روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

پیشینه ی نظری

موضوع:رابطه ی بین ناسازگاری نوجوانان باخانواده

بعضی از نویسندگان ناسازگاری را نشانه ای ازاسیب شناسی فرد می دانند درحالی که بعضی دیگرناسازگاری را به عنوان واکنش دفاعی درمقابل نظام اجتماعی ناسازگارتلقی می کنند.به طور طبیعی بین این دوقالب مجموعه ای از گرایش های مختلف وجود دارد که راهی اشتباه پیموده شود. ما میخواهیم درعین توجه به عوامل اجتماعی و روانشناختی یک رفتار ناسازگارر متعادل کنیم.تمرکز بر جنبه ی اجتماعی باعث می شود که نیمی از واقعیت نادیده گرفته شود.در عین حال توضیح کامل مساله به وسیله ی روانشناسی فرد باعث ی شود که همه ی مسئولیت ها در پدیده ی ناسازگاری درنظرگرفته نشود.در منشا ناسازگاری مشکلاتی در سطح عاطفی /حسادت/رقابت و تمایل بی حد به برتری جویی وجود دارد که به خاطر احساس وجود ناامنی درفرد به وجود می آید.

 

پیشینه ی تجربی :

نوع جویی و نوع خواهی به عنوان بارزترین خصیصه ی نوجوانی به اشکال مختلف درحیطه ی زندگی اجتماعی و خانوادگی نوجوانان بروز می کندحتی در نوع لباس پوشیدن-استفاده از برخی عبارات و کلمات و شکل کوتاه کردن موها و غیره .معمولا نوجوانان سعی می کنند از انچه که در جامعه ارزش محسوب شده و مورد تایید و پذیرش اقشار جامعه است فاصله بگیرد.گاهی لباس پوشیدن نوجوانان به حالت معضل اجتماعی در می اید چرا که اغلب با وضعیت ناپسند و مغایر با سنت و هنجارهای موجود نمود یافته و تنها بی قیدی و لاابالی گری را در ذهن بیننده بیداد می کند.

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 23:52  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

  موضوع :تاثیر پاداش بر راندمان کاری کارمندان

تعریف نظری

پاداش دادن:مزد دادن ,جزا دادن,سزا دادن عمل (خواه نیک خواه بد)

تعریف عملیاتی

پاداش دادن:دادن مزایا ی مادی (نقدی , غیر نقدی ...)علاوه بر حقوق ماهانه به کارمندان

تعریف نظری

میزان راندمان کاری:مقدار واندازه ی بازده و کارکرد نسبت به کار مفید

تعریف عملیاتی

میزان راندمان کاری:بهره ای که از کار مفید هر کارمند عائد شرکت می شود

تعریف نظری

سوددهی شرکت :هر انچه که به شرکت نفع و بهره دهد

تعریف عملیاتی

سوددهی شرکت:انچه که مد نظر بوده مبنا بر این است شرکت به نفع مادی رسیده واز منابع هرچه بهتر استفاده شود تا بهره بیشتری نصیب شرکت گردد

تعریف نظری

خلاقیت:به معنای خلق کردن و ایجاد کردن است

تعریف عملیاتی 

خلاقیت:ارائه ی ایده های جدید توسط کارمندان (ایده هایی سازنده مسمر ثمر)

ایا پاداش نقدی از پاداش غیر نقدی(بن..)برای کارمندان مورد توجه تر است؟

بله       خیر

ایا دادن پاداش درزمان مناسبت ها و اعاد در روحیه ی کارمندان تاثیر گذار تر از سایر زمان ها است؟

بله      خیر

ایا پاداش دادن در رضایت مندی شغلی کارمندان تاثیر دارد؟

بله     خیر

ایا پاداش معنوی (تقدیر ,ترفیع...)نیز در راندمان کاری کارمندان تاثیر گذار است؟

بله     خیر

ایا رضایت شغلی بر میزان اهمیت کارمند به کارش تاثیر دارد؟

بله    خیر


+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 18:45  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

 

مدیریت دانش 

 

موضوع  : ارزیابی میزان توانایی مدیریت دانش در سازمان ها

 

 پیشینه نظری

 

     با توجه به اهمیت مدیریت دانش در سازمان های امروزی و مزیت رقابتی ایجاد شده با استفاده از پیاده سازی مدیریت دانش، ارزیابی پیاده سازی آن و تشخیص نقاط قوت و ضعف سازمان در پیاده سازی پروژه مدیریت دانش حیاتی می باشد. مدل های بسیاری برای ارزیابی مدیریت دانش ارائه شده است. بیشتر این مدل ها بر پایه منطق فازی نوع اول می باشد. در این مدل ها از ارزیابان درخواست می شود نظرات خود را با توجه به کلمات از پیش تعریف شده ای تعیین نمایند. این در حالتی است که درک افراد مختلف از کلمات یکسان، یکسان نخواهد بود. این موضوع به علت عدم قطعیت نهفته در ماهیت کلمات می باشد. به منظور در نظر گرفتن این عدم قطعیت در کلمات، در این تحقیق از روش محاسبات ادراکی که توسط مندل (2002) ارائه شده است، استفاده می شود. محاسبات ادراکی از مجموعه های فازی نوع دوم به منظور ارزیابی استفاده می کند. مجموعه های فازی نوع دوم توسط زاده (1975) ارائه شده است. پس از ارائه این نوع مجموعه های فازی، مجموعه های فازی معمولی به مجموعه های فازی نوع اول تغییر نام داده است. تفاوت عمده بین این دو نوع مجموعه های فازی در توابع عضویت آنها می باشد. تابع عضویت مجموعه فازی نوع اول، اعداد می باشند در حالی که تابع عضویت مجموعه های فازی نوع  دوم، مجموعه های فازی نوع اول می باشند. بنابراین مجموعه های فازی نوع دوم قادر می باشند کلمات را با عدم قطعیت بیشتر و دقیق تری مدلسازی نمایند.

     با توجه به ویژگی های محاسبات ادراکی در ارزیابی و تصمیم گیری، به منظور ارزیابی مدیریت دانش توسط کلمات از محاسبات ادراکی استفاده شده است. به این منظور در ابتدا معیار های موفقیت و شکست پروژه های مدیریت دانش شناسایی شده و با توجه به این معیار ها و روش محاسبات ادراکی، مدیریت دانش به صورت سلسله مراتبی ارزیابی شده است.

     در دنیای واقعی معیار های در نظر گرفته شده به منظور ارزیابی یک موضوع، بر روی یکدیگر تاثیر متقابل دارند. بنابراین این معیار ها برای ارزیابی از اهمیت و وزن یکسانی برخوردار نخواهند بود و ارتباطات بین آنها بر وزن و میزان اهمیت آنها تاثیر گذار می باشد. روش محاسبات ادراکی، معیار های ارزیابی را مستقل از یکدیگر در نظر گرفته و این یکی از معایب این روش می باشد. به منظور در نظر گرفتن ارتباطات بین معیار های ارزیابی برای تعیین وزن معیار ها، از روش DEMATEL استفاده شده است. این روش با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی معیار های ارزیابی، میزان اهمیت معیار ها را نسبت به یکدیگر بدست آورده و در نهایت وزن آنها را با توجه به ارتباطات بین آنها محاسبه می نماید. به منظور استفاده از این وزن ها در روش محاسبات ادراکی، روش DEMATEL به فازی نوع دوم بسط داده شده است. بنابراین وزن های بدست آمده از این روش، کلمات و مجموعه های فازی نوع دوم قابل استفاده در روش محاسبات ادراکی می باشد. بنابراین مدل ارائه شده در این تحقیق به منظور ارزیابی سلسله مراتبی و گسسته بر پایه ترکیب محاسبات ادراکی و  DEMATEL می باشد. این مدل توانایی بهتری نسبت به مدل های قبلی به منظور ارزیابی یا تصمیم گیری های چند معیاری خواهد داشت.

 

پیشینه تجربی

     جهت بررسی پیشینه تحقیق، عوامل موفقیت و شکست و معیار های ارزیابی مدیریت دانش مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین مدل های ارزیابی مدیریت دانش نیز مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل ها بیشتر بر پایه روش های تصمیم گیری چند معیاری می باشند. یکی از روش های اندازه گیری میزان اثربخشی مدیریت دانش استفاده از کارت امتیاز دهی متوازن می باشد. این روش عوامل اقتصادی و سایر عوامل مانند مشتریان، فرایند های داخلی کسب و کار، نوآوری و یادگیری را در نظر می گیرد (لی و دیگران،2005). لی و همکارانش در سال 2005، روشی به نام شاخص عملکرد مدیریت دانش معرفی کردند. این شاخص عملکردی به عنوان یک عملیات لجستیک شامل 5 مولفه معرفی شده است که برای تعیین فرایند چرخشی دانش استفاده می شود. فرایند چرخشی دانش شامل ایجاد دانش، انبار کردن دانش، به اشتراک گذاری دانش، استفاده از دانش و درونی سازی دانش می باشد. این مدل رابطه مستقیم بین افزایش عملکرد فرایند چرخشی دانش و شاخص عملکرد مدیریت دانش را نشان می دهد. فن و همکارانش در سال 2009، با شناسایی و دسته بندی عوامل موثر در مدیریت دانش و با استفاده از تصمیم گیری چند متغیره نقش هر یک از این عوامل را در چند شرکت مورد ارزیابی قرار داده اند.

     بررسی های انجام شده برای صنایع الکترونیکی و در آسیای شرقی صورت گرفته است. همچنین نقش دانش مشتریان و تامین کنندگان در ارزیابی مدیریت دانش در نظر گرفته نشده است. عوامل ارزیابی با توجه به شرایط حاکم بر ایران همچنین در نظر گرفتن صنایع متنوع متفاوت خواهد بود. با شناسایی این عوامل سازمان می تواند در راستای بهبود مدیریت دانش خود به عنوان یک منبع استراتژیک و رقابتی استفاده نماید.

     امروزه دانش به عنوان یک سرمایه تلقی می شود. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) بر اقتصاد دانش محور و نقش دانش در پیشرفت های اقتصادی در هزاره سوم تاکید کرده است. در کشور های پیشرو اقتصادی، اهمیت دانش به عنوان یک منبع سازمانی در مقایسه با سایر منابع سازمان چنان افزایش یافته است که به عنوان مهم تریان عامل تعیین کننده استاندارد زندگی مطرح می شود. در بازار کسب و کار امروزی، اهمیت مدیریت دانش به اندازه ای می باشد که سازمان ها از آن به عنوان یکی از مزیت های رقابتی یاد می کنند. علی رغم اهمیت مدیریت دانش، سازمان های بسیاری در پیاده سازی آن به نتایج مورد نظر و اهداف خود دست پیدا نمی کنند و هزینه های زیادی را بدین منظور صرف می نمایند.

     بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع در سازمان ها، لزوم ارزیابی مدیریت دانش قبل و در تمامی مراحل پیاده سازی در سازمان احساس می شود. این ارزیابی می تواند بر اساس عوامل موفقیت و شکست شناخته شده در ادبیات موضوع و استفاده از تجربیات سازمان هایی باشد که مدیریت دانش را پیاده سازی نموده اند.

 

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها:

 

رضایت مندی: 

تعریف نظری:  رضایت عبارت است از احساس خوشایند یا ناخوشایند فردی که از مقایسه عملکرد ذهنی وی در مقابل با انتظارات او ناشی می شود و تابع عملکرد ذهنی و انتظارات است .

تعریف عملیاتی: رضایتمندی واکنش احساسی مشتری است که از تعامل با سازمان عرضه کننده یا مصرف محصول حاصل می گردد. رضایت از درک متفاوت مابین انتظارات مشتری و عملکرد واقعی محصول یا سازمان حاصل می شود. تجربیات قبلی مشتری از مصرف محصول ما و همچنین تجربه او از تعامل با سازمان عرضه کننده ، در شکل دهی انتظارات وی ، نقشی اساسی ایفا می کند. ما عقیده داریم

1.    آیا نحوه برقراری ارتباط سازمان با مشتری پس از خرید محصول مناسب است؟

۲.    آیا کارکنان می توانند از سیستم مدیریت دانش راضی باشند در حالی که اجتماع دانشی به صورت پیوسته در حال بزرگ شدن باشد؟

 

راندمان سازمان:

تعریف نظری:  بهبود در نحوه اجرا و یا ارائه کالا یا خدمات به مشتریان، ارتقاء سطح دانش و در نتیجه بهبود عملکرد کارکنان در ارائه خدمات در یک سازمان یا شرکت را شامل می شود.

تعریف عملیاتی: برخی اثرات نمایان در راندمان سازمان را می توان اینگونه نامید: سلامت جسمی و روانی کارکنان؛ صرفه جویی در انرژی روانی و جسمی؛ خستگی کم و دل بستگی به کار؛ هماهنگ شدن مشاغل با شرایط کارکنان؛

1.    آیا تغییر در ساختار سازمان باعت افزایش راندمان در سازمان خواهد شد؟

۲.    تا چه میزان سطح راندمان سازمان با ورود دانش مورد نیاز تغییر خواهد کرد؟

 

توانایی فردی:

تعریف نظری:  خصلتي با ثبات نسبت به وضعيت و كارايي فردي است.

تعریف عملیاتی: توانایی فردی در یک سازمان را می توان به مواردی چون نيرومندي، اقتدار ، قدرت ، قوت ، طاقت ، توان ، سعي و کوشش،  فيزيكي، جسمي، ذهني، فكري، روحي، رواني و عاطفي ، احساسي و ... اشاره داشت.

1.    آيا بين تواناييهاي مورد نياز مديران و اثربخشي سازماني رابطه وجود دارد ؟

۲.    آيا بين توانايي هاي مورد نياز مديران و ويژگي هاي شخصيتي مورد نياز مديران رابطه وجود دارد ؟

 

دانش:

تعریف نظری: تعاریف متنوعی درباره دانش سازمانی ارائه شده است. برای برخی، دانش سازمانی، فرزانگی است که نتیجه یادگیری و تجربه است. برای برخی دیگر دانش سازمانی یا فقط یادگیری یا فقط تجربه است و برای برخی دیگر دانش سازمانی، اطلاعات یا داده است.

تعریف عملیاتی: دانپورت و پروساک (1998) دانش را ترکیبی منعطف و قابل تبدیل از تجارب، ارزش ها، اطلاعات معنی دار و بینش های متخصصان که چارچوبی را برای ارزیابی و انسجام اطلاعات و تجارب جدید ارائه می دهد تعریف کرده اند.

بلاکلر (1995) دانش را موضوعی چند لایه، پیچیده، پویا و انتزاعی که در ذهن انسان نهفته است تعریف می کند.

هوبر (1991) و نانوکا ( 1994) معتقدند دانش عبارت است از اعتقاد و باوری که منجر به افزایش توان بالقوه پدیده ها برای اقدامات و تصمیمات اثر بخش می شود. در این تعریف چند نکته اساسی نهفته است : اول اینکه دانش الزاما موجب اثر بخش شدن اقدامات و تصمیمات نمی شود، و این اثر بخشی تابع عوامل مختلفی است. دوم اینکه، در این تعریف پدیده ممکن است فرد، گروه یا سازمان یا حتی جامعه باشد. سوم اینکه، دانش در درون افراد نهفته است و لذا از اطلاعات و داده متمایز است.

 1.     آیا کارکنان می توانند بین دانش بدست آمده از محیط خارج سازمان و مدیرانشان ارتباط برقرار سازند؟

2.     آیا دانشی که برای موفقیت سازمان حیاتی می باشد شناسایی شده است؟

3.     آیا اهداف مدیریت دانش با اهداف فردی سازگار می باشد؟

4.     آیا سازمان در مورد تامین منابع کافی برای پشتیبانی از ورود دانش تعهد دارد؟

 

مدیریت دانش

تعریف نظری: مدیریت دانش فرآیندی است که سازمان ها به واسطه آن توانایی تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش را پیدا کرده و همچنین قادر خواهند بود دانش کسب شده را به گونه های موثر در تصمیم های خود به کار گیرند.

تعریف عملیاتی: می توان گفت که موضوع مدیریت دانش، پدیده های اجتماعی هستند، رایانه، فناوری اطلاعات و نظایر اینها تضمین کننده موفقیت مدیریت دانش نیستند، مدیریت دانش، پایان ناپذیر است زیرا حرکت از داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش هیچ گاه پایان نمی پذیرد. این متغیر از طریق نمره ای که افراد به سوالات زیر میدهد سنجیده می شود:

1.       آیا منابع انسانی، مالی و فناوری کافی در نظر گرفته شده است؟

2.       آیا فرآیند های مدیریت دانش با فرآیند های کسب و کار هم جهت می باشد؟

3.       آیا استراتژی مدیریت دانش بر استراتژی سازمان هم راستا است؟

 

شناسایی دانش

تعریف نظری: شناسایی دانش به این معنی است که بتوانیم توصیف و تحلیل محیط دانشی سازمان را شکل دهیم. تعداد زیادی از سازمان ها و شرکت ها در حال حاضر برای ارائه تصویر عمومی از داده ها، اطلاعات و دانش سازمانی خود دارای مشکل هستند. این کمبود و یا خلا شفافیت موضوع باعث می شود که عدم کارایی، یکنواختی و تکراری بودن تصمیمات شکل گیرند.

تعریف عملیاتی: مدیریت دانش اثر بخش بایستی قادر باشد تا شفافیت داخلی و خارجی را به میزان کافی ارائه کرده و به کارکنان در تعیین نیاز های آنان کمک و مساعدت دهد

1.      آیا اهداف مدیریت دانش بر اهداف سازمانی منطبق است؟

2.      آیا ساختار سازمانی برای کسب دانش انعطاف لازمه را دارد؟

3.      آیا زمان مناسب برای انجام برآیندهای دانش اختصاص داده شده است؟

4.      آیا موانع پیاده سازی مدیریت دانش به صورت کامل و واضح توسط مدیریت ارشد سازمان درک شده است ؟

 

کسب دانش

تعریف نظری: به طور كلی در اختیار داشتن دانشی که نیاز شرکتها و یا سازمانها را در بهبود و ارتقاء کمی و کیفی آنان برطرف می کند را شامل می شود.

تعریف عملیاتی: شرکت ها بخش قابل ملاحظه ای از دانش خودشان را از منابع خارجی وارد می کنند. ارتباطات و روابط دوستانه با مشتریان، تامین کنندگان، رقبا و شرکا در قالب شرکت های مشارکتی دارای پتانسیل بالقوه تهیه دانش می باشند. معنای این جمله این است که این دانش بسیار کم مورد استفاده کامل واقع می شود. شرکت ها همچنین می توانند دانشی را خریداری نمایند که خود قادر به جذب کارشناسان یا کسب نوآوری خاص برخی از شرکت ها نمی باشند.

1.      آیا مدیران سازمانها و شرکتها حاضر به پرداخت هزینه برای کسب دانش می باشند؟

2.      آیا کارکنان سازمان می توانند مدیریت دانش مفید را از محیط خارجی سازمان استخراج کنند؟

3.      آیا کارکنان خود را درگیر کسب دانش می دانند؟

4.      آیا کارکنان می توانند بین دانش بدست آمده از محیط خارج سازمان و مدیرانشان ارتباط برقرار سازند؟

 

موفقیت مدیریت دانش

تعریف نظری: اثربخش بودن ورود مدیریت دانش بر روند رو به رشد سازمانها و شرکتها، تأثیر پذیر بودن مدیریت دانش در روی اجزاء موجود در سازمانها و شرکتها در جهت روند پیشرفت سازمان

تعریف عملیاتی: وییگ (1997)، موفقیت مدیریت دانش را  در چهار جنبه رویه مدیریت، فناوری اطلاعات و تلاش های سازمانی و توسعه، نرخ تامین و پذیرش تعریف می کند

1.      آیا اهداف مدیریت دانش با اهداف سازمان همراستا می باشد؟

2.      آیا کارکنان مهارت کافی برای استفاده از فناوری اطلاعات به منظور پیاده سازی موفق مدیریت دانش را دارا می باشند؟

3.      آیا سازمان در مورد تامین منابع کافی برای پشتیبانی از مدیریت دانش تعهد دارد؟

4.      آیا سیستم مدیریت دانش توانایی پشتیبانی منعطف در مورد استراتژی شکل گرفته مدیریت دانش را دارا می باشد؟

5.      آیا سازمان از سخت افزار و نرم افزار مناسب برای استاندارد کردن دانش استفاده می کند؟

6.      آیا مدیریت ارشد و کارکنان به درستی مدیریت دانش را درک کرده اند؟

 

واحد تحلیل : شرکت مپنا

واحد مشاهده: کارمندان

سطح تحلیل: میانه

روش نمونه گیری: طبقه بندی و خوشه ای

 

روش تحقیق

      به منظور انجام این تحقیق، در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای معیار های ارزیابی مدیریت دانش و عوامل موفقیت و شکست پروژه های مدیریت دانش شناسایی شده، همچنین مدل های ارزیابی مدیریت دانش نیز شناسایی شده و به بررسی نقاط قوت و ضعف آنها به منظور ارائه مدل ارزیابی جدید پرداخته شده است. در نتیجه مدل ارزیابی بر پایه محاسبات ادراکی به منظور ارزیابی مدیریت دانش انتخاب شده و به منظور در نظر گرفتن ارتباطات و عدم استقلال معیار های ارزیابی روش DEMATEL به فازی نوع دوم بسط داده شده است. بنابراین مدل ارائه شده در این تحقیق ترکیبی از محاسبات ادارکی و DEMATEL فازی نوع دوم می باشد. سپس با استفاده از معیار های ارزیابی و نظرات خبرگان مدیریت دانش شرکت مپنا پرسشنامه ای تهیه شده و با استفاده از روش مذکور توانایی شرکت مپنا در پیاده سازی مدیریت دانش مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 

جامعه آماری تحقیق

     این تحقیق از نظر قلمرو مکانی برای انجام ارزیابی پروژه مدیریت دانش پیاده سازی شده در شرکت مپنا می باشد. جامعه آماری این تحقیق، خبرگان مدیریت دانش شرکت مپنا و کارکنان گروه مپنا که دارای مدارک مدیریت پروژه ( PMP = Project Management Professional و  IPMA= International Project Management Association) می باشند.

 

 ابزار های گرد آوری اطلاعات

 ابزار های گردآوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از :

-       مطالعات کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی

-       خبرگان مدیریت دانش شرکت مپنا

-       پرسشنامه

-       مصاحبه

 

...

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 18:24  توسط دانشجویان کلاس اول  | 


+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 18:11  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

مرضیه ممی زاده

فرضیه:

۱-سرزنش انسان بر اعتماد به نفس او تاثیر دارد

متغیر مستقل:سرزنش    وابسته:میزان اعتماد به نفس       تعدیل کننده:اعتماد به نفس

۲-غلبه بر ترس میتواند تاثیری بر اعتماد به نفس فرد داشته باشدغلبه بر ترس     وابسته:اعتماد به نفس فرد       تعدیل کننده:اعتماد به نفس      مداخله گرتوانایی

۳-میزان وابستگی به دیگران بر اعتماد به نفس فرد تاثیر دارد

متغیر مستقل:وابستگی به دیگران        وابسته: میزان اعتماد به نفس     مداخله گر:علاقه

۴-ارتباط با خدا بر اعتماد به نفس تاثیر دارد

متغیر مستقل:ارتباط با خدا        وابسته: میزان اعتماد به نفس     کنترل:میزان علاقه و انگیزه       تعدیل کننده:اعتماد به نفس

۵-فداکاری بیش از حد انسان بر میزان اعتماد به نفس فرد تاثیر میگذارد

متغیر مستقل:فداکاری      وابسته:میزان اعتماد به نفس      مداخله گر: انگیزه

بیان مساله3:افسردگی در بین دختران مخصوصا قبل از سن ازدواج بسیار بیشتر از رها می باشد که عوامل زیادی درین مورد تاثیر دارد

5سوال پژوهش:

1-آیا تعداد افراد خانواده میتواند باعث افسردگی شود؟

2-آیا شکست عشقی قبل از ازدواج میتواند باعث افسردکی شود؟

3-آیانگرش خانواده هایی که به پسر اهمیت بیشتری میدهند میتواند باعث افسردگی شود؟

4-آیا کم بودن روابط عاطفی بین مادر و دختر میتواند باعث افسردگی شود؟

5_آیا تک فرزندی بودن می تواند باعث افسردگی بین دختران شود؟

هدف:کاهش افسردگی ضرورت:سلامتی روحی دختران

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:44  توسط توحیدلو  | 

مرضیه ممی زاده

تعریف عملیاتی:استرس (( استرس عکس العمل نامعین انسان است در مقابل فشار)) یا
(( استرس واکنش فیزیولوژیک بدن ماست در مقابل هر تغییر ، تهدید و فشار بیرونی یا درونی است که تعادل روانی ما را بر هم می زند ))
تعریف مفهومی:بی تابی آشفتگی نگرانی

اعتماد به نفس

تعریف عملیاتی:

یک احساس دلواپسی بسیار ناخوشایندِ اغلب مبهم که با یک یا چند حس جسمی مانند احساس خالی شدن سردل یا تنگی نفس و قفسه سینه، طپش قلب، تعریق و ... همراه است.

- علل اضطراب:

عوامل مختلفی نقش دارند از جمله:

1. ناامنی شدید

2. عدم اعتماد به نفس

3. وابستگی ناسالم به والدین بخصوص مادر

4. دوران کسب استقلال در نوجوان (او می داند و می خواهد مستقل شود امّا عدم آگاهی از وضعیتی که بعد از مستقل شدن پیدا خواهد کرد او را مضطرب می کند)

5. عدم درک و همراهی والدین به نیاز نوجوان، در گرایش به همسالان (که یک نیاز طبیعی است)

6. فکر کردن دائمی به یک مشکل و گرفتاری

7. تنبیه، تحقیر، سرزنش و تهدید، مقایسه

8. اضطراب ناشی از امتحان

 

تعریف مفهومی:متکی بودن به خود

واحد تحلیل:خانواده هایی که فرد مبتلا به بیماری ام اس دارند

واحد مشاهده:دختران سن ۲۰تا۴۰

تعریف عملیاتی:فردی که در معرض استرس بیشتری است درطول بیماری دچار حملات بیشتری می شود

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:36  توسط توحیدلو  | 

مرضیه ممی زاده

۱-تاثیر اضطراب و استرس بر بیماری ام اس

۲-عوامل موثر برمیزان اعتماد به نفس افراد

۳-عوامل موثربرافسردگی در دختران

۴-عوامل موثربر استفاده نا به جا از اینترنت

۵-تاثیر تشدید جرایم رانندگی بر نحوه رانندگی رانندگان

بیان مساله ۱:یکی از عوامل تشدید کننده بیماری ام اس اضطراب می باشد که فرد باآن روبرو میشود

۵سوال پژوهش:۱-آیا استرس و اضطراب باعث تشدید بیماری ام اس میشود؟

۲-آیا غلبه بر استرس میتواند علایم ام اس را کاهش دهد؟

۳-آیانوع واکنش افراد مختلف ازلحاظ جنسیت درمقابله با استرس متفاوت است؟

۴-آیا نداشتن اعتمادبه نفس میتواندباعث به وجودآمدن استرس شود؟

۵-آیاغلبه برترس میتواند تاثیری بر میزان به وجودآمدن استرس داشته باشد؟

هدف:کاهش استرس در مبتلایان به ام اس

ضرورت:کاهش علایم ام اس

پیشینه نظری:باوجودتلاش بسیاری از محققان هنوزدرمانی برای علاج ام اس کشف نشدهواز درمانهای موجود فقط برای تخفیف عوارض جانبی بیماری ویابه عنوان مسکن استفاده میشود.از نظر متخصصین مغز و اعصاب جهان وهمچنین دکتر صحراییان رییس انجمن ام اس ایران گروهی از عوامل میتواند زمینه ساز مشکلات جدید شودمانند گرما ورزشهایی که حرارت بدن را بالا می بردومهمتر از همه اینها فشارروحی و عصبی که پزشکان به آن استرس روانی میگویند.

پیشینه تجربی:بر اساس تجربه اشخاص مبتلا در زمان استرس علایم تشدید شده و دجار حمله های مربوط به بیماری میشوند.

فرضیه ها:

۱-داشتن استرس وفشارروحی تشدید کننده بیماری ام اس میشود

متغیرمستقل:داشتن استرس وفشارروحی      وابسته:تشدیدکننده ام اس     تعدیل کننده:فشارروحی

۲-داشتن یک محیط آرام در خانواده میتواند استرس فرد مبتلا را کاهش دهد

متغیرمستقل:محیط آرام در خانواده     وابسته:کاهش استرس

۳-مبتلایانی که در مقابل عوامل استرس زا با خونسردی برخوردکنند دچار حملات کمتری میشوند

متغیرمستقل:مبتلایانی که در مقابل عوامل استرس زا با خونسردی برخوردکنند     وابسته:حملات بیماری

۴-خانم ها نسبت به عوامل خارجی واکنش بیشتری نشان میدهند و بیشتر درگیر حملات ام اس میشوند

متغیرمستقل:خانم ها       وابسته:حملات ام اس     متغیر تعدیل کننده:(جنسیت)خانم ها

۵-نداشتن اعتماد به نفس عامل مهمی در ایجاد فشارروانی میباشد

متغیرمستقل:نداشتن اعتماد به نفس       وابسته:فشارروانی

بیان مساله ۲:وجودتفاوت بیت رفتاروبرخورد افراد باسایرین ونوع برخورد افراد درواکنش به عوامل خارجی متفاوت است.

۵سوال پژوهش:

۱-آیاسرزنش انسان بر اعتمادبه نفس او تاثیر دارد؟

۲-آیا غلبه بر ترس میتواند تاثیری بر میزان اعتماد به نفس داشته باشد؟

۳-آیامیزان وابستگی به دیگران میتواند بر اعتماد به نفس فرد تاثیر بگذارد؟

۴-آیا ارتباط با خدا بر اعتماد به نفس تاثیر دارد؟

۵-آیا فداکاری بیش از حد انسان بر میزان اعتماد به نفس تاثیر دارد؟

هدف:افزایش اعتماد به نفس بین افراد

ضرورت:داشتن ذهنیت مثبت

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 14:17  توسط توحیدلو  | 

(اصلاحات مورد های گفته شده از استاد و تکلیف جدید)

موضوع:ارتباط بین ویژگی های فردی و عملکرد کارکنان

بیان مسئله:با توجه به پیشرفت های زیادی که شده ولی هنوز موضوع اصلی سازمان ها انسانها هستند و انسانها هستند که باعث این پیشرفت ها وتکنولوژی ها می شوند.

هدف تحقیق:سنجش عملکرد کارکنان وارتباط بین ویژگی های فردی وعملکرد کارکنان  1.مطالعه ویژگی های فردی  2. سنجش عملکرد کارکنان  3.پیدا کردن رابطه بین ویژگی های فردی و عملکرد کارکنان

ضرورت تحقیق:انسان یکی از مهمترین منابعی است که در اختیار سازمان می باشد و تمام اعمال سازمان نیز از طریق این عامل یعنی انسان اجرا و به مرحله ظهور می رسد.

 

پیشینه نظری:

دیدگاه­های مختلف در رابطه با ویژگیهای شخصی و تأثیر آن بر عملکرد، پیشینه نظری را تشکیل می­دهد. ویژگیهای فردی که در یژوهش مورد نظر است سن، جنسیت، تحصیلات و سابقه خدمت می­باشد.

همگان بر این باورهستندکه با بالا رفتن سن میزان عملکرد کاهش می­یابد، صرفنظر از درستی یا نادرستی این گفتار، تعداد زیادی این باور را دارند و بدین گونه عمل می­کنند. دوم این که نیرو سالخورده می­شود.همچنین بیشتر مردم بر این باورند که با بالارفتن سن بازدهی هم کاهش می­یابد. همچنین غالباً با گذشت زمان مهارتهای فردی ( چابکی، قدرت، سرعت و هماهنگی و...) کاهش می­یابد و نیز عدم تحریکهای فکری و ذهنی و کسالت حاصل از یکنواختی کار روزانه باعث کاهش بازدهی می­شوند.

به زعم پژوهشگر ویژگیهای سن، تحصیلات، سابقه خدمت هرکدام تأثیر متفاوتی روی عملکرد دارند. مثلاً سن با عملکرد کارکنان رابطه مستقیم، مثبت دارد. با بالارفتن سن، کارکنان دارای تجربه کاری فراوانی گشته و نسبت به وظایف و مسئولیتهایشان و همچنین نحوه اجرای آنها شناخت و آگاهی پیدا خواهند کرد و در نتیجه عملکردشان نیز بهتر خواهد شد.

سابقه خدمت نیز با توجه به مورد اول بر عملکرد تاثیر مثبت دارد افراد، تجربة کاری بالاتر دارای عملکرد بهتری خواهند بود.

تصور محقق در رابطه با تحصیلات و تاثیر آن بر عملکرد همانند دو مورد بالا می­باشد. بدین ترتیب که با افزایش سطح تحصیلات عملکرد کارکنان افزایش می­یابد. چون میزان اطلاعات و آگاهی افراد نسبت به کار بالاتر خواهد رفت. در نتیجه عملکرد کارکنان با سطح بالاتر بهتر خواهد بود.

هر شغل داراي ويژگي هايي منحصر به فرد است مثلا آيا اين شغل نياز مند کار فکري است يا جسمي ،محيط شلوغ دارد يا خلوت ،کار به تنهايي انجام مي شود يا با گروه ،نحوه نظارت چگونه است وبسياري از مسائل ديگر ؛در مقابل افراد هم داراي ويژگي هاي شخصيتي خود هستند ،دوست دارند به تنهايي در گروه کار کنند. شخصيت ،مجموعه اي از ويژگي هاي رواني است که در فرد به صورت پايدار وجود دارد وبر رفتار وتفکر وي اثر گذار است .يا به عبارت دقيق تر شخصيت افراد تركيبي از ويژگي هاي رواني است كه ما براي مشخص كردن جايگاه آن شخص در طبقه بندي به كار مي بريم ( رابينز و دي سنزو، 1998، ترجمه : شادي، اعرابي و رفيعي، 1385) .

تحقيقات نشان داده است كه كاركنان علاقه مند و وفادار به سازمان عملكرد شغلي بالاتري دارند به تمايل به ماندگاري آنها در سازمان بيشتر است، كمتر غيبت مي كنند ،از انگيزه كاري بالاتري برخوردار هستند و موافقت وهمراهي آنان با تغييرات سازمان بيشتر است. بدين ترتيب سازمان ها مي توانند با شناخت ميزان تعهد سازماني كاركنان خود و تغيير در عوامل موثر بر آن اهداف مورد نظرسازمان را تحقق بخشند.(ساعتچي 1382)

بيرنه و همکاران (2005) به بررسي رابطه بين عملکرد شغلي و ويژگي شخصيتي پرداختند و نتايج نشان داد که وجداني بودن عملکرد شغلي را به صورت معناداري پيش بيني مي کند (به نقل از نعامي ،1384).

پیشینه تجربی:

 قانون آمریکا ، بازنشستگی زودرس را غیر قانونی می­داند.

 بیشتر کارکنان امروز نمی­توانند بیش از 70 سالگی بازنشست شوند..

یک تحقیق جامع کتابخانه­ای در رابطه با سن و  عملکرد کارکنان نتوانست این مطلب را که بالا رفتن سن و عدم تحریک های ذهنی وکسالت حاصل از یکنواختی کار باعث کاهش بازدهی می شود را تایید کند.و به نظر می­رسد که این نتیجه­گیری در باره همه مشاغل،صادق نیست.

همچنین یکی دیگر از ویژگیهای شخصی کارکنان سابقه خدمت است که دربارة عملکرد و سابقه کار افراد در سازمان، تحقیقات بسیار زیادی انجام شده است و در حالی که عملکرد گذشته فرد با بازدهی وی در پست جدید رابطه زیادی وجود دارد ولی سابقه خدمت نمی­تواندبه تنهایی نشانه بازدهی باشد. به بیان دیگر در صورت شرایط مساوی دلیلی وجود ندارد تا چنین پنداشت که افراد با سابقه در یک شغل خاص، از کسانیکه سابقه خدمت کمتری در آن شغل دارند، عملکرد بهتری داشته باشد.

سوال تحقیق1

1 – چه ارتباطی بین ویژگیهای فردی و عملکرد کارکنان در سازمان ها وجود دارد؟

فرضیه1

بین ویژگیهای فردی و عملکرد کارکنان در سازمان ها رابطه معناداری وجود دارد.

متغیر مستقل:ویژگی های فردی

متغیر وابسته: عملکرد کارکنان

متغیر تعدیل کننده:سازمان

متغیر کنترل:سن

متغیر مداخله گر:نوع سازمان وکار

 سوال تحقیق2

2 – آیا بین سابقه خدمت واعتبار در سازمان رابطه­ای وجود دارد؟

فرضیه2

هرچه سابقه خدمت بیشترباشداعتبارفرد در سازمان افزایش می یابد.

متغیر مستقل:سابقه خدمت

متغیر وابسته:اعتبار

متغیر تعدیل کننده:سازمان

متغیر کنترل:جنسیت

متغیر مداخله گر:نحوه کار

سوال تحقیق3

3 – چه رابطه­ای بین سطح تحصیلات ونحوه انجام کار دربخش یک اداره وجود دارد؟

فرضیه3

بین سطح تحصیلات ونحوه کار در یکی از بخش های یک اداره رابطه مستقیمی وجود دارد.

متغیر مستقل:سطح تحصیلات

متغیر وابسته:نحوه ی کار

متغیر تعدیل کننده: یکی از بخش های یک اداره

متغیر کنترل:جنسیت/سطح دآمد

متغیر مداخله گر:سرعت عمل(کند یا سریع بودن کارمند)

سوال تحقیق4

4 – آیا بین سن افراد و علاقه مندی آنان به کار در شرکت رابطه­ای وجود دارد؟

فرضیه4

هرچه سن افراد بالا می رود آنان علاقه مندی خود را به کار در شرکت ها از دست       می دهند.(کمتر می شود.)

متغیر مستقل:سن افراد

متغیر وابسته:علاقه مندی

متغیر تعدیل کننده:کار در شرکت ها

متغیر کنترل:سطح سواد/سطح درآمد

متغیر مداخله گر:سختی یا آسان بودن کار

سوال تحقیق5

5-آیابین سابقه خدمت و دانش فرد از کارشدر سازمان رابطه مستقیمی وجود دارد؟

فرضیه5

هر چه سابقه خدمت فرد بیشتر باشد دانش فرد از کارش در سازمان بیشتر می شود.

متغیر مستقل:سابقه خدمت

متغیر وابسته:دانش

متغیر تعدیل کننده:کارفرد در سازمان

متغیر کنترل:جنسیت/سن

متغیر مداخله گر: سرعت یادگیری افراد

 

واحد تحلیل:اداره ها

سطح تحلیل:میانه

واحد مشاهده:کارکنان

 روش تحقیق:روش پیمایشی

تعریف مفهومی:

ویژگی های فردی:رفتارها وکار های فرد(برای هر فرد فقط خاص خودش است)

عملکرد کارکنان: کارهایی که انجام می دهند

سابقه خدمت:پیشینه کار کردن(مدت زمان کارکردن در اداره)

اعتبار: اعتماد و راستی ودرستی فرد در اداره

سطح تحصیلات: دانش آموختن

نحوه کار: قصد و انجام شغل

سن:مقدار عمر

علاقه مندی: دوست داشتن

دانش: علم و فضل فرد(دانایی فرد)

تعریف عملیا تی:

ویژگی های فردی: خصوصیات فرد و سوال هایی که مربوط به ویژگی و خصوصیات فرد می شود.

عملکرد کارکنان: کار هایی که کار کنان انجام می دهند. سر وقت به اداره می آیند؟ سر وقت هم کارهایشان تمام می کنند و اداره را ترک می کنند؟

سابقه خدمت: میزان سال هایی که فرد در اداره کار میکند. چند سال در این کار هست. از چه سنی شروع به کار کردن کرده

اعتبار: اعتبار به میزان کار کردنش در اداره یعنی سابقه خدمتش بر می گردد و اینکه دیگران تا چه میزان به او اعتماد دارند

سطح تحصیلات: میزان تحصیلات فرد,تا چه دوره ای درس خوانده و چه قدر به خواندن و نوشتن تسلط دارد

نحوه کار: چه کاری را در کدام بخش اداره انجام می دهد

سن:

علاقه مندی: منظور، میزان انگیزه کارکنان برای انجام وظایف محوله و مربوط به آن است و اینکه چه قدر به شغلش علاقه مند است؟

دانش: منظور، میزان شناخت از شغل می­باشد هریک از کارکنان باید نسبت به زمان و چگونکی انجام کار شناخت داشته باشند.

روش جمع­آوری اطلاعات

روش جمع­آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه است.

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 11:36  توسط توحیدلو  | 


موضوع:راه های افزایش جذب فارغ التحصیلان رشته مدیریت آموزش به مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش

تعاریف عملیاتی و مفهومی:

فرهنگ لغات بین المللی تعلیم و تربیت مدیریت آموزشی را در به کار بردن تکنیک ها و روش های اداره سازمانهای تربیتی با در نظر گرفتن هدف ها و سیاست های کلی تعلیم و تریبیت تعریف می کنند و نیز مدیریت آموزشی را راهنمایی،کنترل و اداره امور مربوط به جریان تعلیم و تربیت در سازمانهای تربیتی تعریف کرده اند 

مدیریت اموزشی هدایت فعالیتهای کارکنان سازمان آموزشی در جهت رشد جنبه های مختلف شخصیت تربیت نیروهای متخصص و ماهر و انتقال فرهنگی میباشد

روش تحقیق ما توصیفی از نوع پیمایشی میباشد این تحقیق از آنجایی که به بررسی وضعیت موجود میپردازد در قلمرو تحقیقات توصیفی قرار دارد و از آنجایی که به بررسی نظرات مدیران و فارغ التحصیلان در خصوص عوامل موثر در افزایش جذب فارغ التحصیلان رشته های مدیریت اموزشی می پردازد تحقیق از نوع پیمایشی است

واحد تحلیل:مدارس

سطح تحلیل:میانه

واحد مشاهده:کلیه مدیران مدارس متوسطه 5ناحیه شهر اصفهان و کلیه فارغ التحصیلان رشته های علوم تربیتی با گرایش مدیریت و مدیریت آموزشی

روش نمونه گیری:روش طبقه بتدی

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 11:35  توسط توحیدلو  | 

موضوع:

بررسی  رابطه ی فقر و خشونت:

فرضيه 1:

 بين خشونت و فقر يك رابطه ي مثبت وجود دارد يعني هرچه فقر افزايش پيدا مي كند خشونت نيز افزايش پيدا مي كند.

متغيرها:

الف) متغير مستقل: وجود يا عدم وجود امكانات مادي

ب) متغير وابسته: ميزان خشونتي كه افراد بروز مي دهند.

متغير تعديل كننده: محل سكونت

 

فرضیه 2:

افرادی که ثروتمند هستند اعتماد به نفس بالاتری دارند و کمتر خشمگین می شوند.

متغیر مستقل: ثروتمندی

متغیر وابسته: اعتماد به نفس

فرضیه 3:

بین خشونت و فقر رابطه ای وجود ندارد.

متغیر مستقل: وجود یا عدم وجود امکانات مادی

متغیر وابسته: میزان خشونتی که افراد بروز می دهند

متغیر تعدیل کننده: میزان درآمد

فرضیه 4:

فقر فرهنگی در منطقه ی 18 شهر تهران باعث بروز جرایم خشونت آمیز می شود

متغیر مستقل: فقر

متغیر وابسته: جرایم خشونت آمیز

متغیر تعدیل کننده: منطقه 18 تهران

 

فرضیه 5:

فقر باعث تولید نیازهای سرکوب شده و هیجانات روانی و در نهایت خشونت می شود.

متغیر مستقل: فقر

متغیر وابسته: نیازهای سرکوب شده و هیجانات روانی

 

 

امکانات مادی:

تعریف مفهومی: سطح رفاه و راحتی ای که برای هر خانواده فراهم است.

تعریف عملیاتی: به نظر من هرچقدر سطح درآمد خانواده بیشتر باشد سطح رفاه بالاتری هم خواهند داشت.

سئوالاتی که به وسیله ی آن میزان کمبود مادی سنجیده می شود نیز به این شرح است:

1- میزان درآمد ماهیانه ی شما حدوداً چقدر است؟

الف) کمتراز 100 هزار تومان

ب) از 100 تا 200 هزار تومان

ج) از 200 تا 300 هزار تومان

د) از 300 تا 400 هزار تومان

هـ ) از 400 تا 500 هزار تومان

و) بالاتر از 500 هزار تومان

2- وضعیت مسکن شما به چه صورت است؟

الف) ملک شخصی              ب) خانه یا آپارتمان رهنی- اجاره ای ج) خانة سازمانی

3- از لحاظ اقتصادی خانواده خود را جزء کدام طبقه اجتماعی می دانید؟

الف) طبقة بسیار پایین           ب) طبقة پایین

ج) طبقة متوسط                  د) طبقة بالا

 

خشونت:

 

تعریف مفهومی:

استفاده ی عمدی از نیروی فیزیکی تهدیدآمیز یا واقعی، بر علیه کسی یا علیه یک گروه یا اجتماع که دارای احتمال وقوع جراحت، مرگ، آسیب روان شناختی، عدم توسعه یا محرومیت باشد.

تعریف عملیاتی: تندخویی، عصبانبت، فریاد زدن

 

اعتماد به نفس:

تعریف مفهومی: اعتماد به نفس به میزان علاقه، اطمینان و غروری که نسبت به خود دارید می گویند.

 تعریف عملیاتی: میزان اطمینانی که هر فرد نسبت به خودش دارد و این اطمینان بر پایه ی اطلاعاتی است که لز قبل داشته.

 

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 7:20  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع    

تاثیرات ارزشیابی توصیفی بر دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی شهر تهران

 

و احد تحلیل: مدارس ابتدایی – خانوارها

سطح تحلیل: خرد

واحد مشاهده: مادران – معلمان

 

استرس

تعریف مفهومی : پریشان شدن - سراسیمگی – بی تابی – لرزیدن

 تعریف عملیاتی : برای اندازه گیری میزان استرس هر فرد باید به نتیجه آزمون (تس) توجه کرد و من این کار را از طریق تصورات مادران از رفتار فرزند خود در روز قبل از امتحان و تصورات معلمان از رفتار دانش آموزان خود قبل از امتحان و پاسخ به سوالهای پرسشنامه زیر بررسی کردم.

 1- شب قبل از امتحان فرزندم دچار .......... می شود.

الف) بی خوابی   ب) کم خوابی   ج) بد خوابی   د)-

2-روز قبل از امتحان فرزندم دچار............ می شود.

الف)بی اشتهایی  ب) کم اشتهایی  ج)پرخوری  د)-

3-قبل از شروع امتحان دانش آموزان دچار ....... میشوند.

الف) رنگ پریدگی  ب) عرق  ج) لرزش صدا  د) لرزش دست

 

 اعتمادبنفس

تعریف مفهومی :اتکا به خود – به خوشتن متکی بودن

 تعریف عملیاتی : برای اندازه گیری میزان اعتمادبنفس  هر فرد باید به نتیجه آزمون کوپر اسمیت(1967) یا آلیس پوپ توجه کرد و من این کار را از طریق تصورات مادران از رفتار فرزند خود و تصورات معلمان از رفتار دانش آموزان خود و  پاسخ به سوالهای پرسشنامه زیر بررسی کردم.

 1-مشارکت و فعالیت دانش آموزان خود در کلاس را چگونه ارزیابی میکنید؟

الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه) خیلی کم

2-تعامل دانش آموزان با معلم در کلاس را چگونه ارزیابی میکنید؟

الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه) خیلی کم

3-تعامل دانش آموزان با یکدیگر در کلاس را چگونه ارزیابی میکنید؟

الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه) خیلی کم

4-سرعت عمل دانش آموزان خود در کلاس را چگونه ارزیابی میکنید؟

الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه) خیلی کم

5- میزان علاقه فرزندتان را در برقراری ارتباط با دیگران چگونه ارزیابی میکنید؟

الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه) خیلی کم

 

رقابت

تعریف مفهومی : هم چشمی کردن

تعریف عملیاتی : برای اندازه گیری میزان رقابت بین دانش آموزان من از طریق تصورات مادران از رفتار فرزند خود و تصورات معلمان از رفتار دانش آموزان و پاسخ به سوالهای پرسشنامه زیر بررسی کردم.

1-انجام تکالیف محول شده به دانش آموزان خود را چگونه ارزیابی میکنید؟

الف) عالی    ب)خوب      ج)متوسط       د)ضعیف

2-جدی و ساعی بودن فرزند خود در کارها را چگونه ارزیابی میکنید؟

الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه) خیلی کم

 

حسودی

تعریف مفهومی : زوال دیگران را خواستن

تعریف عملیاتی : برای اندازه گیری میزان حسودی بین دانش آموزان من از طریق تصورات مادران از رفتار فرزند خود نسبت به هم کلاسی هایش و تصورات معلمان از رفتار دانش آموزان خود را نسبت هم و پاسخ به سوالهای پرسشنامه زیر بررسی کردم.

1-واکنش فرزند خود را به نمرات هم کلاسی هایش چگونه ارزیابی میکنید؟

الف)خیلی زیاد     ب)زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه) خیلی کم

2-واکنش دانش آموزان خود نسبت به نمرات یک دیگر  را چگونه ارزیابی میکنید؟

الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه) خیلی کم

 

تقلب

تعریف مفهومی : در کاری به نفع خود و به ضرر دیگران تصرف کردن – دغلکاری

تعریف عملیاتی : برای اندازه گیری میزان تقلب بین دانش آموزان تصورات معلمان از عملکرد دانش آموزان خود در جلسه امتحان و پاسخ به سوالهای پرسشنامه زیر بررسی کردم.

1-تقلب دانش آموزان خود در سر جلسه امتحان را چگونه ارزیابی میکنید؟

الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه) خیلی کم

 

علاقه به یادگیری

تعریف مفهومی :رغبت در آموختن- تمایل برای به خاطر سپردن

تعریف عملیاتی : برای اندازه گیری میزان رقابت بین دانش آموزان من از طریق تصورات مادران از رفتار فرزند خود و تصورات معلمان از رفتار دانش آموزان و پاسخ به سوالهای پرسشنامه زیر بررسی کردم.

1-توجه دانش آموزان خود در سر کلاس را چگونه ارزیابی میکنید؟

الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه) خیلی کم

2- میزان رغبت فرزندان خود را به درس خواندن چگونه ارزیابی میکنید؟

الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه) خیلی کم

3-فرزند شما چند ساعت را به درس خواندن اختصاص میدهد؟

 

تشویق

تعریف مفهومی :راغب ساختن – کار کسی را ستودن و او را دلگرم ساختن

تعریف عملیاتی :برای اندازه گیری میزان تشویق والدین و معلمین و کنترل آن در تحقیق از سوالات زیر در پرسشنامه خود استفاده کردم.

1-آیا عدم توجیه شما (مادر) بر نحوه تشویق فرزندتان تاثیر دارد؟

الف) بله                              ب) نه

2-آیا برای تشویق فرزندتان فرقی بین نمره 20 و عالی قائل هستید؟

الف) بله                              ب) نه

3- آیا برای تشویق دانش آموزان خود فرقی بین نمره 20 و عالی قائل هستید؟

الف) بله                              ب) نه

4-آیا برای تشویق بین دانش آموزان خود فرقی قائل هستید؟

الف) بله                              ب) نه

5-آیا حس نزدیکی به یکی از دانش آموزان باعث تغییر روش شما برای تشویق وی شده است؟

  الف) بله                              ب) نه

 

برخورد معلم

تعریف مفهومی : واکنش یا عکس العمل معلم

 تعریف عملیاتی : برای اندازه گیری میزان برخورد یا رفتار معلمین و کنترل آن در تحقیق از سوالات زیر در پرسشنامه خود استفاده کردم.

1- آیا در برخورد با دانش آموزان خود فرقی بین نمره 20 و عالی قائل هستید؟

  الف) بله                              ب) نه

2- آیا حس نزدیکی به یکی از دانش آموزان باعث تغییر رفتار شما با او شده است؟

الف) بله                              ب) نه

 

سطح سود والدین:مدرک تحصیل والدین

جنسیت: دختر- پسر

 

هدف این تحقیق بررسی تاثیرات طرح ارزشیابی توصیفی بر دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر تهران از دیدگاه والدین ومعلمین می باشد . روش پژوهش توصیفی  از نوع پیمایشی است . جامعه آماری این پژوهش والدین و معلمان دانش آموزان پایه سوم ابتدایی سال 90-91 را اتمام میرسانند است . برای نمونه گیری از روش خوشه بندی استفاده شده است . علت انتخاب این روش عبارتست از  در دسترس نبودن لیست مدارس تهران و زیاد بودن واریانس بین طبقات و کم بودن واریانس درون طبقات است . ابتدا 25 منطقه تهران را در 5 طبقه قرار دادم و به روش نمونه گیری تصادفی ساده از هر طبقه 1 منطقه را انتخاب کردم و از هر 4 منطقه انتخاب شده 4مدرسه انتخاب کردم( به طوری که در هر منطقه انتخاب شده: از هر مدرسه دخترانه دولتی یک مدرسه -  از هر مدرسه دخترانه غیر دولتی یک مدرسه - از هر مدرسه پسرانه  دولتی یک مدرسه - از هر مدرسه پسرانه غیر  دولتی یک مدرسه) ودر آخر از هر مدرسه یک کلاس پایه سوم ابتدایی به طور تصادفی انتخاب کردم. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه (باز- بسته) است.

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 23:15  توسط توحیدلو  | 

موضوع:علل گرایش جوانان ۱۸-۲۸ سال به شبکه های اجتماعی

واحد تحلیل:کابران شبکه های اجتماعی

سطح تحلیل:خرد

واحد مشاهده:کاربران ایرانی ۱۸-۲۸سال فیس بوک

روشهای نمونه گیری:

استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 22:2  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تعریف مفهومی درآمد:دخل،عایدی،میزان پولی که افراد برای گذران امور زندگی خود به دست می اورند

تعریف عملیاتی:امروزه درآمد یک فرد به وسیله میزان حقوق دریافتی در طول یک ماه برای کارمندان وبرای کسانی که کسب و کار ازاد وتجاری دارند از میزان سودی که از فروش اجناس و معاملات خود به دست می اورند تعیین می شود ومی توان از پاسخ به پرسش هایی مانند سوالات زیر برای ان معیاری تعیین کرد:

میزان حقوق دریافتی یا درامد شما درطول یک ماه چه میزان است؟ الف)200هزارتومان-400 ب)400-800  ج)800 به بالا

یا میزان پولی که در طول یک ماه از سرپرست خود دریافت می کنید چه قدر می باشد؟

 

تعریف مفهومی خرید:زمانی که درازای گرفتن یک کالا یا خدمات مورد نیاز پول پرداخت می کنیم عمل خرید صورت گرفته است.

تعریف عملیاتی:اینکه فرد چه میزان به خرید پوشاک علاقه مند است می توان از پاسخ به این سوالات سنجید:

در طول یک ماه چند بار برای خرید یک نوع لباس اقدام می کنید؟

به طور میانگین درطول روز چند ساعت را به اراستن ظاهر خود اختصاص می دهید؟

 

تعریف مفهومی جایگاه اجتماعی:موقعیتی که افراد از لحاظ شغلی،میزان تحصیلات،طبقه اجتماعی،محل سکونت و ...دارن

تعریف عملیاتی:از طریق پاسخ به این سوالات:میزان تحصیلات ؟الف)زیر دیپلم ب)دیپلم ج)لیسانس د)فوق لیسانس ه)دکترا

به چه شغلی مشغول هستید ودر چه پستی؟

 

تعریف مفهومی فروش:در مقابل خرید است

تعریف عملیاتی:برای مشخص کردن کاهش فروش تولیدات داخلی می توان سوالات زیر را مطرح کرد:

چه میزان برند لباس درهنگام خرید برای شما مهم است ؟ ترجیح می دهید پوشاک ایرانی بخرید یا خارجی؟

 

تعریف مفهومی نظارت:یعنی توجه داشتن و رسیدگی کردن به امری

تعریف عملیاتی:مشخص کردن اینکه از دیدگاه مردم دولت به چه میزان بر واردات پوشاک نظارت دارد.

مثلا دولت تا چه حدی بر کنترل قیمت پوشاک نظارت دارد؟

واحد تحلیل :دانشگاه ها و موسسات غیر انتفایی شهر تهران

واحد مشاهده:دانشجویان دختر بین20 تا 30 سال

سطح تحلیل: میانه

روش نمونه گیری:روش نمونه گيري خوشه اي است دراين روش افراد براساس يكسري ويژگي ها دسته بندي  مي شوند واز اين دسته ها نمونه گيري تصادفي به عمل مي آيد.

 

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 21:59  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

اصلاحات + تکلیف جدید

تعاریف عملیاتی

برنامه ریزی کشور: برنامه ریزی کشور برای هر مسئله ای متفاوت و جداگانه تعریف می شود.اما تعریف  برنامه ریزی کشور راجع به کارهای تحقیقی دانشجویان می توان تعداد واحدهای درسی که برای پژوهش و تحقیق در نظر گرفته شده است. تعداد ساعاتی که برای انجام تحقیق در دانشگاه ها در نظر گرفته می شود. میزان توجه اساتید بر روی کارهای پژوهش و تحقیق و ....... .

........................................................................................................................

علاقه مندی: علاقه مندی در کارهای تحقیق و پژوهش به معنای اختیاری انجام دادن کارهای تحقیق و پژوهش و همچنین میزان میل و رغبتی که دانشجویان به کارهای تحقیق نشان می دهند.

.......................................................................................................................

بی علاقگی: بی علاقگی را میتوان این گونه شرح داد:عدم استقبال دانشجویان از کارهای تحقیق و همچنین میزان استفاده از تحقیق های اماده برای فروش.

........................................................................................................................

تبلیغات و جشنواره های پژوهش دانشجویی:در اینجا منظور از تبلیغات و جشنواره های پژوهش دانشجویی میزان جذابیتی که فراخوان همایش های پژوهشی برای دانشجویان دارد و همین طور تعداد دفعاتی که در این مراسم شرکت کردند و یا میزان توجه به پوسترهای روی دیوار با موضوع پژوهش.

........................................................................................................................

مشاورین تحقیقاتی:مشاورین تحقیقاتی را میتوان این گونه تعریف کرد مثلا میزان اهمیت این مشاوران در دانشگاه. میزان تمایلات دانشجویان به مشاوران تحقیقاتی. میزان ضرورت این مشاوران در دانشگاه و..... .

........................................................................................................................

اینده شغلی:  منظور از اینده شغلی میزان رابطه ای که انجام کارهای تحقیقی با پیدا کردن شغل دارد.

........................................................................................................................

دسترسی به بانکهای اطلاعاتی: بانک را میتوان به عنوان یک منبع تعریف کرد.اما ترکیب این دو کلمه به معنای میزان دسترسی به کتابخانه.و دسترسی به اینترنت با هزینه کمتر.

 

 

موضوع: بررسی علل و عوامل عدم گرایش دانشجویان دانشگاه ارشاد دماوند به امر تحقیق و پژوهش.

واحد تحلیل                 دانشگاه ارشاد دماوند

سطح تحلیل                خرد

واحد مشاهده                دانشجویان دانشگاه ارشاد دماوند.

روش نمونه گیری:روش انتخاب شده برای این تحقیق نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. در نمونه گیری تصادفی ساده هر یک از اعضاء جامعه تعریف شده شانس برابر و مستقلی برای قرار گرفتن در نمونه دارند . با توجه به اینکه جامعه آماری ما دانشجویان دانشگاه ارشاد دماوند است نمونه خود را به طور تصادفی انتخاب می کنیم. دلیل استفاده از این روش نمونه گیری این است که در اینجا شانس هر عنصر برای وارد شدن به نمونه یکسان است و به راحتی می توان به لیست اعضای جامعه دسترسی پیدا کرد.

 

 

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 18:59  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تعریف مفهومی و عملیاتی

تشویق

مفهومی: عبارست از ترغیب ودلگرم کردن فردی به انجام کاری.

عملیاتی:ارزش شمردن کاری که یک دانش آموز انجام داده است.

پیشرفت

مفهومی:عبارتست از ترقی کردن در موضوعی.

عملیاتی:پیشرفت تحصیلی به معنای میزان افزایش نمرات دانش آموز در طی یک دوره معین است.

روحیه

مفهومی:عبارتست از مجموعه کیفیات نفسانی و حالات روانی یک فرد.

عملیاتی:شناخت نوع سلیقه و نگاه (به مسائل و محیط) یک دانش آموز.

ناسازگاری

مفهومی:عبارتست از مخالفت وعدم موافق بودن با چیزی یا کسی.

عملیاتی:عدم انطباق با شرایط ، همکلاسی ها ، معلم ها و کادر مدرسه.

مسئولیت پذیری

مفهومی: عبارتست از توانایی در پذیرش مسئولیت .

عملیاتی:بر عهده گرفتن وظیفه ای در مدرسه و انجام آن به نحو درست.

شایستگی

مفهومی: عبارتست از استحقاق و لیاقت داشتن برای انجام کاری.

عملیاتی:احساس برتری صحیح نسبت به سایر دانش آموزان.

روانشناسی

مفهومی:دانش مطالعه رفتار، تحقیق و توصیف دقیق نفسات و یافتن قوانین آنهاست.

عملیاتی:توانایی شناخت روحیات و طرز برخورد صحیح با دانش آموز.

تعلیم و تربیت

مفهومی:تعلیم به مفهوم یاد دادن علم یا هنری به کسی است و تربیت به مفهوم آموزش آداب و اخلاق به فردی است.

عملیاتی:آموختن موضوعی به دانش آموز و یاد دادن طرز برخورد های صحیح اجتماعی و اخلاق به دانش آموز.

 

1.آیا تنبیه بدنی دانش آموز باعث پیشرفت تحصیلی وی میشود؟

1- بله    2- خیر   3- تا حدودی

2.آیا نوع برخورد کادر مدرسه با دانش آموزان تآثیری بر پرخاشگری دانش آموزان دارد؟

1- بله    2- خیر   3- تا حدودی  

3.آیا منطقهء استقرار مدرسه رابطه ای با نوع تشویق دانش آموزان دارد؟

1- بله    2- خیر   3- تا حدودی  

4.چه نوع تشویقی را مناسب می دانید؟ 

1- تشویق زبانی    2- اهداء جایزه     3- تشویق در حضور والدین و همکلاسی ها

5.آیا نحوه ی تنبیه در مدارس پسرانه امروزی را مناسب می دانید؟

    1- بله    2- خیر   3- تا حدودی  

 موضوع: نقش تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت دانش آموزان

واحد تحلیل: مدارس تهران

سطح تحلیل: کلان

واحد مشاهده: دبیرستان های تهران

روش نمونه گیری: خوشه ای

به دلیل جامعه ی آماری بزرگ از روش خوشه ای استفاده می شود. بدین ترتیب که از همه نقاط شهر چند مدرسه را به طور تصادفی انتخاب می کنیم و از هر مقطع چند کلاس و از هر کلاس چند دانش آموز راانتخاب می کنیم و در نمونه قرار می دهیم.

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 18:45  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تعریف مفهومی:

ماهواره:به این معناست که هر جسمی به دور جسم دیگر در گردش باشد

 

هوش:به معنای استعداد  قوه ی ابتکار دانایی و قدرت یادگیری می باشد

 

جنسیت:عاملی است که افراد را از لحاظ مونث و مذکر بودن جدا میسازد

 

بلوغ: به معنای رشد یافتن و به کمال رسیدن کودک می باشد

 

 

تعریف عملیاتی

 

ماهواره:منظور ما از ماهواره در این تحقیق گرایش نوجوانان به برنامه های ماهواره ای است

 

آیا برنامه های ماهواره ای باعث تغییر نگرش نوجوانان نسبت به گذشته می شود؟

 

آیا نوجوانان  برنامه های نامناسب را بیشتر تماشا می کنند؟

 

هوش: منظور از هوش در این تحقیق تاثیر ضریب هوشی نوجوانان در اثرپذیری از برنامه های ماهواره ای است.

 

آیا میزان هوش نوجوانان(بالا یا پایین بودن)می تواند در پایین آمدن بلوغ نوجوانان تاثیر گذار باشد؟

 

جنسیت:جنسیت می تواند عاملی باشد که میزان اثرپذیری از برنامه های ماهواره ای را تعیین کند

 

آیا پسران بیشتر از دختران به برنامه های گرایش دارند؟

 

آیا دختران بیشتر از پسران به برنامه های ماهواره ای گرایش دارند؟

سن بلوغ دوران حساس و آسیب پذیری است که می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گیرد

 

آیا تماشای ماهواره در سن بلوغ نسبت به افراد در سن های دیگر می تواند آسیب پذیر باشد؟

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 16:58  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر میزان  رضایت مشتریان بیمه از شرکت بیمه ایران در شهر دماوند

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

تعریف مفهومی :

مفهوم لغوی بیمه : علی اکبر دهخدا در لغت نامه خود در مورد کلمه بیمه چنین میگوید ,بیمه از زبان هندی گرفته شده و به معنای اطمینان مقابل خطری محتمل استعمال شده است .

رضایت : رضایت معادل وازه انگلیسی satisfactionاست و در معانی مترادف با واژه هایی نظیر خوشایندی /خوشحالی و لذت به کار گرفته شده است .

تعریف عملیاتی :

سطح اطلاعات شغلی و تحصیلات :

میزان تحصیلات کارکنان شرکت بیمه (کارشناسی / کارشناسی ارشد ...)

1-تاچه حد تجارب تخصصی کارکنان بیمه در رضایت مشتریان بیمه موثر است ؟

2-تا چه حد شناخت نیاز های اموزشی کارکنان بیمه در رضایت مشتریان موثر است ؟

3-تا چه حد برنامه ریزی اموزشی مناسب برای کارکنان بیمه در رضایت مشتریان موثر است ؟

4-تا چه حد اطلاعات شغلی کارکنان بیمه در رضایت مشتریان موثر است ؟

5-تا چه حد مرتبط بودن رشته تحصیلی کارکنان بیمه در رضایت مشتریان موثر است؟

6- تا چه حد سطح تحصیلی مناسب کارکنان بیمه در رضایت مشتریان موثر است؟

7- به نظر شما جنس کارکنان بیمه در رضایت مشتریان بیمه موثر است ؟

 مهارت های ارتباطی :

توانایی برقراری ارتباط با دیگران به شکل کارآمد (شامل مهارت های شنیدن ,صحبت کردن و حل اختلاف است

8- تا چه حد همکاری جمعی کارکنان بیمه در رضایت مشتریان موثر است ؟

9-تا چه حد عدم تعارض وتنش در بین کارکنان بیمه در رضایت مشتریان موثر است ؟

10-تا چه حد مهارت های ارتباطی کارکنان بیمه در رضایت مشتریان موثر است ؟

12- به نظر شما سن کارکنان بیمه در رضایت مشتریان موثر است ؟

تکریم ارباب رجوع :

احترام به حقوق مشتریان و برطرف نمودن نیازها وانجام خدمات مورد نیاز مشتریان

13-تا چه حد دارا بودن شرایط فیزیکی مطلوب (دارا بودن سالن انتظار. تناسب دماو بی سر وصدا بودن ) در رضایت مشتریان موثر است ؟

14- تا چه حد نحوه برخورد مناسب کارکنان بیمه در رضایت مشتریان موثر است ؟

اطلاع رسانی در مورد نحوه ارائه خدمات اینترنتی :

اطلاع رسانی و اگاهی مشتریان از ارائه خدمات توسط اینترنت

15-تا چه حد امکانات اداری شرکت بیمه (خدمات الکترونیکی و بانکی ) در رضایت مشتریان موثر است ؟

16-تا چه حد ارائه راهنمایی های لازم به مشتریان  در رضایت مشتریان موثر است ؟

17-تا چه حد اطلاع رسانی خدمات الکترونیکی (ایمیل .فکس. پیامک ) به مشتریان در رضایت مشتریان موثر است ؟

رعایت قوانین و مقررات :

قانونگرایی وعمل به ایین نامه ها و دستوالعمل ها

18-تا چه حد رعایت ضوابط و سلسله مراتب سازمانی توسط کارکنان در رضایت مشتریان موثر است ؟

19-تا چه حد قانون گرایی و رعایت  قوانین و مقررات  توسط کارکنان بیمه در رضایت مشتریان موثر است ؟

20-تا چه حد ظابطه مند کردن عملیات اداری در رضایت مشتریان موثر است ؟

21-تا چه حد رفع نارسایی و ابهامات موجود در قوانین و مقررات در رضایت مشتریان موثر است ؟

رضایت مشتریان :

رضایت :درجه تامین نیازها و انتظارات یا میزان مشعوف شدن از دریافت محصول و خدمات.

اندازه گیری رضایت مشتری : تعیین میزان تامین نیاز ها و انتظارات مشتری و تعیین سطح مشعوف شدن مشتری از خدمات و کالای دریافتی.

رضایتمندی مشتری :مقدار احساسی است که دراثر رفع انتظارات  مشتری  با افزودن به انتظارات او به انسان دست می دهد.

 

22-میزان رضایت شما ازخدمات ارائه شده توسط بیمه ایران چقدر می باشد ؟

23-به نظر شما بیمه ایران توانسته است مورد اطمینان و تایید مردم جامه قرار بگیرد ؟

24- به نظر شما با روندی که بیمه ایران دارد ایا میتواند جایگاه خود را در رقابت صنعت بیمه حفظ کند ؟

 واحدتحلیل: شرکت بیمه ایران

سطح تحلیل: میانه

واحد مشاهده : مشتریان بیمه ایران

 


+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 16:58  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

واحد تحلیل :شهر تهران

سطح تحلیل: کلان

واحد مشاهده:رانددگان وسائط نقلیه ی سطح شهر

روش نمونه گیری :خوشه ای

به دلیل این که سطح تحلیل کلان است و ما باید مشاهده ای سطح شهر داشته باشیم.از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده می کنیم به این ترتیب که ابتدا چند منطقه را به طور تصادفی انتخاب می کنیم سپس از میان مناطق انتخاب  شده را قسمت بندی می کنیم اگر بخواهیم از روی مناطق شهرداری استفاده کنیم پس از انتخاب مناطق می توانیم به سراغ ناحیه ها برویم و در قدم بعدی خیابان ها را مشخص کنیم و این که در هر خیابان چند اتومبیل عبور می کند و تعدادی به عنوان نمونه انتخاب کنیم.

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 15:20  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

واحد تحليل : بانك هاي ملي شهر تهران

سطح تحليل : ميانه

واحد مشاهده : مراجعان بانك

روش نمونه گيري : روش نمونه گيري خوشه اي است دراين روش افراد براساس يكسري ويژگي ها دسته بندي  مي شوند واز اين دسته ها نمونه گيري تصادفي به عمل مي آيد.

به اين صورت كه افراد به گروه هاي سني (جوان – ميان سال – سالخورده )  دسته بندي مي شوند ودرهر يك از آن ها به طور تصادفي تعدادي فرد را در نمونه قرار مي دهيم .

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 14:51  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

واحدتحليل: دانشگاه ارشاد

سطح تحليل: خرد

واحدمشاهده: دانشجويان دختردانشگاه ارشاد

باتوجه به اينكه واحدي كه تحليل مي شود دانشگاه ارشاداست جامعه مانيز خرداست ومطالعات به صورت (case study)صورت مي گيردبنابراين براي روش نمونه گيري ازروش تصادفي ساده وياروش نمونه گيري سيستماتيك مي توان استفاده كرد.

براي روش تصادفي ساده ابتداتعدادكل دانشجويان دانشگاه ارشادرادرتمامي رشته هاومقاطع درمي آوريم سپس براي هريك ازدانشجويان شماره اي اختصاص داده وجدولي ازشماره هاراتهيه كنيم سپس برحسب تصادف(random) تعدادي ازشماره هاراانتخاب مي كنيم بايد توجه داشت كه تعدادنمونه هاگوياي كل جامعه باشديعني قابليت تعميم به كل جامعه راداشته باشد.

درروش نمونه گيري سيستماتيك بايستي درابتدامانندروش تصادفي ،تعدادكل دانشجويان دانشگاه ارشادرادرتمامي رشته هاومقاطع درآوريم سپس براي هريك ازدانشجويان شماره اي اختصاص داده وجدولي ازشماره هاراتهيه كنيم حال بايستي نسبت نمونه خودرادربياوريم يعني حجم نمونه(40نفر) رابه كل جمعيت دانشگاه تقسيم كنيم سپس باهمين نسبت نمونه گيري شماره هاراانتخاب می كنيم.

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 14:22  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

بررسی اعتیاد درمیان دانش اموزان پسر دوره متوسطه

بیان مسئله: مشاهده مواردی در بین دانش اموزان  وفروش سیگار وقرص های روانگردان در بین بچه های این مدارس

هدف : پیشنهاد راهکارهای برای جلوگیری ازاعتیاد دانش اموزان

ضرورت : افزایش بی رویه دانش اموزان به اعتیاد باعث می شود که به سمت خودکشی پیش بروند .

پیشینه تجربی :

در کشور ما هیچ وقت امار دقیقی از افراد معتاد داده نمی شود حتی ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان متولی این موضوع امار دقیقی ارائه نمی دهد تنها اماری که ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه داده این است که سن اعتیاد به 13 سال کاهش یافته است این بدین معنی است که پای دانش اموزان نیز به اعتیاد باز شده است این دانش اموزان در12-13 سالگی معتاد نشده اند بلکه قطعا در خانواده های که پدرو مادر معتاد است گرفتار شده اند اکثر انها در ابتدا پنهان واز روی کنجکاوی به مواد مخدر گرایش پیدا می کنند براساس امار ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت معتادان پسر به دختر 9 به 1 است.امار اموزش وپرورش در این  مورد :بیش از 2400 دانش اموز معتاد داریم و30% دانش اموزان در معرض کشیدن سیگار وقلیان هستند.

پیشینه نظری :

براساس نظریه های که  در حوزه اموزش وپرورش وفضاهای اموزشی کشور وجود دارد ما بزرکترین فرصتهای طلایی تعلیم وتربیت دانش اموزان را به دلیل نداشتن برنامه های لازم از دست می دهیم و به همین دلیل روز به روز بر تعداد دانش اموزانی که به سمت اعتیاد و یا کشیدن سیگار رو می اورند افزایش می یابد همچنین در صورتی که مدیران و مسئولان اموزش وپرورش درباره به کارگیری معلمان سیگاری تجدید نظر نکنند نمی توانیم درباره اثر بخشی تربیتهای پدر و مادر دانش اموزان چندان امیدوار باشیم ! زیرا دانش اموزان با دیدن معلمان یا مدیران سیگاری در محیط اموزشی نسبت به قبح این عمل    دچار شک و تردید شده و همین اغاز ورود به دنیای پر خطر دخانیات – اعتیاد و بالاخره اسیبهای اجتماعی بعدی خواهد شد .

سوال :

1-ایا اعتیاد والدین در گرایش فرزندانشان به سمت مواد مخدر نقش دارد ؟

2-ایا بین اعتید فرزندان و بی مهری والدین رابطه ای مجود دارد ؟

3-ایا وضعیت اقتصادی خانواده اثری بر اعتیاد فرزندان دارد؟

4-ایجاد مشاوران تربیتی در مدارس چقدر می تواند در پیشگیری ازاعتیاد دانش اموزان دوره متوسطه کارا باشد ؟

5-تا چه اندازه دوستان ناباب در اعتیاد پسران مقطع متوسطه نقش دارند ؟

فرضیه :

1-والدینی که از مواد مخدر استفاده می کنند نسبت به والدینی که از مواد مخدر استفاده نمی کنند پسرانشان بیشتر در معرض اعتیاد قرار می گیرند

متغییر مستقل : تعداد والدینی که از مواد مخدر استفاده می کنند

متغییر وابسته :میزان  اعتیاد

متغییر تعدیل کننده : پسرانی که در سن 15 تا 20 سال قرار دارند  

متغییر کنترل : جنسیت -سن

2-هر چقدر بی محبتی وبی توجه ای والدین  به نیازهای پسران نوجوان بیشتر باشد نوجوان بیشتر به سمت اعتیاد وکارهای خلاف می رود

متغییر مستقل :میزان  بی محبتی و بی توجه ای

متغییر وابسته :گرایش  اعتیاد

متغییر تعدیل کننده : پسرانی که در سن 15تا20 سال هستند (رده نوجوانان )

 متغییر کنترل : جنسیت – سن

متغییر مداخله گر : بی اعتماد نفسی –دوستان خیابانی

3-خانواده های که ازشرایط اقتصادی خوبی برخوردار نیستند فرزندان 15 تا20 سالشان بیشتر در معرض اعتیاد به  (مواد مخدر –سیگار و..) قرار می گیرند

متغییر مستقل : شرایط اقتصادی

متغییر وابسته : در معرض اعتیاد (مواد مخدر و..)

متغییر تعدیل کننده : فرزندان 15  تا20 سال

متغییر کنترل : سن

متغییر مداخله گر : تورم- گرانی محرومیت –فقر

4-میزان خلاقیت مشاوران تربیتی در مدارس از طریق برنامه های  فر هنگی واموزشی می تواند در پیشگیری از اعتیاد کارا باشد

متغییر مستقل : مشاوران تربیتی

متغییر وابسته : پیشگیری از اعتیاد

متغییر تعدیل کننده : خلاقیت

متغییر کنترل :تجربه -استعداد

5- هر چقدر پسران 15 تا20 ساله  با دوستان تاباب معاشرت کند گرایش ان به سمت مصرف (سیگار – قلیان – مواد روان گردان  و...) بیشتر می شود

متغییر مستقل : دوستان ناباب

متغییر وابسته : مصرف سیگار –قلیان

متغییر تعدیل کننده :پسران 15 تا20 ساله

متغییر کنترل : سن –جنس

متغییر مداخله گر : تخریب افکار ورفتار

تعریف مفهومی :

اعتیاد : وابستگی به چیز خاصی یا فعالیت خاصی

اعتیاد یک بیماری روانی، اجتماعی و اقتصادی[۱] است که از مصرف غیرطبیعی و غیرمجاز برخی مواد مانند الکل، تریاک، حشیش و... ناشی می‌شود و باعث وابستگی روانی یا فیزیولوژیک فرد مبتلا (معتاد) به این مواد می‌شود و در عملکرد جسمی، روانی و اجتماعی وی تأثیرات نامطلوب بر جای می‌گذارد.[۲] بررسی پدیده اعتیاد در قالب علوم پزشکی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی صورت می‌گیرد. از سال ۱۹۶۴ میلادی، سازمان بهداشت جهانی استفاده از عبارت وابستگی دارویی یا وابستگی به دارو را به جای اصطلاح اعتیاد توصیه نموده‌است، اما استفاده از اصطلاح اعتیاد هنوز رایج است.[۳]

 

 

مشاوره : مشورت کننده –طرف شور

دوستان ناباب : افرادی که به سمت کارهای ناشایست می روند

شرایط اقتصادی : اصول اعتدال در دخل و خرج –میانه روی در هزینه ها –میان کاری

اقتصاد، فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود است. [نیازمند منبع] اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینهٔ کالاها و تولیدات می‌پردازد.[۱] پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئلهٔ حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.

 

 

بی محبتی : علاقه نداشتن وتوجه نکردن

تعریف عملیاتی :

اعتیاد :

گرایش به اعتیاد در این تحقیق شامل اعتیاد به مواد مخدر –مواد روانگردان –سیگار و...است.

ایا اعتیاد نوجوانان در چند دهه اخی افزایش داشته است ؟   بله     خیر

شرایط اقتصادی :

شرایط شامل :درامد خانواده –تعداد افراد شاغل در خانواده ودر کل وضع مالی خانواده

تاثیر دوستان ناباب :

اسیبهای اجتماعی و روحی که برافراد ایجاد می کنند.

و پاسخی که پاسخگوبه سوالات پرسشنامه می دهد :

دوستان شما جزء کدام دسته ازافراد هستند ؟

روزانه چقر از اوقات خود را با دوستانتان سپری می کنید ؟

تعداد والدینی که از مواد مخدر استفاده می کنند :

والدینی که به مواد ی شامل مواد روانگردان-سیگار-قلیان اعتیاد دارند .

میزان بی محبتی :

تاثیر عواطف خانوادگی بر میزان گرایش نوجوانان به مواد مخدر

تفاوت قایل شدن والدین نسبت به فرزندان  چقدر در گرایش انها به سمت اعتیاد نقش دارد ؟

خیلی کم                          کم                    متوسط         زیاد              خیلی زیاد

تا چه اندازه ازابراز محبت به صورت کلامی استفاده می کنید ؟

خیلی کم                          کم                    متوسط         زیاد              خیلی زیاد

 

مشاوران تربیتی :

اموزش تربیتی وراهنمایی نوجوانان در جهت اشنایی با اسیبهای ناشی از مواد مخدر

 

واحد تحلیل :دبیرستانهای پسرانه  منطقه 15

سطح تحلیل : خرد

واحد مشاهده : دانش اموزان پسر دبیرستانی

روش نمونه گیری :خوشه ای                                                                            دبیرستانهای  پسرانه منطقه 15 را به 3دسته تقسیم می کنیم

1-دبیرستانهای پسرانه دولتی   2- دبیرستانهای پسرانه نمونه     3- دبیرستانهای پسرانه غیرانتفاعی

ازبین دبیرستانهای انتخاب شده یک یا چند پایه را به صورت نمونه انتخاب می کنیم مثلا پایه سوم ودوم

واز پایه انتخاب شده چند کلاس را به صورت نمونه انتخاب می کنیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 14:4  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

با عرض سلام وخسته نیاشید

واحد تحلیل   : مدارس راهنمایی ( پسرانه)شهرستان اندیشه

واحد مشاهده :  دانش آموزان پسردر سه پایه ی تحصیلی( پایه اول ، دوم ، سوم)

سطح تحلیل  : خرد

 

روش تحقیق : روش پیمایشی در این تحقیق به کار رفته است زیرامعمولا متغیرها به صورت کمی هستند و رابطه ی علت و معلولی بین آنها برقرار است. سوال تحقیق و فرضیه نیزدر این تحقیق وجود دارد.در ارتباط با نیازهای جامعه ی انسانی می باشد و نمونه گیری در آن وجود داشته که قابلیت تعمیم به جامعه ی آماری مربوطه را دارد.

روش نمونه گیری: در ابتدا می توان ازروش خوشه ای چند مرحله ای  استفاده نمود بدین ترتیب که برای انتخاب دانش آموزان شهرستان مورد نظر، ابتدااز بین کلیه ی مدارس راهنمایی پسرانه، تعدادی از مدارس را گزینش کرده ( مرحله ی اول )،سپس پایه ی تحصیلی دانش آموزان را از بین مدارس گزینش شده انتخاب نموده ( مرحله دوم)،در نهایت چند کلاس را برای آزمودن انتخاب می کنیم . همچنین از روش تصادفی ساده و یا منظم  برای گزینش کردن استفاده می کنیم.

اصلاح تعاریف متغیر های تحقیق : ( تکلیف جلسه گذشته)

1-    میزان استفاده از تلفن همراه

تعریف مفهومی تلفن همراه : تله یعنی دور و فون یعنی صوت که بوسیله ی وینستون ساخته شده است . از نظر فنی دنبا له ی تلگراف به حساب می آید .دستگاهی که بوسیله ی آن از مسافت دور باهم صحبت می کنند ، دستگاه انتقا ل اصوات.

تعریف مفهومی میزان : ترازو ، اندازه ، مقدار و موازین جمع است .

 

تعریف عملیاتی: تلفن همراه به عنوان وسیله ای است که برای ارتباط از راه دور بکار می رود ومیزان استفاده از آن به معنای مقدارساعات استفاده ازآن است ، یا به معنای افزایش و یا کاهش در استفاده از آن می باشد، به عبارت دیگر پاسخی است که پاسخگو به سوالات ذیل می دهد:

1- آیا تلفن همراه شخصی دارید ؟ بله       خیر

 

2- تلفن همراه را چگونه وسیله ای می دانید؟

- وسیله ای برای ارتباط با کسانی که از ما خیلی دور هستند .

- یک وسیله ی کمک آموزشی .

- وسیله ای برای به روز بودن و آگاهی از دنیای مدرن.

- وسیله ای برای انجام راحت تر کارها و پیش رفتن بهتر امور زندگی .

 

3- تفاوت تلفن ثابت با تلفن همراه از نظر شما چیست؟

 

4- در خانواده شما چند نفر از تلفن همراه استفاده می کنند؟

1 نفر        2 نفر        3 نفر        همه افراد

 

5- استفاده از تلفن همراه را تا چه حد برا ی خود لازم می دانید؟

خیلی زیاد          زیاد          متوسط           کم          خیلی کم   

    

6- میزان استفاده ی روزانه شما از تلفن همراه چقدر است؟ ( به طور کلی بازیها ، ارسال پیام، تلفن زدن و سایر کارها)

کمتر از نیم ساعت        یک ساعت         دوساعت          بیشتر از دو ساعت

 

2- میزان سلامتی دانش آموزان

تعریف مفهومی سلامتی: بی عیبی و تندرستی . رفاه کامل جسمی ، روحی ، اجتماعی و معنوی و نه فقط نداشتن بیماری و معلولیت .

تعریف عملیاتی میزان سلامتی  : عبارت است ازمیزان توانایی جسمی و روانی برای ایفای نقش های اجتماعی ، روانی و بهداشتی و سازگاری با خانواده ، دوستان و به طور کلی اجتماع و پاسخی است که پاسخگو به مجموعه سوالات ذیل میدهد:

1-    از تلفن همراه تاچه حد استفاده می کنید؟

خیلی زیاد          زیاد          متوسط           کم          خیلی کم

2- آیا در روزهایی که از تلفن همراه خود بیشتر استفاده می کنید ، احساس خستگی شما بیشتر است؟       بله            خیر

3- در هنگام خواب وقتی که تلفن همراه خود را خاموش می کنید چگونه خوابی دارید؟

خیلی راحت        راحت        معمولی        ناراحت        خیلی ناراحت

4- در روزهایی که از تلفن همراه بیشتر استفاده می کنید کدام احساس در شما بیشتر است ؟

سر حالی و نشاط              فرقی نمی کند               بی حالی و کم حوصلگی

5- نظر شما در رابطه با امواج ساطع شده از تلفن همراه بر روی سلامتی چیست؟

 

3- رغبت به فیلم ها و عکس ها

تعریف مفهومی رغبت : عبارت است از میل ، اراده، خواستن و دوست داشتن .

تعریف عملیاتی : عبارت است از پاسخی که پاسخگو به سوالات ذیل می دهد:

1- آیا به داشتن تلفن همراه علاقه دارید؟       بله             خیر

2- تا چه حد علاقه مندی شما به فیلم برداری و عکس برداری باعث خرید گوشی تلفن همراه شده است ؟

خیلی زیاد          زیاد          متوسط           کم          خیلی کم

3- داشتن تلفن همراه دوربین دار برای شما در چه درجه ای از اهمیت قرار دارد؟

بسیار پراهمیت        پر اهمیت        متوسط        کم اهمیت        بسیار کم اهمیت

4- روزانه از تلفن همراه برای موارد زیر تا چه حد استفاده می کنید؟

خیلی زیاد          زیاد          متوسط           کم          خیلی کم

- سرگرم شدن با تلفن همراه ( انواع بازیها )

- فرستادن فایل از طریق بلوتوث

- عکس برداری با تلفن همراه

- فیلم برداری با تلفن همراه

- فرستادن یا دریافت فیلم و عکس از دوستان

 

4- مشارکت در کار گروهی کلاس

تعریف مفهومی مشارکت : با هم شریک شدن،شرکت کردن.ایجاد نوعی احساس همبستگی و تعلق و تلاش جمعی میان افراد یک جامعه به منظور یک نظام عادلانه ی اجتماعی.

تعریف عملیاتی : منظور از مشارکت در تحقیق حاضر همکاری دانش آموزان در امور تحصیلی است و پاسخی است که پاسخگو به سوالات ذیل می دهد:

 

1- آیا سرگرم شدن با تلفن همراه در کلاس درس شما را از مشارکت در کار گروهی کلاس دور می کند ؟   بله             خیر

2-سرگرم شدن با تلفن همراه در کلاس درس تا چه حد شما را از مشارکت در کار گروهی کلاس دور می کند ؟

خیلی زیاد          زیاد          متوسط           کم          خیلی کم

3-مشارکت در امور تحصیلی از نظر شما به چه معناست؟

- پاسخ به سوالات معلم

- داوطلب شدن در کلاس

- شرکت کردن در مباحث آموزشی

- انجام تحقیق یا تکالیف با همکاری همکلاسی ها

- بکار بردن تلفن همراه برای اهداف آموزشی در کلاس

- نداشتن تلفن همراه در کلاس و تمرکز در مشارکت داشتن

 

5- میزان افت تحصیلی

تعریف مفهومی : واژه افت به معنای افتادن،کمبود و کم وکاست است و افت تحصیلی عبارت است از عدم موفقیت در تحصیل ، وقوع ترک تحصیل یا ترک تحصیل زودرس،تکرار پایه ی تحصیلی، کاهش نمرات و یا مردودی در نظام آموزشی.

تعریف عملیاتی : منظور ازمیزان افت تحصیلی، کاهش عملکرد تحصیلی و درس دانش آموزان از سطحی رضایت بخش به سطح نامطلوب است . به طور کلی زمانی است که نمرات او نسبت به ماه قبل و یا سال های قبل سیر نزولی محسوسی از خود نشان می دهد . پس مقایسه و سنجش سطح عملکرد تحصیلی قبلی و فعلی دانش آموزان بهترین شاخص افت تحصیلی است.

عبارت از نمره هایی است که دانش آموزان در نتیجه ی تست پیشرفت تحصیلی بدست می آورند.

به عبارت دیگر پاسخی است که پاسخگو به سوالات ذیل می دهد:

1- به نظر شما استفاده از تلفن همراه در پیشرفت تحصیلی شما تا چه حد موثر بوده است؟

خیلی زیاد          زیاد          متوسط           کم          خیلی کم         هرگز

2- زمانی که تلفن همراه نداشتید معدل درسی شما چند بوده است (به طور مثال در نیمسال اول)

- 19 به بالا

- بین 19-17

- بین17-15

- کمتر از 15

3- زمانی که تلفن همراه داشتید معدل درسی شما چند بوده است (به طور مثال در نیمسال دوم)

- 19 به بالا

- بین 19-17

- بین17-15

- کمتر از 15

 

 

6- میزان چشم و هم چشمی ها در دانش آموزان

تعریف مفهومی چشم وهم چشمی : نوعی حسادت و نقص ونارسایی است که می تواند منجر به بیماری شود. به این معناست که فرد به بلوغ فکری کامل نرسیده است ، در واقع چنین فردی ضعف درونی خود را با ظواهر بیرونی جبران می کند اما در نهایت هیچ گاه راضی نمی شود.

تعریف عملیاتی : در تعریف میزان چشم و هم چشمی مولفه های اساسی را می بایست درمیزان تظاهر ، رقابت ، احساس خود کم بینی و ارضای آن به اشکال مادی و ظاهری و مانند آن دانست.چشم و هم چشمی بیشتر موجب افزایش تنش ، بی قراری ، نارضایتی ، اضطراب و افسردگی و فساد اخلاقی افراد به خصوص نوجوانان میشود.

به عبارت دیگر پاسخی است که پاسخگو به سوالات ذیل می دهد:

1- گوشی تلفن همراه شما دارای کدامیک از امکانات زیر است؟

- مادون قرمز

- بلوتوث  

- ضبط و پخش موسیقی وفیلم  

- ارسال ودریافت پیامک 

 - سایر امکانات

 2- به بازار آمدن تلفن همراه زیباتر ، مدرن تر و با قیمت بالا تا چه حد برای شما اهمیت دارد؟

خیلی زیاد          زیاد          متوسط           کم          خیلی کم         هرگز

3- مدل گوشی تلفن همراه دوست شما تاچه حد در انتخاب شما برای خرید گوشی تلفن همراه موثر است ؟

    خیلی زیاد          زیاد          متوسط           کم          خیلی کم         هرگز

4-داشتن چه تلفن همراهی را ترجیح می دهید؟

- تلفن ساده و ارزان قیمت

- تلفن تا حدی پیشرفته و با قیمت مناسب

- تلفن خیلی پیشرفته و گران قیمت

 

7- خریداری گوشی های تلفن همراه مدرن تر

تعریف مفهومی تلفن همراه مدرن  : وسیله ی ارتباطی که قابلیت انتقال اصوات را داشته و جدید و به روز است، با تکنولوژی روز و نرم افزارهای جدید پیش می رود.واژه ی مدرن به معنای جدید و به روز بودن می باشد.

تعریف عملیاتی : عبارت است از پاسخی که پاسخگو به سوالات ذیل می دهد:

1- تا چه میزان با نرم افزارهای ویژه تلفن همراه آشنا هستید؟

خیلی زیاد          زیاد          متوسط           کم          خیلی کم

2-از نظر شما گوشی تلفن همراه مدرن دارای کدام امکانات است؟

 - مادون قرمز

 - بلوتوث  

 - ضبط و پخش موسیقی وفیلم  

 - ارسال ودریافت پیامک  

  - سایر امکانات

3- مدرن بودن گوشی تلفن همراه تا چه حد در قیمت آن موثر است ؟

خیلی زیاد          زیاد          متوسط           کم          خیلی کم

4- مدرن بودن گوشی تلفن همراه در هدف های زیر برای شما در چه درجه ای از اهمیت قرار دارد؟

بسیار پراهمیت        پر اهمیت        متوسط        کم اهمیت        بسیار کم اهمیت

- وقت گذرانی

- انجام دادن راحت تر کارها با استفاده از تکنولوژی روز

- کسب دانش بیشتر

- کسب موقعیت اجتماعی

 

9- حدود سن دانش آموزان

تعریف مفهومی سن : مقدار عمر ، مدت عمر و زندگانی است . مدتی است که از عمر انسان و یا جاندار دیگر گذشته است.

تعریف عملیاتی : در این تحقیق منظوراز سن، دانش آموزان 15-11 ساله است و به عبارت دیگر پاسخی است که پاسخگو به سوالات ذیل می دهد:

1-در چه سنی برای شما تلفن همراه خریداری شد؟

2- آ یا وقتی کوچکتر بودید از تلفن همراه بیشتر استفاده می کردید یا در حال حاضر؟

 

10-       سطح نمرات دانش آموزان

تعریف مفهومی سطح : مرتبه ، حدود، پایین یا بالارفتن چیزی

تعریف مفهومی نمره : نمره عبارت است از شماره.

تعریف عملیاتی : عبارت است از پاسخی که پاسخگو به سوالات ذیل می دهد:

1- ازنظر شما نمره به چه معنا است ؟

2 – برای نشان دادن سطح پیشرفت تحصیلی کدامیک را ترجیح می دهید؟

خوب – بد- عالی                    نمره از 20-0

3- آیا استفاده بیشتر از تلفن همراه در پایین آمدن سطح نمرات شما موثر بوده است ؟

  بله          خیر

4- - تا چه میزان استفاده از تلفن همراه درپایین آمدن سطح نمرات شما موثر بوده است؟

خیلی زیاد          زیاد          متوسط           کم          خیلی کم

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:26  توسط توحیدلو  | 

:تاثیر افزایش جریمه های نقدی در بهبود فرهنگ رانندگی بیان مسئله: فرهنگ رانندگی در کشور ما به صورت یک فرهنگ بی فرهنگی در امده است .موسسات آموزش رانندگی که در سطح شهر ایجاد شدند شرایط گرفتن گواهینامه را برای بسیاری از افراد جامعه هموار کردند و افزایش جمعیت و تولید و واردات اتومبیل منجر به افزایش چشم گیر خودروها در سطح شهرهاشده است. در این میان به دلیل کمبود نظارت و کوتاهی مسئولان در ایجاد فرهنگ رانندگی و احترام به قوانین و مقررات ،شاهد بی نظمی و ترافیک های گاه بسیار سنگینی هستیم که معلول همین بی نظمی ها و بی قانونی هاست .در سال های اخیر تلاش هایی برایرفع این مشکلات انجام شده است که افزایش میزان جریمه های نقدی یکی از آنهاست اما این سوال مطرح می شود که آیا این افزایش جریمه ها منجر به بهبود فرهنگ رانندگی خواهد شد و احترام به قوانین و مقررات را در افراد جامعه نهادینه خواهد کرد؟ هدف:بهبود فرهنگ رانندگی و کاهش تصادفات ضرورت: آمار بالای تصادفات و ترافیک در کلان شهر ها پیشینه نظری:

رانندگی مانند بسیاری از مهارت های دیگر به راحتی قابل یادگیری است اما آنچه در این میان اهمیت دارد استفاده درست از این مهارت است. در واقع چیزی که از آن به عنوان فرهنگ رانندگی یاد می شود احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی و حقوق سایر شهروندان است.تحقیقات نشان می دهد عدم توجه به جلو،عدم رعایت فاصله ایمنی ،سرعت و سبقت غیر مجاز عمده ترین دلایل تصادفات است و همه ی این موارد بیانگر نقض قوانین و عدم احترام به ان است . بالاترین آمار کشته شدگان تصادفات را عابرین پیاده تشکیل می دهند و ایران با وجود داشتن تنها یک درصد از جمعیت کل جهان دو درصد تلفات انسانی ناشی از حوادث رانندگی را به خود اختصاص میدهد.


فرهنگ سازی پروسه ای است زمان بر و نیازمند برنامه ریزی و صرف هزینه و زمان بسیار است و بسیایر از روانشناسان بر این باورند که برای بهبود فرهنگ رانندگی آموزش ها باید از سنین پایین و در مدارس آغاز شود.مسئولین معتقدند زمانی که افراد در برابر تخلفات خود ملزم به پرداخت بهای نسبتا چشم گیری باشند احتمال ارتکاب به تخلف در آن ها کاهش می یابد و این در حالی است که گروهی دیگر افزایش میزان جریمه ها را بدون افزایش میزان نظارت از طریق دوربین ها بی نتیجه می دانند و بر این نکته تاکید می کنند که اجرای این طرح نیازمند برقراری نظارت بیشتر و بهتر است .
در این میان گروه سومی نیز هستند که فرهنگ سازی و آموزش را همواره بهترین را می دانند .


پیشینه تجربی:

روزانه در سطح شهر تهران سه ملیون اتومبیل و وسیله ی نقلیه در حال تردد هستند و این در حالی است که شهر تهران تنها ظرفیت یک سوم این تعداد را دارد. برای بهبود وضع ترافیک و کاهش تصادفات ،در طی سال های گذشته تلاشهایی انجام شده است . ساخت انیمیشن ها و تیزر های تلوزیونی از جمله اقدامات صورت گرفته است.ایجاد پارکهای ترافیک در سطح شهرها و شروع اموزش ها در مدارس با عنوان طرح همیار پلیس و همکاری نمادین دانش آموزان با پلیس راهور از دیگر اقدامات بوده است. اولین فرهنگ سازی ها در این زمینه در ارتباط با بستن کمر بند ایمنی توسط رانندگان و سر نشین جلو بود که اعمال جریمه و افزایش میزان آن همزمان با فعالیت های فرهنگی صورت گرفت و نتایج موفقیت آمیزی به همراه داشت. 


  سوالات تحقیق:


1-آیا بالا بودن میزان جزیمه ها ی نقدی به تنهاییی عامل بازدارنده ای برای نقض قوانین و مقررات داست؟


2 -آیا افزایش میزان جریمه های نقدی تاثیری بر میزان رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی دارد؟


 3-آیا اموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در مدارس بر بهبود فرهنگ رانندگی موثر است؟


4-آیادر نظر گرفتن جریمه های جزایی تاثیر بیش تری از افزایش جریمه های نقدی بر رعایت قوانین و مقررات دارد؟ 


5-آیا رابطه منطقی بین مبلغ جریمه ها و نوع تخلف وجود دارد؟

  فرضیه ها


1-آیا افزایش میزان و کیفیت نظارت از طریق مامورین و دوربین ها  تاثیری بیش از ازفایش مبلغ جریمه ها بر بهبود فرهنگ رانندگی دارد؟

متغیر وابسته:فرهنگ رانندگی 

 متغیر مستقل:نظارت

وسائط نقلیه متغیر تعدیل کننده:رانندگان


2 -افزایش جریمه های نقدی تاثیری بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ندارد.  


متغیر مستقل:جریمه ها


 متغیر وابسته: رعایت قوانین و مقررات


 متغیر تعدیل کننده:اداره ی راهنمایی و رانندگی


3 -آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی در مدارس موجب بهبود فرهنگ رانندگی می شود.


 تغیر مستقل:آموزش قوانین و مقررات


 متغیر وابسته: فرهنگ رانندگی


 متغیر تعدیل کننده :دانش آموزان


 متغیر مداخله گر:سن،آموزش


 4-در نظر گرفتن جریمه های جزایی تاثیر بیش تری از جرمه های نقدی بر رعایت قوانین و مقررات دارد


 متغیر مستقل:جریمه های جزایی


 متغیر وابسته:رعات قوانین و مقررات


 متغیر تعدیل کننده:رانندگان متغیر مداخله گر: قوانین و مقررات جزا


 5-رابطه ی منطقی بین مبلغ جریمه ها و نوع تخلف وجود دارد.


 متغیر مستقل:جریمه نقدی


 متغیر وابسته:عدم انجام تخلف 


 متغیر تعدیل کننده: رانندگان

تعاریف:

فرهنگ:به معنای دانش ،معرفت ،احترام و وقار است.تفکر جمعی جامعه است که در پدیده ها و رفتار های اجتماعی تجلی می یابد و تمام امور ،اقتصادی،اجتماعی و..متاثر می سازد.منظور از فرهنگ رانندگی رفتار درست و احترام به قوانین رانندگی است.

تعریف عملیاتی :بررسی دیدگاه افراد نسبت رفتار های رایج رانندگی در سطح شهر. این که چقدر به نقض قوانین توسط افراد جامعه حساسند.آیا در هنگام رانندگی حقوق سایر افرادر را رعایت می کنند؟

نظارت

تعریف مفهومی:مراقبت در اجرای امری،ناظر بودن ،دقت و تامل کردن در چیزی،پائیدن و مراقبت کردن.

عملیاتی:تاثیر افزایش دروبین ها و نظارت را بررسی می کنیم با سوالاتی مثل اینکه آیا وجود دوربین مانع عبور آنها از چراغ قرمز خواهد بود؟ واکنش افراد به افزایش مامورها مثبت است یا منفی؟

جریمه

مفهومی:تاوان،مجازات نقدی که از مجرم می گیرند. مبلغی که فرد در ازای نقض قانون باید بپردازد.

عملیاتی:سنجش تاثیر افزایش جریمه با سوالاتی مثل این که تا چه حد حاضر به پرداخت وجه نقد در مقابل تخلف خود هستند؟ مبلغ خلافی اتومبیل آنها به طور متوسط چقدر است؟

رعایت 

مفهومی:نگاه داشتن حق کسی،توجه کردن،احترام کردن،پاسبانی و ملاحظه کردن.

عملیاتی:سنجش میزان رعایت مقررات رانندگی .آیا خود را ملزم به استفاذ=ده از کمربند ایمنی می دانند؟ آیا برای عبور از خیابان از پل عابر استفاده می کنند؟ در طول یک هفته چند بار از تابلوی ورود ممنوع عبور می کنند؟

جریمه جزایی

مفهومی:قوانین کیفریکه توسط دولت اجرا می شود و تنها در اختیار حکومت است . مجازات هایی مثل حبس.

عملیاتی:تاثیر اجرای قوانین کیفری بر روی افراد. در صورتی که بدانند نقض یک قانون منجر به ایجاد سوءسابقه می شود چه واکنشی خواهند داشت؟ با سوالاتی نظیر این که در صورتی مه در مقابل رانندگی با سرعت بالاتر از مجاز دچار محرومیت از رانندگی یا حبس شوند این رفتار را تکرار خواهند کرد؟


+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:21  توسط دانشجویان کلاس اول  | 


*((بسمه اللّه نور)) *

متغيرمستقل: پيش فرض آنها ازنمادهاي فراماسونري

متغيروابسته:ميزان آگاهي

۞تعريف مفهومي:

نَماد (که مَظهَر و سَمبُل هم نامیده شده) :نشانه‌ای است که نشانگر یک اندیشه، شیءومفهوم می‌تواند باشد.

نماد می‌تواند یک شیء مادی باشد که شکلش بطور طبیعی یا بر پایه قرارداد با چیزی که به آن اشاره می‌کند پیوند داشته باشد. برای نمونه فروهر نماد مزداپرستی است.

شکل گیری نمادها یک روند آگاهانه نیست بلکه بر عکس از راه مکاشفه و یا شهود از دل ناخودآگاه تولید و بیرون داده می‌شود. اغلب اوقات نمادها به طور مستقیم از رویاها نتیجه می‌شوند یا از آنها تأثیر می‌پذیرند که این گونه نمادها پر از انرژی روانی و دارای نفوذی جبری و مقاومت ناپذیر هستند.

کلمه ماسون (mason ( :یعنی بنا .فراماسون ((freemason یعنی بنای آزاد.کسی  که عضو فراماسونری است را ماسون یا فراماسون می نامند.

۞تعريف عملياتي:

نماد نه تنها باید بیانگر خیال‌پردازی‌های خودآگاهانه تکنولوژیک و فلسفی انسان باشد بلکه از ژرفای سرشت حیوانی او نیز خبر مي دهددرواقع تقلیدی از کلیت عقايد انسان مي باشد.اين پيش فرض دانشجويان دانشگاه ارشاد نشان دهنده ميزان آشنايي آنها نسبت به اين نمادهااست وهمچنين ميزان مطالعه آنهادراين خصوص مي باشدسوالي كه دراين خصوص مي توان طرح كرد

آياگاهي وشناختي ازاين نمادهاداريد؟بلي   خير

آيامطالعه اي درخصوص اين نمادهاداشته ايد؟ بلي   خير

متغيرمستقل:ميزان استفاده ازرسانه ها

متغيروابسته:شناخت نمادها

۞تعريف مفهومي:

رسانه:انسان و حیوان توسط برخی از اعضای وجودی خود قادرند تا تغییرات محیط اطراف خود را متوجه شود و سپس تصمیم لازم را بگیرند که این اعضاء عبارتند از چشم، بینی، گوش، دماغ، پوست به هر یک از این اعضاء رسانه یا (به انگلیسی: Media) میگویند.

هر ابزاری که موجب تاثیر در اعضای چشم، بینی، گوش، دماغ، پوست انسان یا حیوان گردد 'ابزار رسانه' شناخته می شود.

برخی از ابزارهای رسانه را می‌توان بصورت زیر نام برد:

شناخت (Cognition): معانی گوناگونی را در زمینه‌های گوناگون به خود اختصاص داده است. در علم روان‌شناسی منظور از شناخت عملکردهای (functions) روان‌شناسانه فرد می‌باشد.

شناخت به توصیف، اکتساب، ذخیره سازی، تبدیل، و مورد مصرف قرار دادن دانش می‌پردازد. عوامل مختلفی همچون ادراک، حافظه، زبان، استدلال، و تصمیم گیری از جمله فرایندهای ذهنی هستند که در مراحل گوناگون شناخت دخالت دارند.

۞تعريف عملياتي:

رسانه هادرشناخت انسان هادرخصوص موضوعات مختلف نقش بسزايي دارندكه درواقع يكي ازابزارهاي مهم شناخت محسوب مي شوندهمچنين ميزان مشاهده واستفاده ازاين رسانه هادرآگاهي بخشي به دانشجويان دانشگاه ارشادكمك خواهد كرد به عنوان مثال:

آياآگاهي خودرا از اين نمادها،ازطريق اينترنت كسب كرده ايد؟ بلي   خير

متغير مستقل: ميزان استفاده ازموسيقي هاي فراماسونري

متغيروابسته:ميزان آگاهي ازنمادها ي فراماسونري

۞تعريف مفهومي:

 موسیقی، به هر نوا و صدایی گفته می‌شود که شنیدنی و خوش‌آیند باشد و انسان یا موجودات زنده را دچار تحولی کند. موسیقی بیان احساسات انسان است .موسیقی هنری است دارای نوا و سکوت كه برروي ضميرخودآگاه وناخودآگاه انسان تاثير مي گذارد.

۞تعريف عملياتي:

موسیقی به ترانه ها و سروده های امروزی محدود نمی شود . هر صوت و هر نوایی منحصرا یک نوع موسیقی است . صدای قلب مادر برای جنین یک موسیقی آرامش بخش است . و نیز طبیعتی که خداوند آن را با موسیقی آراسته است وهمچنين آیات قرآن کریم سراسر در وزن و موسیقی غوطه ور است. اصواتی که هم اکنون در زندگی شهری شنیده می شود نظیر بوق خودروها و ... نیز موسیقی تلقی می گردد. ترانه های شیطانی متال نیز متاسفانه موسیقی نام گرفته است. ولیکن باید به این نکته ی بسیار مهم  توجه نمود که تفاوت موسیقی صحیح و موسیقی غلط را بدانیم پس ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه ارشادازاين گونه موسيقي هارامي توان اينگونه مطرح كرد:

آياشماموسيقي گوش مي دهيد؟ بلي   خير

اگرگوش مي دهيدبه چه ميزان است؟خيلي كم   كم  متوسط  زياد  خيلي زياد

آياموسيقي هاي متال رادوست داريد؟ بلي  خير

متغير مستقل: ميزان استفاده ازنمادهاي فراماسونري در سبك زندگي              

متغيروابسته: آگاهي ازنمادها

۞تعريف مفهومي:

سبک زندگی (به انگلیسی: Life Style): برای توصیف شرایط زندگی انسان استفاده می‌شود. این عبارت ابتدا توسط آلفرد آدلر در سال ۱۹۲۹ ابداع شد.

۞تعريف عملياتي:

سبك‌های زندگی مجموعه‌ای از طرز تلقی‌ها، ارزش‌ها، شیوه‌های رفتار، حالت‌ها و سلیقه‌ها در هر چيزی را در برمیگیرد. موسیقی عامه، تلویزیون، آگهی‌ها همه و همه تصور‌ها و تصویرهایی بالقوه از سبک زندگی فراهم می‌کنند. سبک زندگی افراد، رفتار شخصی آنهارامي سازدكه بافرهنگ وي آميخته شده است،باديدگاه شناخت نمادهاتوسط دانشجويان دانشگاه ارشاد،سلايق، ارزش هاوشيوه هاي رفتاري آن هاتغييرخواهدكرد.

متغير مستقل:عقايدمذهبي دانشجويان

متغيروابسته: شناخت نمادها

۞تعريف مفهومي:

عقیده :عقیدت هر چیز که شخص بدان اعتقاد دارد و یقین بر آن دارد و نمشته و پنداشتی

 

عقیدت:دین, ایمان, مذهب, رای, باور, آنچه‌که‌انسان‌دردل‌وضمیرخودنگاه دارد, آنچه‌که‌انسان‌به آن‌اعتقاددارد

   مذهب :شامل تمامي اديان الهي مي باشد      

 ۞تعريف عملياتي:

باتوجه به اينكه اين نمادهاريشه درعقايدشيطاني دارددرمقابل اعتقادات خداگرايانه وگفتارخداونددراديان مختلف درخصوص خصوصيات ونمادهاي شيطان بازگوي حقايقي است كه هرچه دانشجويان دانشگاه ارشاداين خصوصيات شيطان رادراديانشان بيشترمطالعه كرده باشنداطلاعاتشان ازاين نمادها بالاتر خواهدرفت.ازجمله سوال هاي مطرح شده مي توان چنين گفت:

آيابه عقايدمذهبي خودپايبنديد؟ بلي  خير

آيادردين خود درخصوص نشانه هاي شيطان مطالعه اي داشته ايد؟ بلي   خير


+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 2:36  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

سلام استاد

اصلاحی تکلیف هفته پیش

موضوع:ویزگی های شخصیتی بر مهارت کلامی دانشجویان

اعتمادبه نفس

تعریف عملیاتی:اعتماد به نفس یا خود باوری یکی از شرایط روحی است که شخص در آن بخاطر تجربه های قبلی به توانایی ها و استعداد های خود در موفقیت انجام کارها به طور موفقیت آمیزاعتماد و باور دارد که پاسخ به این پرسش ها تعریف عملیاتی است

 

روحیه شما به عنوان یک مرد یا زن چگونه است؟

                   ایا دوست دارید در یک اتوبان خلوت با نهایت سرعت برانید؟

                   آیا به تصمیمی که میگیرد اطمینان دارید؟

در اجتماعات و گردهمایی های اجتماعی ترجیح میدهید که چرخی در اطراف بزنید و با غریبه ها صحبت کنید یا این که مایلید در کانون دوستان و آشنایان خودتان باقی بماند؟

 

در کارهایتان چقدر اعتماد به نفس دارید؟

 

 

اضطراب: احساس ناخوشایند و دلواپسی با منشا ناشناختهاست اکثر افراد از سخنرانی در جمع هراس دارند حتی بیشتر از مرگ پاسخ به این پرسشنامه تعریف عملیاتی است

 

به خود مطمئن هستید؟

                آیا میتوانید به راحتی در جمع صحبت کنید؟

                آیا در برقراری ارتباط چشمی به صورتی که خودتان میخواهید ناتوانید؟

                           

تمرکز :تجمع زیاد از حد قدرت است که در صحبت کردن تمرکز بسیار مهم است

میتوانید به افکار خود متمرکز شوید؟

 

فن بیان :درست صحبت کردن در سخرانی بسیار مهم است که پاسخ به این پرسشنامه میتواند فن بیان افراد را مشخص کند

 

آیا در صحبت کردن مدام مکث میکنید؟

آیا میتوانید مطالب را به دیگران خوب ارجاع دهید؟

 

کمرویی :داشتن این خصلت خیلی صحبت کردن در جمع را سخت میکند تعریف عملیتر را با پاسخ به این سوال ها میتوان فهمید

آیا به راحتی میتوانید برای افراد تازه وارد صحبت کنید؟

آیا تداوم صحبت کردن برای شما مشکل است؟

آیا در زمانی که مطمئن بودی چیزی برای گفتن دارید نتوانستید حرف بزنید؟

آیا به راحتی میتوانید دوست پیدا کنید؟

آیا هرگز حس کرده اید که شما عضوی از گروهی که در آن هستید نمی باشید

 

 

واحد تحلیل:دانشگاه های تهران

واحد مشاهده :دانشجویان(دختر پسر)

سطح تحلیل:میانه

روش تحقیق:پیمایشی

روش نمونه گیری:تصادفی خوشه ای چون لیست کامل در دسترس افراد نیست  به خاطر همین از روش خوشه ای استفاده میکنیم که مرحله اول دانشگاه ها را انتخاب میکنیم سپس رشته های دانشجویان ودر آخر کلاس را مشخص میکنیم

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 19:50  توسط توحیدلو  | 

واحد تحلیل:زنان خانوار

سطح تحلیل:خرد 

واحد مشاهده :مادران خانوار

شیوه نگارش این تحقیق پیمایشی است که موضوع مورد بررسی با توجه به نیازهای جامعه و معضل اجتماعی که مد گرایی از طریق ماهواره و بد حجابی افراد در جامعه است و میزان و محتوای فیلم های ماهواره ای  و رواج بی بند و باری و عشق های خیابانی و توسعه فرهنگ برهنگی و از بین رفتن فر هنگ اسلامی ایرانی انتخاب شده است سعی شده است به نکات و عوامل موثر در عوامل گرایش افراد به ماهواره و سریال های ان اشاره شود این نوع تحقیق که کار کمی است به تبع ان سوال پژوهشی با توجه به موضوع تحقیق و هدف ان و محقق ساخته می شود و پاسخ به سوال تحقیق همان فرضیه است که حدس و گمانی که در باره درستی رابطه بین متغییر ها ساخته میشود پس یک نوع رابطه علت و معلولی داریم . از طریق پرسشنامه که به صور ت ساخت یافته بسته تهیه شده  می توان به اما ر و ارقام در جامعه رسید . برای نمو نه گیری از روش خوشه بندی استفاده می کنیم که نقاط مختلف شهر تهران را از لحاظ منطقه ای و محل سکونت به سه دسته خوب و متوسط و ضعیف تقسیم کرده و از میا ن این مناطق خانم های خانوار را به طور تصادفی انتخاب کرده و پرسش نامه را به ان ها میدهیم و از این طریق می توان نتیجه را به کل شهر تعمیم داد زیرا عامل طبقه اجتماعی و سطح رفاه را کنترل کرده ایم.چون لیست و اسامی افرادی را که می خواهیم تحقیق را روی ان ها انجام دهیم نداریم از روش خوشه ای استفاده کرده ایم .     

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 19:17  توسط توحیدلو  | 

تكليف شماره 5

"تاثير موسيقي بر ذهن و يادگيري دانشجويان دانشگاههاي تهران"

واحد تحليل: دانشگاههاي تهران

واحد مشاهده: دانشجويان ( دختر و پسر)

سطح تحليل: ميانه

روش تحقيق: روش پيمايشي ( survey)، دليل انتخاب اين روش اين است كه توجه ما به عنوان يك محقق بيشتر به نكات و عوامل مهم و با معني جلب ميشود به طوريكه مطالعه و شناخت ميزان تغييرات خاصي مد نظرما است. در اين روش محقق به طور عميق كنش و واكنش‌هاي ميان عوامل به وجود آورنده تغيير را بررسي ميكند.

روش نمونه گيري: تصادفي خوشه‌اي چندمرحله‌اي ، دليل استفاده از اين روش نمونه گيري اين است كه در جمعيت ها و يا جوامع آماري بسيار بزرگ مثل دانشگاهها ، تهيه يك ليست كامل از عناصر آنها خيلي مشكل است بنابراين استفاده از نمونه گيري خوشه‌اي در اينگونه موارد امري اجباري است. در مدل چندمرحله‌اي ابتدا دانشگاهها را انتخاب ميكنيم، در مرحله بعد رشته‌ها و گروههاي آموزشي را مشخص ميكنيم و در مرحله سوم چند كلاس درس را مورد بررسي قرار ميدهيم.

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 16:39  توسط توحیدلو  | 

اصلاحات تكليف شماره 4

" اصلاح تعاريف عملياتي تعدادي از متغيرها."

 

   " موسيقي و تاثير آن بر ذهن و يادگيري دانشجويان دانشگاههاي تهران "

 

  ( توجه: پاسخگو موظف است به هر يك از سوالات زير در پرسشنامه به صورت : خيلي زياد     زياد       متوسط          كم          خيلي كم        پاسخ دهد.)

1-  موسيقي:

تعريف عملياتي: تعريف عملياتي موسيقي در واقع تعداد ساعاتي است كه دانشجو در طول روز ممكن است از آن استفاده كند.

تعريف مفهومي: صنعت آهنگها و نغمات، دانش سازها و آوازها، غنا ، خنيا ، تركيب اصوات به صورت گوشنواز. موسيقي دو فن است فن اول از او ملايمت نغمات معلوم شود و آن را فن الحان گويند، و از فن دوم اوزان ازمنه معلوم گردد. و آن را فن ايقاع خوانند.

 

2-  استرس:

تعريف عملياتي: استرس يكي از حالاتي است كه براي اكثر انسانها پيش مي‌آيد و اين حالت براي افراد مختلف و در شرايط و زمانهاي مختلف ، متفاوت است . پاسخي كه پاسخگو به پرسشهاي مربوط به استرس در پرسشنامه مي‌دهد مي‌تواند تعريف استرس را به صورت عملياتي بيان كند:

-  شما سر جلسه امتحان چقدر دستتان عرق مي‌كند؟

-  در هنگام صحبت در ميان جمع بزرگي ، آيا احساس تنگي نفس يا تپش قلب مي‌كنيد؟ اگر بله چه ميزان؟

    تعريف مفهومي: پريشان حال شدن، لرزيدن ، آشفتگي، بيتابي.

 

3-  طرز برخورد:

تعريف عملياتي:تصور دانشجو در  نحوه برخورد و برقرار كردن ارتباط با ديگران است و بايد ببينيم كه پاسخگو به پرسشهاي پرسشنامه چه پاسخي مي‌دهد:

-    وقتي فردي ( بزرگتر يا كوچكتر) به جايي وارد ميشود كه شما آنجاييد، انگيزه شما براي اول سلام كردن چقدر است؟

-   وقتي بزرگي وارد جايي ميشود كه شما هستيد چه مقدار سعي ميكنيد تا به احترامش بلند شويد؟

-   وقتي در جايي هستيد هنگام ورود كسي چقدر برايتان مهم است كه بزرگتر يا كوچكتر از شما باشد تا به احترامش بلند شويد؟

تعريف مفهومي: سبك رفتار، سلوك، روش برقراري ارتباط با ديگران.

 

4-  درد:

تعريف عملياتي: درد در واقع حالتي است كه سبب ناخوشي و رنج در افراد ميشود و تعريف عملي‌تر آن را زماني ميفهميم كه پاسخگو به سوالات مربوط به اين بحث در پرسشنامه پاسخ ميدهد:

-    در صورت راه رفتن چند ساعت متوالي چه ميزان احساس خستگي و درد در بدن ميكنيد؟

-    بعد از انجام دادن كارهاي روزمره چه ميزان احساس كوفتگي و خستگي در بدن ميكنيد؟

تعريف مفهومي: رنج، آزار، ناخوشي، بيماري، محنت،‌اندوه.

 

5-  ساز زدن:

تعريف عملياتي: تعريف عملياتي آن در واقع تعداد ساعاتي است كه دانشجو از آلات موسيقي در طول روز استفاده مي‌كند و ميزان زماني است كه وقت خود را صرف ساز زدن ميكند.

تعريف مفهومي: نواختن وسيله موسيقي.

 

6- حافظه:

تعريف عملياتي: حافظه قوه‌اي مهم در هر فرد است. براي بررسي ميزان حافظه هر كس بايد به نمراتي كه در آزمون هاي IQ  ميگيرند بررسي كرد و ما هم اين كار را از طريق پرسش تعدادي سوال در پرسشنامه انجام ميدهيم و منتظر پاسخي هستيم كه پاسخگو به اين سوالات ميدهد:

-   شما چه ميزان شعر را حفظ هستيد؟

-   توانايي شما در حفظ كردن فرمولهاي رياضي چه ميزان است؟

تعريف مفهومي: ذهن، قوه‌اي كه ضبط و نگهداري مطالب را به عهده دارد.

 

7-  تمركز:

تعريف عملياتي: پاسخي كه پاسخگو ميتواند به هر يك از سوالات مربوط به اين قسمت بدهد:

-   در يك محيط نسبتا پر سر و صدا تا چه ميزان ميتوانيد به درس خواندن خود ادامه دهيد؟

-   در صورت صحبت با شما در هنگام رانندگي چقدر ميتوانيد وسيله نقليه را هدايت و كنترل كنيد؟

تعريف مفهومي: گرد آمدن در يك جا، گردآوردن در يك جا.

 

8-  موسيقي كلاسيك:

تعريف عملياتي: موسيقي انواع مختفي دارد كه هر كدام اثر مخصوصي بر انسانها دارند. در واقع پاسخي كه پاسخگو به پرسشهاي پرسشنامه ميدهد ميتواند معرفي براي اين كلمه باشد:

-   شما به چه نوع موسيقي بيشتر گوش ميدهيد؟

كلاسيك          پاپ          راك          

-   با توجه به انتخاب خود در سوال قبل، به چه ميزان به آن موسيقي گوش ميدهيد؟

تعريف مفهومي: موسيقي كه مطابق اصول و قواعد معمول قديم باشد.

 

9-  ضربات تند موسيقي:

تعريف عملياتي: پاسخي كه پاسخگو به سوالات زير در پرسشنامه ميدهد:

-  شما تا چه حد علاقه‌اي به ضربات تند در موسيقي داريد؟

-  شما تا چه حد در زدن موسيقي از ضربات تند استفاده ميكنيد؟

تعريف مفهومي: تند زدن موسيقي.

 

10-     تفكر مثبت:

تعريف عملياتي: تصور دانشجو نسبت به زندگي و كارهاي خود، حال ميتواند مثبت و يا منفي باشد.

تعريف مفهومي: انديشه استوار ، خوشايند و خوب.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 16:27  توسط توحیدلو  | 

تاثیر مشاهده ی برنامه های ماهواره بر افزایش طلاق در خانواده ها

واحد تحلیل:خانواده  خانواده را نسبت به مشاهده ی برنامه های ماهواره بسنجیم

سطح تحلیل:کلان خانواده های تهرانی از ظر معیار وسعت کلان است

واحد مشاهده:پدر و مادر و فرزندان  به افاردی که پرسشنامه را پر میکنند

در این تحقیق من از روش خوشه ای برای سنجش متغیر ها استفاده کردم زیرا با توجه به جمعیت تهران برای سنجش و تعمیم به خانواده های  تهرانی روش خوشه ای مناسب است  به علت اینکه روش خوشه برای سطح کلان مناسب است  در روش خوشه ای خانواده ها ی شهر تهران  در بین شهرهارا انتخاب میکنم زیرا تهران پایتخت است میخواهیم اثر مشاهده ی برنامه های ماهواره بر خانواده ها ی تهران بسنجم و در بین مناطق منطقه ی 8 را انتخاب میکنم زیرا منطقه ی 8 تاحدودی به سمت مرکز شهر محسوب میشود انتخاب کردم و پرسشنامه را به خانواده های این منطقه میدهم  و با توجه به پاسخ هایی که دادند ارزیابی میکنم و تعمیم میدهم.

 

حمیده شفیعی کمال اباد

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 14:59  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تاثیر مشاهده ی برنامه های ماهواره بر افزایش طلاق

متغیر مستقل:میزان ساعات  مشاهده ی برنامه های ماهواره

تعریف مفهومی:برنامه در عرف یک سند مکتوب و قانونی است که دارای اهداف و راهبردهاو سیاست روش ابزار هاست برای ارزشیابی برنامه که در اینجا برنامه به صورتی تصویری است

 تعریف عملیاتی: ایا شما برنامه های ماهواره را مشاهده میکنید ؟ برنامه شامل فیلم و سریال و مسابقه. غیره که در ساعات معینی از روز بخش میشود.

متغیر وابسته:بر میزان گرایش به طلاق

تعریف مفهومی:میزان علاقه و تمایل زوجین به جدا شدن از یکدیگر و گسستن پیوند زناشویی طی مراحل قانونی است که نشان دهنده ی شدت تمایل زوجین برای جدا شدن از یکدیگر است .

تعریف عملیاتی :ایا برنامه های ماهواره باعث میل به جدایی از همسرتان شده است؟نمره ای که فرد در پرسشنامه تهیه شده به این منظور میدهد  و احساس جدایی و سرد شدن در زوجین در اثر مشاهده ی برنامه های ماهواه ایجاد میشود.

متغیر مستقل: میزان ساعات مشاهده ی برنامه های ماهواره

تعریف مفهومی:برنامه در عرف یک سند مکتوب و قانونی است که دارای اهداف و راهبردهاو سیاست روش ابزار هاست برای ارزشیابی برنامه که در اینجا برنامه به صورتی تصویری است

 تعریف عملیاتی: ایا شما برنامه های ماهواره را مشاهده میکنید ؟ برنامه شامل فیلم و سریال و مسابقه. غیره که در ساعات معینی از روز بخش میشود.

متغیر وابسته: میزان تغییر نگرش افراد

تعریف مفهومی:همان دیدگاه فرد است که تغییرپذیر است و امکان دارد از دیدگاه مردم غرب تاثیر بگرد و دیدگاهش تغییر کند.

تعریف عملیاتی:ایا برنامه های ماهواره باعث تغییر در نگرش شما نسبت به قبلا شده است؟همان طرز فکر ادمی است که میتواند بر اثر مشاهده ی مدام تغییر کند و شیه طرز فکر غربی ها شود.

متغیر مستقل : میزان ساعات مشاهده ی برنامه های ماهواره

تعریف مفهومی:برنامه در عرف یک سند مکتوب و قانونی است که دارای اهداف و راهبردهاو سیاست روش ابزار هاست برای ارزشیابی برنامه که در اینجا برنامه به صورتی تصویری است

 تعریف عملیاتی: ایا شما برنامه های ماهواره را مشاهده میکنید ؟ برنامه شامل فیلم و سریال و مسابقه. غیره که در ساعات معینی از روز بخش میشود.

متغیر وابسته:میزان تغییرات سن بلوغ

تعریف مفهومی:بلوغ در لغت به معنی رسیدگی و پختگیی در اعاد جسمانی و روانی و عاطفی و اجتماعی در سنین نوجوانی پی ریزی میشودبه طور کلی به منزله ی دوره ای از حیات انسانی تلقی میشود که مرحله ای از بییقراری و نابسامانی است.

تعریف عملیاتی:ایا مشاهده ی ماهواره باعث افرابش یا کاهش فرد به سن بلوغ میشود؟بلوغ مرحله از رشدانسان که تغییرات کلی در یک سنین خاص در دختران و پسران مشاهده میشود که با علائم ونشانه هایی همراه میشود که امکان دارد با مشاهده ی برنامه های ماهواره سن بلوغ زودتر در دختر و پسر اتفاق بیفتد.

متغیر مستقل:میزان توجه به  شبکه های  مد

تعریف مفهومی:توجه یعنی دنبال کردن ودقت به چیزهایی که در شبکه مد به صورت  مدام استفاده میشود مانند نوع پوشش و میکاپ و غیره

تعریف عملیاتی:ایا شبکه ی مد را در ماهواره مدام مشاهده میکنید؟ماهواره دارای شبکه هایی است که یکی از ان ها شبکه مد است  و مدام دنبال کردن این شبکه نشانه ی میزان توجه فرد به نوع لباس پویدن و غیره میشود.

 متغیر وابسته:میزان گرایش به مد

تعریف مفهومی:در دانش ریاضی و امار یعنی جایی که بیشترین فراوانی را دارد و به همین خاطر نوع لباس که مردم هر سال میپوشند و دگرگومی هاییست  که زود رواج  پیدا میکند و عمری نسبتا کوتاه دارند.

تعریف عملیاتی:ایا شما با مشاهده ی برنامه های ماهواره میل به نوع لباس پوشیدن شبیه ان ها را دارید؟میل به کالاهای  است که در زمان خود بیشترین مرف کنندگان را به خود اختصاص داده است مثلا میل به نوع  لباس پوشیدن افراد ی که در ماهواره هستند دارند

 متغیر مستقل:تعداد ساعات مشاهده ی  سریال های ماهواره

تعریف مفهومی:برنامه در عرف یک سند مکتوب و قانونی است که دارای اهداف و راهبردهاو سیاست روش ابزار هاست برای ارزشیابی برنامه که در اینجا برنامه به صورتی تصویری است

 تعریف عملیاتی: ایا شما برنامه های ماهواره را مشاهده میکنید ؟ برنامه شامل فیلم و سریال و مسابقه. غیره که در ساعات معینی از روز بخش میشود.

متغیر وابسته:  میزان گرایش به خود کشی

تعریف مفهومی :خود کشی به اقدامی که معمولا از روی اگاهی برای سر به نیست کردن خود به ان ترتیب که مرگ هدف یا وسیله است در نتیجه خودکشی عملی است کاملا اگاهانه و ارادی که فرد برای پایان دادن به زندگی خویش انجام میدهد.

تعریف عملیاتی: ایا برا ثر مشاهده ی برنامه های ماهواره میل به ادامه زندگی از دست داده اید؟ خودکشی همنا احساس ناامیدی و بی انگیزگی در فرد به عدم ادامه زندگی است که میتواند با مشاهده ی برنامه های ماهواره افزایش یابد و منجر به خود کشی شود.

 

حمیده شیعی کمال اباد

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 14:58  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر