                                                                   ب)آیا درس خواندن در فضای شلوغ در خانه را بر درس خواندن در فضای آرام به دور از خانواده ترجیح می دهید؟

 

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393ساعت 16:56  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر